Nowe dane dotyczące leku nusinersen. Jakie będą korzyści dla chorych na SMA?

opublikowano: 08-05-2018, 12:42
aktualizacja: 08-05-2018, 12:49

Zaprezentowane podczas corocznej konferencji AAN dane dotyczące leku nusinersen wskazują na stałą poprawę funkcji ruchowych pacjentów chorych na SMA w różnym wieku i korzystne wyniki przeżycia wśród niemowląt.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dane z badania SHINE potwierdzają długofalowe korzyści leku nusinersen w leczeniu niemowlęcego typu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), w tym poprawę funkcji ruchowych i czasu przeżycia bez objawów choroby wśród pacjentów obserwowanych przez blisko 3 lata. 

Zobacz więcej

Lek nusinersen jest badany na całym świecie we wskazaniu SMA

Fot. iStock

W przeciwieństwie do naturalnego przebiegu SMA, przedstawione dane, wskazują na możliwość osiągnięcia dłuższego dystansu marszu wśród chorych na późniejsze postacie SMA, przy jednoczesnym stałym lub niższym poziomie zmęczenia podczas ruchu.

Cambridge (Massachusetts), USA, dnia [23 kwietnia 2018 r.] – Firma Biogen (Nasdaq: BIIB) ogłosiła dzisiaj najnowsze informacje na temat korzyści wynikających ze stosowania leku nusinersen zarówno wśród noworodków, jak i pacjentów, u których objawy rdzeniowego zaniku mięśni stwierdzono na późniejszym etapie życia. Wśród korzyści potwierdzono m.in. poprawę funkcji ruchowych, a także dłuższe przeżycie pacjentów o najcięższym przebiegu tej choroby. Informacje te pochodzą z wyników częściowych badania otwartego SHINE oraz analizy wpływu leku nusinersen na mobilność i męczliwość uczestników badań CS2/CS12, u których choroba wystąpiła w późniejszym wieku. Badanie zostanie zaprezentowane podczas corocznej konferencji Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN), która odbywa się 21-27 kwietnia 2018 r. w Los Angeles, USA.

„Takie wyniki dodatkowo potwierdzają bezprecedensową i wyjątkową skuteczność kliniczną leku nusinersen wśród chorych na SMA z różnych grup wiekowych. Dzięki temu pacjenci mogą uzyskać poprawę funkcji ruchowych i mobilności, a w przypadkach o najcięższym przebiegu poprawić szansę przeżycia” – powiedział Alfred Sandrock, M.D., Ph.D., Wiceprezes i Dyrektor Medyczny w Biogen. „Cieszymy się z możliwości dalszej współpracy ze świadczeniodawcami, instytucjami i chorymi na SMA, w ramach której możemy udostępniać lek nusinersen osobom potrzebującym niezależnie od ich wieku, zaawansowania objawów lub okresu trwania tej choroby”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kolejne dowody na skuteczność nusinersenu

Analiza badania SHINE obejmowała wyniki częściowe na dzień 30 czerwca 2017 r. w fazie przedłużonej badania. Przedłużone, otwarte badanie objęło pacjentów przeniesionych z Fazy III badania ENDEAR (n=89), u których rdzeniowy zanik mięśni wystąpił w wieku wczesno-niemowlęcym (wysokie prawdopodobieństwo rozwinięcia się SMA Typu 1). Pacjenci rozpoczęli leczenie lekiem nusinersen podczas badania ENDEAR i kontynuowali je w badaniu SHINE  (n=65) lub zostali przeniesieni z grupy kontrolnej poddanej terapii pozorowanej podczas badania ENDEAR i włączeni do leczenia lekiem nusinersen w ramach SHINE (n=24).

„Analiza wykazała, że uzyskano poprawę funkcji ruchowych i dłuższy okres przeżycia bez objawów zarówno w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie wcześniej podczas badania ENDEAR i kontynuowali je w ramach SHINE, jak i tych rozpoczynających leczenie później w ramach SHINE, po poddaniu terapii pozorowanej w ramach badania ENDEAR” – powiedział jeden z głównych autorów badania, Diana Castro, M.D., UT Southwestern Medical Center, Dallas (Texas), USA. „Potwierdza to także, że pacjenci wcześniej rozpoczynający leczenie lekiem nusinersen skuteczniej osiągali kamienie milowe rozwoju ruchowego, a także dalszą poprawę wraz z upływem czasu. Nie odnotowano również żadnych nowych zastrzeżeń co do bezpieczeństwa leczenia”.

Wyniki częściowe pokazały, że uczestnicy poddani leczeniu już podczas badania ENDEAR i kontynuujący je w ramach SHINE, a także ci poddani terapii pozorowanej podczas badania ENDEAR i rozpoczynający leczenie w ramach SHINE skuteczniej osiągali kamienie milowe rozwoju ruchowego w skali HINE-2 oraz rozwijali ogólne funkcje ruchowe w skali CHOP INTEND. Mediana czasu zgonu lub przewlekłej wentylacji w przypadku pacjentów leczonych lekiem nusinersen w badaniu ENDEAR i kontynuujących leczenie w ramach SHINE wyniosła 73 tygodnie. Wśród pacjentów poddanych terapii pozorowanej mediana czasu zgonu lub przewlekłej wentylacji wynosiła podczas badania ENDEAR 22,6 tygodni. Większość pacjentów z ramienia leczenia pozorowanego w ENDEAR, którzy przeżyli bez konieczności zastosowania przewlekłej wentylacji, nie doświadczyła  objawów choroby, już po otrzymaniu leku nusinersen w badaniu SHINE średnio przez okres 9,2 miesięcy (mediana).

Dodatkowa analiza przeprowadzona przez badaczy z Columbia University Medical Center przy współpracy z Biogen pozwoliła ocenić podzbiór danych z dwóch wieloośrodkowych, otwartych badań klinicznych CS2 i CS12. Miała ona na celu zbadanie zmiany wyników osiąganych przez uczestników podczas testu 6 minutowego marszu (6MWT) oraz poziomu zmęczenia. W ramach tej analizy sprawdzono umiejętność chodzenia oraz męczliwość pacjentów chodzących (n=14) w wieku od 2 do 15 lat, chorych na rdzeniowy zanik mięśni typu 2 (n=1) lub typu 3 (n=13) w chwili włączenia do badania. Według wartości początkowych, średni (mediana) dystans marszu wśród uczestników wynosił 250,5 m, a męczliwość 14,8 %. Po leczeniu lekiem nusinersen dystans marszu zwiększył się (mediana wzrostu 98 m), a jednocześnie męczliwość pozostała na stałym poziomie lub spadła (mediana spadku 3,8 %) podczas obserwacji trwającej blisko 3 lata.

„Dzięki terapii lekiem nusinersen pacjenci nie tylko byli w stanie maszerować dalej, ale także ich zmęczenie utrzymywało się na stabilnym poziomie lub spadało podczas ruchu – oba wyniki stanowią istotne korzyści w realnym życiu chorych na rdzeniowy zanik mięśni” – powiedziała jedna z głównych autorek badania Jacqueline Montes, P.T., Ed.D., N.C.S., Assistant Professor, Columbia University Irving Medical Center, Nowy Jork, USA. „Ponadto analiza pokazuje, że korzyści płynące ze stosowania leku nusinersen zwiększają się wraz z upływem czasu w przypadku chorych na typ 2 i 3 rdzeniowego zaniku mięśni”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Chorzy na rdzeniowy zanik mięśni osiągają zdolność chodzenia [WYWIAD z dr hab. n. med. Marią Mazurkiewicz-Bełdzińską]

Badanie SHINE

SHINE to znajdujące się aktualnie w Fazie III, wieloośrodkowe i otwarte przedłużenie badania dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni, którzy wcześniej uczestniczyli w badaniach klinicznych leku nusinersen, m.in. CS3A, ENDEAR, CHERISH, CS12 oraz EMBRACE. Podstawowym i drugorzędnym celem badania SHINE jest długoterminowa ocena bezpieczeństwa/tolerancji oraz skuteczności klinicznej leku nusinersen. W ramach SHINE uczestnicy będą obserwowani przez okres do pięciu lat.

Status terapii lekiem nusinersen

Nusinersen to pierwszy i jedyny lek dopuszczony w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni. Aktualnie został on formalnie udostępniony w USA, Unii Europejskiej, Brazylii, Japonii, Szwajcarii, Australii, Korei Pd., Kanadzie oraz Chile. Biogen złożył wnioski o dopuszczenie leku także w innych krajach i planuje kontynuować zgłoszenia w przyszłości. Według danych z komercyjnego programu wczesnego dostępu (EAP) do tego leku oraz danych z badań klinicznych, na dzień 31 grudnia 2017 r. ponad 3 200 chorych na całym świecie jest aktualnie leczonych lekiem nusinersen.

Od 2016 r. Biogen sponsoruje, w odpowiedzi na pilną potrzebę leczenia najcięższych przypadków chorych na SMA, jeden z największych programów wczesnego, darmowego dostępu do leku w tym rzadkim schorzeniu przed formalnym wprowadzeniem leku na rynek.

Biogen uzyskał globalną licencję na rozwijanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek leku nusinersen od firmy Ionis Pharmaceuticals (Nasdaq: IONS) będącej liderem na rynku leków antysensownych. Obie firmy, Biogen oraz Ionis, przeprowadziły innowacyjny program rozwojowy, dzięki któremu lek nusinersen przeszedł w ciągu pięciu lat od etapu podania pierwszej dawki człowiekowi do uzyskania pierwszego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Mamy szansę realnego wpływu na przebieg rdzeniowego zaniku mięśni

Rdzeniowy zanik mięśni typu 1-5

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) charakteryzuje się utratą neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym oraz dolnej części pnia mózgu, co prowadzi do ciężkiego, postępującego zaniku i osłabienia mięśni. U osób z najcięższym typem SMA może ostatecznie dojść do porażenia i trudności z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych, takich jak oddychanie i połykanie.

Z powodu braku lub wadliwego genu SMN1 chorzy z SMA nie wytwarzają dostatecznej ilości białka przeżycia neuronów ruchowych (SMN, ang. survival motor neuron), które odgrywa kluczową rolę w przeżyciu neuronów ruchowych. Nasilenie SMA koreluje z ilością białka SMN. Osoby z SMA typu 1 – postacią, która wymaga najbardziej intensywnego i objawowego leczenia – wytwarzają bardzo małe ilości białka SMN i nie są w stanie siedzieć bez podparcia oraz nie przeżywają powyżej dwóch lat bez wspomagania oddychania. Osoby z SMA Typu 2 i Typu 3 wytwarzają większe ilości białka SMN i mają lżejsze postaci choroby, która jednak zmienia również ich życie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: U kogo nusinersen hamuje progresję SMA

Informacje o leku nusinersen

Lek nusinersen jest badany na całym świecie we wskazaniu SMA.

Nusinersen to antysensowny oligonukleotyd (ASO) wytwarzany z użyciem zastrzeżonej technologii antysensownej firmy Ionis, który został opracowany do leczenia SMA spowodowanego prowadzącymi do niedoboru białka SMN mutacjami lub delecjami w genie SMN1 położonym na chromosomie 5q. Nusinersen zmienia składanie pre-mRNA SMN2, zwiększając wytwarzanie białka SMN o pełnej długości.6 ASO to krótkie syntetyczne nici nukleotydów zaprojektowane do wybiórczego wiązania się z docelowym RNA i regulacji ekspresji genów. Dzięki zastosowaniu tej technologii lek nusinersen może zwiększyć u pacjentów z SMA ilość białka SMN o pełnej długości.

Lek nusinersen podawany jest we wstrzyknięciu dokanałowym, pozwalając na dostarczenie go bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) wokół rdzenia kręgowego,7 gdzie u pacjentów z SMA dochodzi do zwyrodnienia neuronów ruchowych z powodu niedostatecznych poziomów białka przeżycia neuronów ruchowych (SMN).8

Wykazano, że nusinersen posiada pozytywny profil stosunku korzyści do ryzyka. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłoszonymi dla leku były zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych oraz zaparcia. U pacjentów leczonych lekiem nusinersen częściej występowały poważne działania niepożądane o charakterze niedodmy. Po podaniu niektórych oligonukleotydów antysensownych obserwowano zaburzenia krzepnięcia i małopłytkowość, w tym ostrą ciężką małopłytkowość. Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko powikłań o charakterze krwawienia. Po podaniu niektórych oligonukleotydów antysensowynych obserwowano toksyczny wpływ na nerki. Nusinersen występuje w nerkach i jest przez nie wydalany.

Więcej informacji o leku nusinersen 

Informacje o Biogen

Misja firmy Biogen jest jasna: jesteśmy pionierami w dziedzinie neurologii.  Firma Biogen zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i dostarczaniem innowacyjnych terapii dla osób z ciężkimi chorobami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi na całym świecie.  Założona w 1978 roku przez Charlesa Weissmana i laureatów Nagrody Nobla, Waltera Gilberta i Phillipa Sharpa, jako jedna z pierwszych na świecie ogólnoświatowych firm biotechnologicznych posiada obecnie wiodący zestaw leków do leczenia stwardnienia rozsianego, wprowadziła pierwszy i jedyny zarejestrowany lek do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni i koncentruje się na programach badawczych w dziedzinie neurologii, w zakresie choroby Alzheimera i otępienia, neuroimmunologii, zaburzeń ruchowych, chorób nerwowo-mięśniowych, bólu, okulistyki, neuropsychiatrii i ostrych chorób neurologicznych.  Firma Biogen wytwarza również i komercjalizuje leki biopodobne zaawansowanych leków biologicznych. 

 1. Darras B, Markowitz J, Monani U, De Vivo D. Chapter 8 - Spinal Muscular Atrophies. [w:] Vivo BTD, ed. Neuromuscular Disorders of Infancy, Childhood, and Adolescence (Second Edition). San Diego: Academic Press; 2015:117-145.

2. Lefebvre S, Burglen L, Reboullet S, et al. Identification and characterization of a spinal muscular atrophy-determining gene. Cell.1995;80(1):155-165.

3. Mailman MD, Heinz JW, Papp AC, et al. Molecular analysis of spinal muscular atrophy and modification of the phenotype by SMN2. Genet Med. 2002;4(1):20-26.

 4. Monani UR, Lorson CL, Parsons DW, et al. A single nucleotide difference that alters splicing patterns distinguishes the SMA gene SMN1 from the copy gene SMN2. Hum Mol Genet. 1999;8(7):1177-1183.

5. Peeters K, Chamova T, Jordanova A. Clinical and genetic diversity of SMN1-negative proximal spinal muscular atrophies. Brain.2014;137(Pt 11):2879-2896.

6. Hua Y, Sahashi K, Hung G, Rigo F, Passini MA, Bennett CF, Krainer AR. Antisense correction of SMN2 splicing in the CNS rescues necrosis in a type III SMA mouse model. Genes Dev. 2010 Aug 1; 24(15):16344-44.

7. Evers MM, Toonen LJ, van Roon-Mom WM. Antisense oligonucleotides in therapy for neurodegenerative disorders. Adv Drug Deliv Rev. 2015;87:90-103.

8. Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet. 2008;371(9630):2120-2133.

 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.