NIK: rażące zaniedbania dotyczące przechowywania odpadów medycznych

oprac. kl
opublikowano: 10-03-2017, 10:11

Z kontroli przeprowadzonej w sześciu szpitalach woj. wielkopolskiego wynika, że system unieszkodliwiania odpadów medycznych funkcjonuje nieprawidłowo. NIK zwraca uwagę, że stosowany w tamtejszych placówkach sposób postępowania z odpadami medycznymi zagraża zdrowiu ludzi oraz środowisku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Kontrolę przeprowadzono w sześciu wielkopolskich podmiotach leczniczych:

• Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Czarnkowie;

• Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu;

• Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrzeszowie; 

• Szpitalu Średzkim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Środzie Wielkopolskiej; 

• Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku; 

• Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli skierowali do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczeń. Wykazano, że zakaźne odpady medyczne przechowywane są z naruszeniem obowiązujących wymagań, brakuje też dokumentów potwierdzających ich unieszkodliwienie.

Jak wynika z raportu, największe uchybienia dotyczyły dokumentowania i ewidencjonowania odpadów medycznych. Były one prowadzone „niesystematycznie i nierzetelnie”. Kontrolowane placówki nie posiadały też potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych – jego posiadanie jest warunkiem zwolnienia szpitala z odpowiedzialności za ich zbieranie i przetwarzanie

Szpitale w Gostyniu i w Wolsztynie płaciły firmom zewnętrznym za unieszkodliwianie odpadów, nie żądając udokumentowania wykonania zlecenia. W szpitalu w Turku - mimo ustawowego zakazu - dopuszczono do unieszkodliwiania odpadów poza obszarem województwa wielkopolskiego. Z kolei szpital w Ostrzeszowie przekazywał odpady, w celu ich transportu do miejsca unieszkodliwienia, nieuprawnionemu podmiotowi.

W zakresie magazynowania zakaźnych odpadów medycznych, NIK określił zaniedbania jako rażące. W trakcie kontroli wykazano, że nie przestrzegano zakazu mieszania odpadów medycznych niebezpiecznych różnych rodzajów lub odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami. Przekraczano też dopuszczalny czas magazynowania przeterminowanych leków. W szpitalu w Turku nie zapewniono bezpiecznego przechowywania wykorzystywanego kontenera na odpady medyczne, a worki na odpady medyczne były niewłaściwie oznakowane. Z kolei trzy szpitale (Gostyń, Środa Wielkopolska i Ostrzeszów) w rocznych sprawozdaniach informowały Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ilości i rodzajach odpadów medycznych niezgodnie ze stanem faktycznym.

W trakcie kontroli najlepiej zaprezentował się Szpital Powiatowy w Czarnkowie, pomimo nieegzekwowania i nieprzechowywania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów  za okres pięciu miesięcy 2014 roku. W placówce sposób postępowania z opadami medycznymi był uregulowany odpowiednimi procedurami stosowanymi przez personel medyczny, a ilości odpadów medycznych nie przekroczyły limitów określonych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Ewidencja odpadów medycznych prowadzona była rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rzetelnie wykazane zostały także dane o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi w rocznych sprawozdaniach. Umowy na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych zapewniały prawidłowe ich unieszkodliwianie.

Rekomendacje NIK

Najwyższa Izba Kontroli zaleca uregulowanie zasad transportu wytworzonych odpadów medycznych do miejsca ich unieszkodliwiania oraz zapewnienie przekazywania tych odpadów podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia, a także rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie ewidencji odpadów medycznych. 

Wnioskuje też o egzekwowanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie wytworzonych w szpitalu zakaźnych odpadów medycznych, naliczenie i wyegzekwowanie od usługodawcy kar umownych z tytułu przekroczenia terminów odbioru odpadów medycznych oraz rzetelne sporządzanie sprawozdań o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów medycznych.

Wszystkie objęte kontrolą szpitale zapewniły o podjęciu działań na rzecz realizacji wniosków pokontrolnych.

Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Szpitale są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów medycznych wytwarzanych i przekazywanych do utylizacji. Poza określonymi ustawowo wyjątkami obowiązuje zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. 

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. kl

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.