Niezdolność farmaceuty do wykonywania zawodu - kto i w jakim trybie będzie o niej orzekał?

MJM
opublikowano: 16-06-2021, 13:42

Kto będzie wydawał orzeczenie o niezdolności całkowitej lub częściowej do wykonywania zawodu farmaceuty? Jaki jest tryb postępowania w tej sprawie? To precyzuje projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

15 czerwca 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty.

“Rozporządzenie ma na celu określenie wymagań dotyczących osób wchodzących w skład komisji lekarskich, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych farmaceuty” - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, dołączonej do projektu.

Komisja orzekająca o stanie zdrowia farmaceuty ma być powoływana przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę aptekarską.
iStock

Farmaceuta - kto orzeka o jego stanie zdrowia?

Według projektu rozporządzenia komisja lekarska orzekająca w ww. zakresie ma być powoływana przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę aptekarską. W skład komisji wchodzi trzech lekarzy specjalistów, wykonujących zawód lekarza co najmniej od 5 lat oraz posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

Farmaceuta może być poddany niezbędnym badaniom lekarskim i obserwacji w podmiocie leczniczym.

“Efektem prac komisji jest wydanie orzeczenia w przedmiocie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia” - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Dodano, że na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo o ograniczeniu wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu.

Komisja orzekająca o stanie zdrowia farmaceuty - kto nie może w niej zasiadać?

Dokument precyzuje też, kto nie może zasiadać w komisji orzekającej. Nie może to być lekarz, który:

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.
  1. został zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
  2. ma orzeczoną przez sąd lekarski karę upomnienia lub nagany;
  3. jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia farmaceuty, którego postępowanie dotyczy;
  4. pozostaje wobec farmaceuty, którego postępowanie dotyczy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, jeżeli:
  • pozostaje z farmaceutą, którego dotyczy postępowanie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • pozostaje z farmaceutą, którego dotyczy postępowanie, w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej.

Komisja orzekająca o stanie zdrowia farmaceuty - tryb powoływania

O terminie i miejscu posiedzenia komisji przewodniczący zawiadamia farmaceutę co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.

Farmaceuta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji. Okręgowa rada aptekarska wyznacza nowego członka komisji, jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

Orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty - kiedy powinno zostać wydane?

Komisja wydaje orzeczenie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej powołania.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wydanie orzeczenia w tym terminie nie jest możliwe z uwagi na niezakończone badania lekarskie lub obserwację, okręgowa rada aptekarska może przedłużyć termin wydania orzeczenia, nie dłużej jednak niż do 5 miesięcy od dnia powołania komisji.

Komisja może skierować farmaceutę na dodatkowe badania lekarskie lub obserwację w podmiocie leczniczym.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.