Nie wszystkie zaświadczenia przysługują rodzicom

  • Sławomir Molęda
28-03-2013, 15:23

Czy lekarz ma obowiązek wystawiania zaświadczeń do żłobka i przedszkola? Wielu lekarzy POZ spotyka się z takimi żądaniami rodziców. Bez potwierdzenia, że jest zdrowe, dziecko może nie zostać dopuszczone do zajęć.

Lekarze nie muszą wystawiać wszelkich zaświadczeń, jakich zażyczą sobie rodzice. W ramach wizyt finansowanych przez NFZ mają obowiązek wystawiać zaświadczenia związane z dalszym leczeniem, kontynuowaniem nauki bądź uczestnictwem dzieci w zajęciach sportowych lub w zorganizowanym wypoczynku. Wszelkie inne orzeczenia mogą być wystawiane poza kontraktem. Przepisy prawa nie przewidują konieczności przedstawiania zaświadczeń zdrowotnych w celu dopuszczania dzieci do zajęć w żłobku lub przedszkolu. Tego rodzaju wymogi wynikać mogą z przepisów wewnętrznych danej placówki, które są wiążące dla rodziców dzieci, lecz nie dla lekarzy.

Zakres określa umowa

To, że wydawanie orzeczeń lekarskich należy do zadań lekarza, nie oznacza, że lekarz ma obowiązek wydać każde zaświadczenie, o jakie zostanie poproszony. Zakres obowiązków lekarza wynika ze zobowiązań, jakie sam zaciągnął, zawierając umowę z zatrudniającą go instytucją lub bezpośrednio z pacjentem. Obowiązki lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (realizujących kontrakty z NFZ) w zakresie wydawania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wynikają z uprawnień świadczeniobiorców (pacjentów). A tym nie przysługują wszelkie zaświadczenia na żądanie, lecz tylko wymienione w przepisach. Są to zaświadczenia związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Zaświadczenie, które miałoby poświadczać zdrowie dziecka w celu dopuszczenia go do zajęć w żłobku lub przedszkolu, nie należy do zaświadczeń związanych z kontynuowaniem nauki ani z uczestnictwem w zajęciach. Trudno bowiem mówić o kontynuowaniu nauki w przypadku małych dzieci, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Zresztą zaświadczenia związane z kontynuowaniem nauki dotyczą tylko tych szkół, w których występują szczególne wymogi bądź zagrożenia zdrowotne, jak w szkołach zawodowych, sportowych czy artystycznych. Natomiast zaświadczenia związane z uczestnictwem dzieci w zajęciach nie dotyczą wszelkich zajęć, ale jedynie sportowych.

Z ubezpieczenia nie, 
prywatnie — tak

W zakres obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wchodzi także wykonywanie badań profilaktycznych i dokonywanie ocen stanu zdrowia dziecka, ale nie oznacza to wydawania wszelkich zaświadczeń na życzenie rodziców. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien więc odmówić wystawienia zaświadczenia do żłobka lub przedszkola, gdyż nie wolno mu w czasie zarezerwowanym na udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych wystawiać orzeczeń, które temu finansowaniu nie podlegają.

Sytuacja zmienia się radykalnie w przypadku lekarza przyjmującego prywatnie. Zakres udzielanych świadczeń zależy tu od zawartej umowy, a sposób ich wykonania — od zasad współżycia społecznego i panujących zwyczajów. Oznacza to, że przyjmując dziecko, lekarz nie powinien odmówić zaświadczenia potrzebnego jego rodzicom. Wydanie zaświadczenia, tak jak wystawienie recepty, należy bowiem do naturalnych elementów porady lekarskiej, których nie ustala się odrębnie. Rodzice mogą więc spodziewać się, że zapisując dziecko na wizytę do lekarza, otrzymają potrzebne zaświadczenie. O ewentualnych odstępstwach od tej zasady, polegających np. na pobraniu dodatkowej opłaty, powinni zostać z góry uprzedzeni.

Statut obowiązuje rodziców

Jeżeli chodzi o przepisy regulujące warunki dopuszczania dzieci do zajęć w żłobkach i przedszkolach, to zawarte są one w uregulowaniach wewnętrznych poszczególnych placówek. Przepisy prawa stanowią jedynie, iż warunki przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli powinny zostać określone w ich statutach. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania statutów i innych przepisów organizacyjnych, oddając dziecko do danej placówki. Nie nabywają jednak przez to żadnych dodatkowych uprawnień wobec lekarzy, dla których przepisy te nie są wiążące.


PODSTAWA PRAWNA
1. art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. nr 45, 
poz. 235 ze zm.);
4. art. 60 ust. 1 pkt 6 ustawy 
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Prawo / Nie wszystkie zaświadczenia przysługują rodzicom
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.