Najważniejsze zmiany w postępowaniu z chorymi na nadciśnienie tętnicze - wytyczne PTNT 2019

Najważniejsze zmiany w postępowaniu z chorymi na nadciśnienie tętnicze - wytyczne PTNT 2019

prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz; dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz; dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
opublikowano: 05-06-2019, 10:01
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dlaczego powstały nowe wytyczne PTNT

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie:

17 maja zostały ogłoszone „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2019”. Od wydania poprzednich minęły cztery lata i tym czasie nie opublikowano przełomowych badań w nadciśnieniu tętniczym (NT). Czy w związku z tym uzasadnione było przygotowanie nowych wytycznych? Tak — z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, wyniki badania SPRINT, a następnie analizy opublikowanych wcześniej badań wskazują na korzyści z intensywnej terapii nadciśnienia tętniczego we wszystkich grupach wiekowych. Stało się to przesłanką do obniżenia docelowych wartości ciśnienia tętniczego w ogłoszonych rok temu wytycznych European Society of Cardiology oraz European Society of Hypertension (ESC/ESH).

Po drugie, nadciśnienie tętnicze nadal pozostaje niekontrolowane u dużego odsetka chorych. Wzrost dostępności i częstości stosowania preparatów złożonych opartych na dwóch lub trzech lekach hipotensyjnych może przyczynić się do poprawy kontroli ciśnienia tętniczego. Wspomniane wytyczne ESC/ESH zaproponowały nową strategię postępowania w nadciśnieniu tętniczym, która opiera się na stosowaniu w pierwszych dwóch etapach leczenia preparatów złożonych, składających się odpowiednio z dwóch i trzech leków hipotensyjnych. W krajach, w których w leczeniu nadciśnienia tętniczego w znacznie większym stopniu niż w Polsce wykorzystuje się preparaty złożone, zaobserwowano poprawę kontroli ciśnienia tętniczego (przykładem może być Portugalia).

W ostatnim czasie wprowadzono do stosowania w Polsce preparaty złożone w szerokim zakresie dawek, obejmujące praktycznie wszystkie zalecane skojarzenia lekowe. Zasadność ich stosowania w codziennej praktyce — z uwagi na potencjalne korzyści w odniesieniu do zwiększenia skuteczności leczenia — powinna zostać uwzględniona w wytycznych.

O tych i innych najważniejszych zmianach wprowadzonych do aktualnych polskich wytycznych przeczytacie Państwo w specjalnie przygotowanym opracowaniu.

1. Podkreślenie roli pomiarów ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim

Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego pozostaje nadal prawidłowo wykonany pośredni pomiar gabinetowy, jednak znaczenie pomiarów ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim wciąż rośnie. Podkreślają to najnowsze wytyczne. Wskazano, by u chorych ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym 1. stopnia (140-159/90-99 mm Hg) i niskim/umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym potwierdzać rozpoznanie NT za pomocą pomiarów pozagabinetowych — całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego lub pomiarów domowych.

Autorzy wytycznych wskazują na znaczenie domowych pomiarów ciśnienia tętniczego w ocenie skuteczności leczenia. Pomiary wykonane według odpowiedniego schematu (ryc. 1) powinny stanowić podstawę ewentualnej modyfikacji terapii.

W odniesieniu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego wyodrębniono szereg wskazań do zastosowania tej metody (ryc. 1). Istotnych informacji może dostarczyć ocena wartości ciśnienia tętniczego w nocy. Wykazują one bowiem najbardziej ścisły związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym — w porównaniu z wartościami ciśnienia tętniczego w pomiarach gabinetowych oraz w okresie dnia lub w całodobowej rejestracji. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym, z cukrzycą lub przewlekłą chorobą nerek. W tych grupach chorych całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego, ze względu na możliwość oceny jego wartości w nocy, jest szczególnie przydatna.

2. Trzy kategorie badań diagnostycznych u chorych na nadciśnienie tętnicze

Całościowa ocena kliniczna chorego na nadciśnienie tętnicze obejmuje ukierunkowany wywiad, badanie przedmiotowe oraz wybrane badania diagnostyczne. Nowe wytyczne PTNT zmodyfikowały w istotnym stopniu podział, listę i wskazania do badań diagnostycznych u chorych na NT. Wyodrębniono trzy kategorie badań wykonywanych u tych chorych (tab. 1):

  • Badania podstawowe — konieczne do wykonania u każdego chorego na NT;
  • Badania dodatkowe — powinny być wykonane w miarę dostępności u wszystkich chorych na NT;
  • Badania rozszerzone — wykonywane u niektórych chorych na NT, w zależności od wskazań, szczególnie w ośrodkach referencyjnych.

W obrębie badań podstawowych istotną zmianą jest dołączenie do ich listy oznaczenia stężenia TSH w surowicy. Badanie to umożliwia określenie, czy do wzrostu wartości ciśnienia tętniczego nie przyczyniają się choroby tarczycy.

Ważną zmianą jest wyodrębnienie badań dodatkowych, które powinny być wykonane u wszystkich chorych na NT — w miarę dostępności. Jednym z takich badań jest echokardiografia. W porównaniu z EKG jest to badanie bardziej czułe w wykrywaniu przerostu lewej komory serca, ponadto dostarcza istotnych informacji dotyczących struktury i funkcji serca.

W wielu badaniach dowiedziono, że podwyższona masa mięśnia sercowego wiąże się z gorszym rokowaniem sercowo-naczyniowym. Wykazano również, że stosowanie niektórych grup leków (np. hamujących układ renina-angiotensyna) może prowadzić do zmniejszenia masy lewej komory, poprawiając tym samym rokowanie chorego. Dlatego też wyjściowa ocena echokardiograficzna masy mięśnia lewej komory i jej obserwacja w czasie leczenia jest istotnym elementem postępowania z chorym na NT. Biorąc to pod uwagę, autorzy wytycznych zdecydowali o umieszczeniu badania echokardiograficznego wśród tych, które powinny być wykonane u wszystkich chorych, w miarę dostępności.

Badanie echokardiograficzne u chorego na NT powinno obejmować ocenę:

  • grubości przegrody międzykomorowej i ściany tylnej oraz masy mięśnia lewej komory;
  • funkcji skurczowej lewej komory;
  • funkcji rozkurczowej lewej komory (ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów lewego przedsionka);
  • obecności poszerzenia aorty i cech koarktacji aorty;
  • zastawek serca.

W ostatnim czasie jest dostępnych coraz więcej danych wskazujących, że dysplazja włóknisto-mięśniowa występuje częściej niż wcześniej uważano. Jej obraz kliniczny może obejmować również obecność zmian o tym typie w obrębie innych tętnic, tętniaków wewnątrzczaszkowych i rozwarstwień tętnic wieńcowych i dogłowowych. Z tego powodu badanie USG nerek z dopplerowską oceną przepływów w tętnicach nerkowych zaliczono do grupy badań dodatkowych. Badanie to powinno być wykonywane zwłaszcza u kobiet w wieku rozrodczym z nadciśnieniem tętniczym.

Korzyści z wykonania badania USG nerek z dopplerowską oceną przepływów w tętnicach nerkowych obejmują także możliwość oceny struktury nerek, wad rozwojowych, wykrycie torbielowatości nerek lub dużych torbieli, które także mogą być przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego.

Pierwotny hiperaldosteronizm jest najczęstszą wtórną przyczyną NT. Opublikowane niedawno wyniki badania przeprowadzonego w obrębie praktyk lekarzy rodzinnych, którym objęto 1672 niewyselekcjonowanych chorych na NT, oszacowały jego częstość na 5,9 proc. Dlatego też autorzy wytycznych zwrócili uwagę na zasadność szerokiego oznaczania wskaźnika aldosteronowo-reninowego, badania przesiewowego w kierunku pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Wśród badań rozszerzonych umieszczono 24-godzinną rejestrację EKG. Jest to badanie ważne, z uwagi na fakt, że nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju migotania przedsionków. Powinno być wykonane u chorych z podejrzeniem tej arytmii. Wytyczne PTNT podkreśliły także, że z uwagi na częste występowanie bezobjawowego migotania przedsionków u chorych na nadciśnienie tętnicze powinno się wdrożyć procedurę czynnego jego poszukiwania.

3. Zróżnicowanie docelowych wartości ciśnienia tętniczego i czas, w którym powinny zostać osiągnięte

Opublikowane w ubiegłym roku wytyczne ESC/ESH obniżyły docelowe wartości ciśnienia tętniczego, jakie powinny być uzyskane w toku terapii. Eksperci polscy podążyli za wytycznymi europejskimi, wprowadzając jednak pewne modyfikacje, które uzależniają intensywność terapii od wieku pacjenta. U osób poniżej 65. roku życia obniżanie ciśnienia tętniczego podzielono na dwa etapy (ryc. 2). W ciągu 3 miesięcy powinno ono zostać obniżone do wartości poniżej 140/90 mm Hg, a następnie, po podjęciu decyzji o uzyskaniu niższego celu terapeutycznego (wartości ciśnienia tętniczego poniżej 130/80 mm Hg) — szybkie jego osiągnięcie. Warunkiem uzyskania niższego celu terapeutycznego jest dobra tolerancja leczenia.

Nie zaleca się obniżania ciśnienia tętniczego poniżej 120/70 mm Hg. U chorych w wieku 65-80 lat docelowe wartości ciśnienia tętniczego określono jako <140/80 mm Hg. Wskazano, by w tej grupie wiekowej nie obniżać ciśnienia tętniczego <130/70 mm Hg (ryc. 3).

Wytyczne PTNT 2019 przedstawiły również docelowe wartości ciśnienia tętniczego dla osób w wieku bardzo podeszłym (>80 lat): <150/80 mm Hg, ale nie niżej niż 130/70 mm Hg. Dla chorych z izolowanym nadciśnieniem skurczowym docelowe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego przyjęto takie, jak omówione powyżej wartości docelowe skurczowego ciśnienia tętniczego w poszczególnych grupach wiekowych. Zalecono także, by nie obniżać rozkurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 65 mm Hg (ryc. 3).

W dalszej części artykułu:

4. Preferowane podgrupy w obrębie podstawowych grup leków hipotensyjnych

5. Ograniczona rola monoterapii 

6. Strategia farmakoterapii oparta na preparatach złożonych

7. Zalecane skojarzenia leków hipotensyjnych

8. Szczególna rola beta-adrenolityków

9. Możliwości terapii hipotensyjnej opornego nadciśnienia tętniczego

10. Optymalne leczenie zaburzeń lipidowych u chorych na nadciśnienie tętnicze

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.