MZ wprowadza ważne zmiany w opiece psychiatrycznej. Mają premiować personel o wyższych kwalifikacjach

KM/RCL
opublikowano: 18-01-2023, 17:13

MZ stawia na jakość w opiece psychiatrycznej. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozwiązań premiujących psychologów i psychoterapeutów o wyższych kwalifikacjach lub o konkretnych specjalizacjach.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W projekcie zaproponowano premiowanie personelu o określonych kwalifikacjach przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego rozporządzeniem koszykowym równoważnika etatów.
W projekcie zaproponowano premiowanie personelu o określonych kwalifikacjach przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego rozporządzeniem koszykowym równoważnika etatów.
Fot. Adobe Stock

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekazany 18 stycznia do konsultacji.

Nowela jest związana m.in. ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem koszykowym w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z 11 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2184). Zmiany mają na celu dostosowanie kryteriów wyboru ofert rozporządzenia koszykowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Popiel o zmianach w psychoterapii: dewaluacja standardów, różnicowanie wynagrodzeń

“Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania uczynią oferty bardziej konkurencyjnymi, jak również pozwolą na przystąpienie do udziału w postępowaniach większej liczbie świadczeniodawców z doświadczeniem w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych” - uzasadnia resort zdrowia.

Wzmocnienie kryterium jakościowego w opiece psychiatrycznej

Jak tłumaczy MZ, projektowane rozwiązania dot. opieki psychiatrycznej wzmacniają zasadniczo kryterium jakościowe, premiując wybrany personel o wyższych kwalifikacjach lub o konkretnych specjalizacjach i obejmują w szczególności:

1) w związku z modyfikacją w rozporządzeniu koszykowym definicji: superwizji psychoterapii, osoby prowadzącej terapię zajęciową i specjalisty psychoterapii uzależnień, polegającej na rozszerzeniu kwalifikacji zawodowych tych osób, projekt rozporządzenia przewiduje uzupełnienie tych definicji o określone w rozporządzeniu koszykowym kwalifikacje;

2) na skutek wprowadzenia w rozporządzeniu koszykowym możliwości udzielania świadczeń przez osoby w trakcie nowopowstałej specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zaproponowano uzupełnienie kryteriów wyboru ofert polegające na uzupełnieniu w kategorii „Personel” o ww. osoby;

3) w części „Przedmiot postępowania: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny / zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny”:

a) w kategorii „Personel” rozdzielono warunki dla zespołu i ośrodka w konsekwencji wprowadzenia w rozporządzeniu koszykowym wymagań dotyczących maksymalnej liczby etatów personelu udzielającego świadczeń w ramach zespołu i ośrodka,

b) zaproponowano premiowanie personelu o określonych kwalifikacjach przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego rozporządzeniem koszykowym równoważnika etatów, co powinno przyczynić się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń i jednocześnie nie stwarzać problemów dla podmiotów leczniczych borykających się z brakami kadrowymi, stąd propozycja zachowania wymiaru czasu pracy określonego w rozporządzeniu koszykowym,

c) w ramach podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych zarówno w ośrodku, jak i w zespole, w miejsce osoby z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, zaproponowano osobę posiadająca certyfikat psychoterapeuty,

d) w zespole i w ośrodku zaproponowano premiowanie specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego – liczba uzyskanych przez oferenta punktów uzależniona została od wysokości równoważnika etatu ww. personelu zatrudnionego w podmiocie leczniczym,

e) w zespole i w ośrodku wprowadzono premiowanie osoby, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej– w zespole w wymiarze równoważnika co najmniej 0,5 etatu, w ośrodku w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu,

f) w ramach organizacji udzielania świadczeń dodatkowo punktowane będzie udzielanie świadczeń co najmniej 3 razy w tygodniu między godziną 16.00 a 20.00 oraz realizacja świadczeń w każdą sobotę,

g) niezasadne stało się premiowanie realizacji przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20% i 30% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, wobec czego ww. kryteria zostały usunięte,

h) z uwagi na zgłoszenie różnego poziomu wykonywania przez świadczeniodawców umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasadnym stało się wprowadzenie nowego warunku dotyczącego realizacji przez oferenta umowy w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny / zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, w ostatnim zamkniętym okresie rozliczeniowym poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie umowy na poziomie co najmniej 80% kwoty zobowiązania określonej w tej umowie;

4) w części: “Przedmiot postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny” wprowadzono następujące modyfikacje:

Psychologia i psychiatria
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
×
Psychologia i psychiatria
Wysyłany raz w miesiącu
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

a) w oddziale usunięto premiowanie psychologa z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz premiowania personelu o następujących kwalifikacjach – specjalisty psychologii klinicznej oraz psychologa klinicznego,

b) w kryterium: Jakość premiowaniu podlegać będzie także osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty,

c) w warunku premiującym zatrudnienie pielęgniarek o wyższych kwalifikacjach w ramach oddziału usunięto równoważnik 0,25 etatu i dostosowano oceniane warunki do wskazanego w rozporządzeniu koszykowym wymogu „nie mniej niż 1 etat na 10–45 miejsc, a powyżej 45 miejsc – proporcjonalnie”,

d) w związku z dodaniem w rozporządzeniu koszykowym w zakresie świadczeń gwarantowanych: „Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny” oraz „Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny” porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym oraz programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, koniecznym stało się wprowadzenie dodatkowych warunków premiujących wyższe kwalifikacje zawodowe personelu udzielającego ww. świadczeń, tj. wprowadzając w kryterium jakości możliwość uzyskania przez oferentów dodatkowych punktów w przypadku zatrudnienia w poradni logopedy, fizjoterapeuty z co najmniej 5-letnim doświadczeniem lub specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, a także osoby prowadzącej terapię zajęciową, w określonym wymiarze etatowym; powyższe zostało także zmodyfikowane w części 55a w ramach przedmiotu postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny,

e) z uwagi na wprowadzenie rozporządzeniem koszykowym obowiązku zapewnienia konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej – przeszkolonych w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu, w projekcie zaproponowano usunięcie warunku: zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej – w lokalizacji, zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej – dostęp, zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii – w lokalizacji i zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii – dostęp, na rzecz wprowadzenia warunku premiującego zapewnienia konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii – przeszkolonych w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu – w lokalizacji; powyższe zostało także uwzględnione w części 55a w ramach przedmiotu postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny,

f) w wyniku zgłoszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia celowości premiowania tygodniowego czasu pracy poradni zaproponowano wprowadzenie dodatkowego kryterium: Realizacja świadczeń w poradni w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo; powyższe zostało także uwzględnione w części 55a w ramach przedmiotu postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny;

5) w części: “Przedmiot postępowania: ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny” zaproponowano rozszerzenie możliwości uzyskania dodatkowych punktów za zatrudnienie specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoby posiadającej decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, w różnym wymiarze etatowym; liczba uzyskanych przez oferentów punktów zostanie uzależniona od liczby etatów przeliczeniowych zatrudnionego ww. personelu na 40 łóżek.

Zmiany w stomatologii i transporcie sanitarnym

Regulacja wprowadza też zmiany w związku z wycofaniem amalgamatu stomatologicznego jako materiału stosowanego do wypełnień w leczeniu stomatologicznym. Dodatkowo, w związku z planowanym ogłoszeniem przez NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, resort zdrowia chce zmienić kryteria oceny ofert w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jaką psychoterapię chce uregulować MZ? Resort wyjaśnia

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.