MZ przedstawiło projekt zmian w finansowaniu uczelni medycznych

Marcin Książkowski
opublikowano: 08-05-2019, 12:59

W Rządowym Centrum Legislacji do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych. Zaproponowany algorytm podziału środków przewiduje m.in. premiowanie aktywności naukowo-badawczej uczelni.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych, który 7 maja trafił do opiniowania w RCL, wiąże się ze zmianami w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, które mają usprawnić zarządzanie finansami w uczelniach.

W algorytmie podziału środków finansowych dla uczelni medycznych proponuje się stopniowy spadek udziału składników dotyczących liczby studentów i kadry akademickiej na rzecz składników opisujących aktywność naukowo-badawczą uczelni medycznej.
Zobacz więcej

W algorytmie podziału środków finansowych dla uczelni medycznych proponuje się stopniowy spadek udziału składników dotyczących liczby studentów i kadry akademickiej na rzecz składników opisujących aktywność naukowo-badawczą uczelni medycznej. iStock

"Do końca roku budżetowego 2018 działalność uczelni medycznych była finansowana z budżetu państwa rozdzielnie w odniesieniu do działalności dydaktycznej i naukowej. System szkolnictwa wyższego (w tym działalność dydaktyczna uczelni medycznych) był finansowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Środki finansowe przeznaczone w budżecie państwa na szkolnictwo wyższe i naukę były dystrybuowane za pomocą wielu strumieni finansowych, które rządziły się odrębnymi regułami co do możliwego zakresu ich wydatkowania. Ograniczona elastyczność w wydatkowaniu tych środków (oddzielnie na szkolnictwo wyższe i na naukę) stanowiła barierę dla sprawnego zarządzania finansami uczelni oraz osiągnięcia efektu synergii między poszczególnymi strumieniami finansowymi" - czytamy w ocenie skutków regulacji, dołączonych do projektu rozporządzenia.

Jedna subwencja na działalność dydaktyczną i badawczą

Ministerstwo przypomina, że zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - środki finansowe przeznaczone na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego będą przyznawane w formie jednej subwencji. Dotychczas przyznawane były dwie formy dotacji: dotacja podmiotowa przeznaczona na:

 • zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;
 • finansowanie działalności statutowej, obejmujące utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej;

oraz dotacja celowa przeznaczona na finansowanie działalności statutowej, obejmujące działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych, polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

W związku z tą zmianą dotacja na utrzymanie potencjału badawczego będzie przekazywana nie jak dotychczas - podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, ale samej uczelni i to ona będzie odpowiedzialna za rozdysponowanie przyznanych środków finansowych między swoje jednostki organizacyjne.

Zmiana sposobu podziału środków i wysokości dotacji

Ministerstwo Zdrowia przypomina również, że zgodnie z ustawą z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, teraz to ministrowie nadzorujący uczelnie publiczne według swojej właściwości mają obowiązek określić sposób podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla nadzorowanych uczelni (rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego określające ten podział straciły moc 1 października 2018 r.).

W przypadku MZ chodzi także o obowiązek określenia sposobu podziału środków finansowych na realizację zadań związanych z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobycia specjalizacji w wybranych zawodach medycznych.

Jakie zmiany w sposobie finansowania uczelni  medycznych proponuje Ministerstwo Zdrowia?

Przy ustalaniu sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni medycznych w projekcie proponuje się m.in.:

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
 1. wyodrębnianie ze środków finansowych części zasadniczej i części uzupełniającej, dzięki czemu zostaną zapewnione środki finansowe na ewentualne korekty, uzupełnienia i zwiększenia wysokości subwencji,
 2. ograniczenie maksymalnego spadku i wzrostu wysokości subwencji z części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przez zagwarantowanie, iż wysokość subwencji w danej uczelni medycznej nadzorowanej przez ministra nie będzie mogła być niższa niż 98 proc. i wyższa niż 106 proc. wysokości tej subwencji z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych, dzięki czemu uczelniom medycznym zostanie zapewniona stabilność finansowa;
 3. powiązanie ograniczenia maksymalnego spadku lub wzrostu wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego z kroczącym zmniejszaniem stałej przeniesienia, ponieważ ideą wprowadzonych zmian jest, aby stopniowo jak największa część środków otrzymywanych przez te uczelnie była uzależniona od działań podejmowanych na bieżąco przez władze uczelni; 
 4. zabezpieczenie w 2019 r. realnego wzrostu minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli akademickich przez niedopuszczenie do istotnego spadku wysokości subwencji w stosunku do sumy dotacji przyznanych w 2018 r. na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Zmiany w składnikach algorytmu: aktywność naukowo-badawcza uczelni ważniejsza niż liczba studentów

W algorytmie podziału środków finansowych dla uczelni medycznych proponuje się wyodrębnienie składników: studenckiego, kadrowego, umiędzynarodowienia, badawczego, doktoranckiego, badawczo-rozwojowego i projektowego, których wagi w kolejnych latach (do 2024 r.) będą miały wartości odzwierciedlające stopniowy spadek udziału składników dotyczących liczby studentów i kadry akademickiej na rzecz składników opisujących aktywność naukowo-badawczą uczelni medycznej. 

Proponuje się, aby składniki algorytmu ujmowały dane analogiczne do wynikających z dotychczasowych przepisów, z niezbędnymi modyfikacjami wynikającymi w większości ze zmian systemowych.

 1. W ramach składnika studenckiego proponuje się ujmowanie liczby studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem cudzoziemców) ważonych kosztochłonnością prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na danym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w danej uczelni medycznej nadzorowanej przez ministra, jak również pozostawienie projakościowego mechanizmu korygującego ww. składnik, tj. wskaźnika dostępności dydaktycznej (w latach 2019–2023 proponuje się ujmowanie liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020).
 2. W ramach składnika kadrowego proponuje się rezygnację, począwszy od 2019 r., z rozróżniania podstawowego i niepodstawowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego przy uwzględnieniu (od 2020 r.) przeciętnej liczby nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta oraz pozostałych (tj. asystenta oraz stanowiskach niewymienionych w ustawie, które uczelnia utworzy na podstawie statutu), z zastosowaniem zróżnicowanych wag – dzięki czemu będzie możliwe faktyczne uwzględnienie zatrudnionej kadry i ponoszonych przez uczelnię medyczną kosztów związanych z jej zatrudnieniem.
 3. W ramach składnika umiędzynarodowienia proponuje się pozostawienie rozwiązań analogicznych do dotychczasowych (w latach 2019–2023 w ramach omawianego składnika będą uwzględniani również doktoranci będący cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019–2020);
 4. W ramach składnika badawczego proponuje się rezygnację z uwzględniania liczby projektów w danej uczelni medycznej (uwzględnione będą w składniku projektowym) nadzorowanej przez ministra na rzecz liczby pracowników prowadzących działalność naukową, którzy złożyli oświadczenie, oraz współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w danej dyscyplinie naukowej, jak również uwzględnianie wartości przypisanych dyscyplinom naukowym, w których uczelnia medyczna nadzorowana przez ministra posiada kategorię naukową: A+, B+ i B (zrezygnowano z uwzględniania najniższej kategorii naukowej C);
 5. W ramach składnika doktoranckiego proponuje się branie pod uwagę przede wszystkim liczby doktorantów w szkole doktorskiej, ważonej – z racji celów i misji szkół doktorskich – średnimi współczynnikami kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. W ramach składnika badawczo-rozwojowego proponuje się uwzględnianie wysokości nakładów wewnętrznych poniesionych przez uczelnię medyczną na działalność badawczo-rozwojową, wykazanych w Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej;
 7. W ramach składnika projektowego proponuje się uwzględnianie projektów badawczych (krajowych i zagranicznych) realizowanych przez uczelnie medyczne samodzielnie lub w ramach konsorcjum, a w przypadku programów europejskich wyodrębniono podział na lidera lub konsorcjanta projektu w ramach projektów realizowanych w programach HORYZONT 2020 lub HORYZONT EUROPA.

Podział środków na kształcenie podyplomowe – bez zmian

Projekt zakłada, że podział środków finansowych dla uczelni medycznych na realizację zadań związanych z prowadzeniem kształcenia podyplomowego w celu zdobycia tytułu specjalisty przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych będzie przeprowadzany według algorytmu obowiązującego do 2018 r.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia dostępny TUTAJ:

Opinie do projektu można zgłaszać do 21 maja 2019 r.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marcin Książkowski

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.