MZ planuje zwiększenie budżetu na refundację o blisko 1,2 mld zł [PROJEKT]

KM/RCL
opublikowano: 29-03-2023, 15:10

Na ratunkowy dostęp do technologii lekowych oraz technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i o wysokim poziomie innowacyjności MZ przeznaczy dodatkowe środki w wysokości 1 183 531 000 zł - przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Jak zaznacza MZ, przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2023 nie będzie powodować przekroczenia 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym NFZ.
Jak zaznacza MZ, przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2023 nie będzie powodować przekroczenia 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym NFZ.
Fot. iStock

Chodzi o zmianę w § 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 12 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2655). Ma on obecnie brzmienie:

Ustala się kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561) – w wysokości 817 132 000 zł.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia, przekazanym 29 marca do konsultacji, 817 132 000 zł zastąpiono kwotą 2 000 663 000 zł.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany planu finansowego Funduszu na 2023 r., zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację wynikające z szacunków Funduszu, w związku z:

1) procedowaną umową pomiędzy ministrem zdrowia i prezesem Funduszu na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie ratunkowego dostępu do technologii lekowych, której wartość jest większa od pierwotnie planowanej;

2) rozpoczęciem prac nad aneksowaniem umowy zwartej pomiędzy ministrem zdrowia i prezesem Funduszu na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie finansowania technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, której wartość nie była znana na etapie szacowania całkowitego budżetu na refundację na rok 2023;

3) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych (Dz. U. poz. 2674), w której m.in. zwiększono limit środków pochodzących z Funduszu Medycznego na finansowanie zadań wchodzących w skład całkowitego budżetu na refundację, takich jak ratunkowy dostęp do technologii lekowych oraz technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności;

4) wysokością środków ujętych w planie finansowym Funduszu Medycznego na rok 2023 na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, większych od pierwotnie prognozowanych o 92 615 000 zł, oraz na technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności, mniejszych od pierwotnie prognozowanych o 21 057 000 zł.

Ile wyniesie całkowity budżet na refundację w 2023 r.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez prezesa Funduszu prognozę zwiększenia w 2023 r. kwoty środków całkowitego budżetu na refundację w porównaniu do roku 2022 na poziomie 5 771 114 000 zł, ustalono kwoty środków finansowych przeznaczonych w 2023 r. na:

1) finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, do kwoty 2 000 663 000 zł (zmiana z 817 132 000 zł);

2) finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 500 000 zł (bez zmian);

3) refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do kwoty 3 769 951 000 zł (bez zmian).

Jak zaznacza MZ, przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2023 nie będzie powodować przekroczenia 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o refundacji. Przewidywana przez Fundusz, zgodnie z jego planem finansowym na rok 2023, wartość całkowitego budżetu na refundację na rok 2022 wynosi 21 710 731 000 zł, co oznacza, że udział ten w aktualnym planie finansowym Funduszu na rok 2023 wynosi ≈ 15,44%.

Na konsultację projektu 7 dni

Na zgłoszenie uwag do projektu resort zdrowia wyznaczył 7 dni. Jak wyjaśniono, skrócenie terminu związane jest z koniecznością zapewnienia płatnikowi środków finansowych na rozliczenie leków refundowanych mając na uwadze:

  • finansowanie świadczeń w zakresie finansowania technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, której wartość nie była znana na etapie szacowania w związku z zakwalifikowaniem jako technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej niektórych leków w programie B.12 "Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe" i B.112 "Leczenie chorych na mukowiscydozę";
  • optymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych przeznaczonych na ratunkowy dostęp do technologii lekowych.

ZOBACZ TAKŻE: Jest najnowszy wykaz leków niefinansowanych w ramach RDTL

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.