Miłkowski o zastrzeżeniach wobec “apteki dla aptekarza”. Za błędy odpowiada inspekcja farmaceutyczna

MS/Sejm
opublikowano: 30-09-2021, 16:18

Nieprawidłowości dotyczące przepisów antykoncentracyjnych należy zgłaszać do właściwych miejscowo inspekcji farmaceutycznych. To ten organ odpowiada za wydawanie zezwoleń na prowadzenie aptek - informuje wiceminister Maciej Miłkowski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Posłowie Tadeusz Tomaszewski oraz Krystyna Sibińska wraz z grupą posłów wystosowali do ministra zdrowia dwie odrębne interpelacje w sprawie skutecznej egzekucji przepisów antykoncentracyjnych zawartych w nowelizacji Prawa farmaceutycznego, tzw. “aptece dla aptekarza”.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreśla, że skargi dotyczące naruszeń przepisów antykoncentracyjnych należy zgłaszać do inspekcji farmaceutycznej
FOT. Pixabay

Nowela Prawa farmaceutycznego poprawiła usługi dla pacjenta

Autorzy pism zwrócili w nich uwagę, na fakt, że “ w czerwcu minęły cztery lata od nowelizacji Prawa farmaceutycznego, na nowo określającej prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Tożsame zasady są stosowane w większości państw UE".

Podkreślili też, że Naczelna Rada Aptekarska dostrzega, że zmiany przepisów spowodowały poprawę jakości usług farmaceutycznych, wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, w tym wzmocnienie roli farmaceuty, a więc w każdym wymiarze zauważalną poprawę usług świadczonych dla pacjentów.

Nowe prawo nie chroni skutecznie przed nieprawidłowościami

Niestety, zdaniem NRA, pomimo tych niezaprzeczalnych, pozytywnych skutków, jakie wywołuje nowa regulacja, towarzyszy jej szereg zjawisk, które wypaczają sens uchwalonych norm prawnych oraz powodują niemożliwość zrealizowania w pełni celów formułowanych przez ustawodawcę.

Zdaniem NRA “na etapie wydawania nowych zezwoleń, jak i w ramach przenoszenia zezwoleń dotyczących funkcjonujących aptek oraz zmian własnościowych w spółkach kapitałowych dochodzi bardzo często do naruszeń przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to jest art. 99 ust. 4, tzn. rzeczywistymi podmiotami kontrolującymi zezwolenia i apteki stają się podmioty, które co do zasady nie mogą prowadzić apteki, oraz podmioty, które z uwagi na stopień koncentracji zezwoleń nie mogą uzyskiwać kolejnych zezwoleń”.

NRA wskazuje na konieczne zmiany w przepisach

Naczelna Rada Aptekarska uważa, że konieczne są przede wszystkim zmiany prawa:

  1. określającego uprawnienie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiające zasady i procedury stosowania norm, a także zasady i procedury ich egzekwowania
  2. ustanawiającego sankcje finansowe za naruszenie przepisów określających uprawnienia do prowadzenia lub kontrolowania aptek ogólnodostępnych.

“Naczelna Rada Aptekarska przypomina również, że minister zdrowia we wspólnej deklaracji z 2020 r. zwanej „Strategią na rzecz rozwoju aptek” zobowiązał się do podjęcia prac na rzecz „skutecznego egzekwowania stosowania przepisów antykoncentracyjnych, w tym ustanawiających zakaz prowadzenia więcej niż 4 aptek w skali kraju lub 1% aptek w skali województwa, zwiększenia nadzoru oraz kar za ich naruszenie” - przypominają autorzy interpelacji.

Za kontrolę aptek i wydawanie decyzji odpowiadają WIF-y

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiadając na wskazane interpelacje podkreśla, że wystąpienie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, jest znane ministrowi zdrowia.

Zwraca jednak uwagę, że to “Naczelna Izba Aptekarska była orędownikiem nowelizacji przepisów Prawa farmaceutyczne w ramach poselskiego projektu tzw. „apteki dla aptekarza”, a jej przedstawiciele brali czynny udział w pracach komisji parlamentarnych“.

Ustosunkowując się do zgłaszanych problemów wiceminister radzi, aby w sytuacji, gdy: “władze samorządu aptekarskiego identyfikują zdarzenia, które stanowią naruszenie przepisów regulujące zasady wykonywania reglamentowanej działalności jaką jest prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w tym norm antykoncentracyjnych, powinny w pierwszej kolejności kierować stosowne wystąpienia do właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, w których kompetencjach pozostaje kontrolowanie aptek i wydawanie w tym zakresie stosownych decyzji administracyjnych”.

MZ nie ma prawa do ingerencji w orzecznictwo inspektorów

Wiceminister Miłkowski wskazuje również, że Państwową Inspekcją Farmaceutyczną kieruje Główny Inspektor Farmaceutyczny, który w ramach przyznanych uprawnień ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, jak również pełni funkcję organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

Jak podkreśla, “minister zdrowia i owszem sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, jednak - jak wskazano powyżej - stosowanie przepisów antykoncentracyjnych jest związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi”.

- W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do bezpośredniej ingerencji Ministra Zdrowia w sferę orzeczniczą wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego - wyjaśnia.

Stanowisko NRA jest oszczędne w słowach

Autor odpowiedzi zwraca również uwagę na fakt, że “stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej charakteryzuje znaczny poziom lakoniczności”.

Jak wyjaśnia, “choć wskazuje się na występowanie zjawisk, które wypaczają sens uchwalonych norm prawnych oraz powodują niemożliwość zrealizowania w pełni celów nowelizacji z 2017 r., nie są one bliżej sprecyzowane, co uniemożliwia ustosunkowanie się do zasadności dokonania zmiany obecnie obowiązujących przepisów regulujących kwestię otrzymania zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz procedury egzekwowania tych norm prawnych".

Jeśli podmiot ma zgodę na prowadzenie aptek, to kara jest bezzasadna

Jego zdaniem, w kontekście obowiązywania określonych wymagań, które przedsiębiorca wnioskujący o wydanie lub przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej musi spełnić, postulat wprowadzenia sankcji w postaci kar finansowych za działania naruszające wymagania w zakresie uprawnień do prowadzenia aptek jest niezrozumiały, gdyż uprawnienie prowadzenia apteki jest pochodną wydanego zezwolenia.

- Jeżeli zgodnie z uzyskanym zezwoleniem przedsiębiorca może prowadzić aptekę, pomimo że nie spełnia wymagań ustawowych, to przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w działaniach organu wydającego zezwolenie, który w toku postępowania winien zbadać wszystkie przesłanki przemawiające za wydaniem pozytywnego rozstrzygnięcia - informuje.

W jego opinii, niezasadne byłoby karanie finansowo przedsiębiorców za nieprawidłowo prowadzone postępowanie przez organy inspekcji farmaceutycznej.

Ustawa spełnia swój cel: zwiększyła dostępność do leków

Jednocześnie wiceminister Miłkowski zaznacza, że według posiadanej wiedzy od dnia wejścia w życie ustawy, organy prowadzące postępowania w przedmiocie wydania lub przeniesienia zezwolenia ściśle stosują przedmiotowe przepisy.

Jak wyjaśnia, w okresie obowiązywania ustawy, to jest od 25 czerwca 2017 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. 577 przedsiębiorców otrzymało pozwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, natomiast łącznie na terenie całego kraju zamknięto 1982 apteki.

Przypomina też, że ustawa wprowadziła także instrumenty ograniczające otwieranie się nowych aptek na obszarach o ich dużym zagęszczeniu poprzez ustalenie kryteriów demograficznych i geograficznych. Jednocześnie należy nadmienić, że za zgodą ministra zdrowia możliwe jest odstąpienie od tych wymogów.

“W kontekście ustanowionych ograniczeń należy wskazać, że w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców zostały otwarte 98 apteki, zaś na terenach wiejskich zostało otwartych 139 aptek, co oznacza, że cel regulacji, czyli poprawa dostępności leków dla pacjentów na terenach wiejskich i mniej zaludnionych został osiągnięty” - wyjaśnia wiceminister.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NIA ocenia cztery lata “Apteki dla Aptekarza”. Projekt nie wpłynął na zmianę dostępności do aptek

Liczba aptek w Polsce coraz niższa [RAPORT]

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.