LISTA STU 2022: MEDYCYNA

  • Redakcja
opublikowano: 28-02-2023, 20:32

Na Liście Stu 2022 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie odnotowaliśmy w stosunku do poprzedniego roku: 34 wzrosty, 33 spadków, a 33 osoby znalazły się w rankingu po raz pierwszy lub wróciły po nieobecności.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Henryk Skarżyński, prof. dr hab. n. med., dr h.c. multi, specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii dziecięcej, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kierownik Światowego Centrum Słuchu. Jest także: konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, członkiem Korespondentem PAN, członkiem założycielem Światowego Forum Słuchu przy WHO, przewodniczącym Rady Uczelni UKSW, przewodniczącym Rady Fundacji „Pro Polonia”, prezydentem Fundacji „Akademia Polskiego Sukcesu”, przewodniczącym Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, członkiem założycielem światowego forum jednostek doskonałości Hearring.

2. Jacek Jassem, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, prezes zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, przewodniczący Central and East European Oncology Group.

3. Piotr Rutkowski, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, pełnomocnik dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

4. Piotr Ponikowski, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

5. Adam Torbicki, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii, konsultant Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

6. Mirosław Ząbek, dr hab. n. med., prof. CMKP, spec. neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownik Kliniki Neurochirurgii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, koordynator Oddziału Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, kierownik Interwencyjnego Centrum Neuroterapii oraz dyrektor Centrum Gamma Knife Warszawa.

7. Maciej Banach, prof. dr hab. n. med., dr h.c. multi, spec. kardiologii, hipertensjologii i lipidologii, kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor adiunkt w Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Diseases, Johns Hopkins University, Baltimore, USA, kierownik Centrum Badań nad Chorobami Sercowo-Naczyniowymi na Uniwersytecie Zielonogórskim, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, prezydent International Lipid Expert Panel, prezydent Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration Group, sekretarz European Atherosclerosis Society, redaktor naczelny „Archives of Medical Science”, redaktor naczelny działu Kardiologia „Journal of Clinical Medicine”, redaktor naczelny działu Endokrynologia i Zaburzeń Metabolicznych „Metabolites”, z-ca redaktora naczelnego „European Heart Journal Open”, przewodniczący Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia”.

8. Robert Flisiak, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, prezydent Central European Hepatologic Collaboration, inicjator i koordynator projektu SARSTer, tworzącego bazę danych pacjentów leczonych z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

9. Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie pediatrii, endokrynologii, diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

10. Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii; kierownik Katedry i ordynator Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

11. Krzysztof Simon, prof. dr hab. n. med., spec. w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych, hepatologii, zakażeń HIV, endoskopii przewodu pokarmowego; kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu; konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego.

12. Przemysław Mitkowski, prof. dr hab. n. med., FESC, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Krajowej Rady ds. Kardiologii oraz parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii; ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych.

13. Bartosz Karaszewski, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii; kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, kierownik Centrum Chorób Mózgu GUMed; przewodniczący elekt Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych, pełnił funkcję głównego eksperta ds. udaru w projekcie Mapy potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia, , członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

14. Tomasz Dzieciątkowski, dr hab. n. med., spec. mikrobiologii; adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Uczelni Medycznej Marii Skłodowskiej-Curie; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny „Medycyna XXI”, członek Zespołu Doradczego ds. COVID-19 przy JM Rektorze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; współautor monografii „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata”; popularyzator wiedzy opartej na faktach w zakresie biologii, profilaktyki i leczenia zakażeń SARS-CoV-2.

15. Piotr Skarżyński, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., mgr zarz., spec. otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, zdrowia publicznego; zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dyrektor ds. nauki i rozwoju Instytutu Narządów Zmysłów, asystent dydaktyczny w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; członek współzałożyciel Światowego Forum Słuchu (World Hearing Forum) przy World Health Organization, członek wielu innych towarzystw międzynarodowych; sekretarz zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE) w dziedzinie otorynolaryngologia oraz zespołu ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej, główny ekspert medyczny ds. utraty słuchu związanej z wiekiem oraz innymi przyczynami projektu Mapy potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.

16. Zbigniew Kalarus, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; koordynator I Oddziału Kardiologii i Angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

17. Mariusz Kuśmierczyk, prof. dr hab. n. med., spec. kardiochirurgii i transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej; wprowadzenie w 2022 r. programów transplantacji serca i płuc u dzieci i dorosłych oraz przeszczepiania wielonarządowego na WUM, a także leczenia tętniaków aorty u dzieci oraz leczenia ciężkich wad wrodzonych serca u młodzieży i dorosłych.

18. Krzysztof Pyrć, prof. dr hab. n. biol., spec. mikrobiologii i wirusologii; kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ; członek Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2 przy Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczący interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN oraz członek Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Narodowej Radzie Rozwoju.

19. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii; kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie; sekretarz European Society of Hypertension (kadencja 2019-2022), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii; sekretarz Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

20. Piotr L. Chłosta, prof. dr hab. n. med., FEBU, FRCS (Glasg), spec. chirurgii ogólnej i urologii, urologii onkologicznej, endourologii i urologii laparoskopowej; kierownik Katedry i Kliniki Urologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie; prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego; laureat Nagrody Forum Ochrony Zdrowia 2022 w kategorii Innowacje; współorganizator 8. Festiwalu KultURO, mającego na celu promowanie profilaktyki badań układu moczowego.

21. Krzysztof Jerzy Filipiak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii, farmakologii klinicznej; rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewod-niczący rady naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, gubernator na Polskę w Międzynarodowym Towarzystwie Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, przewodniczący Zespołu Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej; propagator akcji edukacyjnych w zakresie chorób serca i naczyń, szczepień przeciwko COVID-19 oraz zespołów long COVID.

22. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed; przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (kadencja 2020-2024); przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita; członek rady naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

23. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; od 1.02.2023 p.o. kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego; prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (kadencja 2020-2022), członek zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK (kadencja 2023-2025); współautor stanowiska PTNT, PTLO, PTL, PTH, PTMR, PTMSŻ, sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, Klubu 30 PTK oraz Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP „Zespół metaboliczny — nowa definicja i postępowanie w praktyce”; udział w pracach zespołów przygotowujących wprowadzenie Krajowej Sieci Kardiologicznej i Opieki Koordynowanej w POZ w zakresie nadciśnienia tętniczego.

24. Marek Jutel, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii; kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; past prezydent European Academy of Allergy and Clinical Immunology; jeden z reprezentantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w prestiżowym zestawieniu najbardziej wpływowych ludzi nauki TOP 2 proc. przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies.

25. Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; lider projektu CALL-POL finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, mającego na celu indywidualizację leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce oraz projektu FIXNET TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej z zastosowaniem technologii CRISPR/CAS9.

26. Jarosław Reguła, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii; kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, koordynator Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, członek Krajowej Rady ds. Onkologii; współautor publikacji „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 2022”; ekspert medyczny w sejmowej Podkomisji stałej ds. onkologii.

27. Janusz Skalski, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii; dyrektor Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ordynator Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgii, przewodniczący Komisji Historii i Filozofii Medycy PAN w Krakowie, prezes Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis, członek rady naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi.

28. Konrad Rejdak, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii; kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (kadencja 2021-2024) i członek Zarządu Głównego; członek Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; członek Panelu Naukowego Europejskiej Akademii Neurologii; zastępca sekretarza generalnego International Danube Symposium for Neurological Sciences; konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dla województwa lubelskiego; współtwórca wytycznych w zakresie rozpoznawania i klasyfikacji zapalenia nerwu wzrokowego.

29. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med., spec. położnictwa i ginekologii, perinatologii; kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii; sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej; przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; członek rady naukowej Fundacji Kościuszkowskiej Polska.

30. Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii; prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum; kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jeden z inicjatorów badań epidemiologicznych nad stanem zdrowia osób starszych (POL-STU, PolSenior-1, PolSenior-2) oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych.

31. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med., spec. onkologii klinicznej, radioterapii; kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, redaktor naczelny czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”; współautor aktualizacji zaleceń ogólnych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego.

32. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med., spec. okulistyki, chirurgii okulistycznej, traumatologii narządu wzroku, okulistyki dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich; prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; dyrektor medyczny oddziału Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lublinie, działającej przy UM w Lublinie; współtwórca wytycznych w zakresie rozpoznawania i klasyfikacji zapalenia nerwu wzrokowego; kierownik badań przesiewowych w zakresie krótkowzroczności i wad refrakcji u uczniów edukacji wczesnoszkolnej „Dobrze widzieć”.

33. Michał Pędziwiatr, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, FACS, FEBS; kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, przewodniczący rady programu LapCo Poland; laureat w Konkursie Supertalenty w Medycynie 2022 (3. miejsce); miejsce na liście Top 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców na świecie; laureat nagrody głównej podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej.

34. Andrzej Mariusz Fal, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., spec. chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego; kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego; członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

35. Adam Maciejewski, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii plastycznej; kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Gliwice; członek American Society for Reconstructive Microsurgery.

36. Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med., spec. patomorfologii i genetyki klinicznej; kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych; członek Rady ds. Diagnostyki Molekularnej; wyróżniony 2. miejscem wśród Polaków w prestiżowym rankingu Top Medicine Scientist.

37. Adam Witkowski, prof. dr hab. n. med., spec. kardiologii; kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz członek rady naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie; członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek rady programowej Forum Zdrowia, członek Rady Konsultacyjnej ds. Kardiologii przy ministrze zdrowia.

38. Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii; kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członek zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego, redaktor naczelna „Przeglądu Gastroenterologicznego”; wyróżniona statuetką Wizjoner Zdrowia 2022 „Wprost” w kategorii Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów (z chorobami zapalnymi jelit w Polsce).

39. Jerzy Samochowiec, prof. dr hab. n. med., spec. psychiatrii; kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prorektor ds. Nauki PUM; do 8 czerwca 2022 r. prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a następnie członek zarządu PTP; uhonorowany Nagrodą Indywidualną Ministra Zdrowia za całokształt dorobku obejmującego znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej; redaktor naczelny czasopisma „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”; członek Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej; współautor zaleceń Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami „Farmakoterapia alkoholowych zespołów abstynencyjnych”, „Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych ze schizofrenią o wczesnym początku”.

40. Małgorzata Janas-Kozik, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży; kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.; członkini Prezydium Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; pełnomocniczka ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży; wyróżniona nagrodą ministra zdrowia za redakcję (wspólnie z prof. Tomaszem Wolańczykiem) podręcznika „Psychiatria dzieci i młodzieży”.

41. Agnieszka Olszanecka, dr hab. n. med., prof. UJ, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii; I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, sekretarz Sekcji Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Nadciśnienie tętnicze w praktyce”, członek rady redakcyjnej czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”, pierwsza autorka stanowiska Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego „Nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych”.

42. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii; kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członek Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Panelu Naukowego Multiple Sclerosis European Academy of Neurology jako delegat krajowy, członek Grupy Ekspertów Stwardnienia Rozsianego Europy Środkowo-Wschodniej; uhonorowana nagrodą Rektora SUM za osiągnięcie innowacyjne – realizację projektu pt.: „Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka dla chorych na SM”.

43. Krzysztof Kałwak, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, tzw. Przylądka Nadziei; członek zarządu European Bone Marrow Transplant Group (EBMT) Working Party Pediatric Diseases i Scientific Trials Subcommittee; przewodniczący Infectious, Diseases Subcommittee of the EBMT Working Party Pediatric Diseases; wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych; wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku; lider projektu Centrum Innowacyjnych Terapii Komórkowych dla Dzieci.

44. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii i neurologii dziecięcej; kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie; przedstawicielka Polski w zarządzie Państw Członkowski UE ds. Europejskich sieci Referencyjnych; przewodnicząca Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni w Polsce; wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IPCZD; przewodnicząca Rady Ordynatorów IPCZD.

45. Anna Latos-Bieleńska, prof. dr hab. n. med., spec. genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej; kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (do września 2022); konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej; przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich, członek Rady Naukowej ds. Rejestrów Chorób Rzadkich; przewodnicząca Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.

46. Grzegorz Władysław Basak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; fundator spółek Saventic Health Sp. z o.o. i Human Biome Institute SA; wiceprezes Fundacji Saventic; członek rady nadzorczej i rady naukowej Urteste SA; przewodniczący Komitetu ds. Sztucznej Inteligencji przy Transplant Complications Working Party, European Society for Blood and Marrow Transplantation; zastępca przewodniczącego Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii WUM.

47. Agnieszka Słowik, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii; kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii; współtwórca małopolskiego programu Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu, koordynowanego przez Uniwersyteckie Centrum Leczenia Ostrego Udaru Niedokrwiennego Mózgu.

48. Piotr Rzymski, dr hab. n. med., prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, spec. biologii środowiskowej i medycznej; dyrektor naukowy międzynarodowej sieci badawczej Universal Scientific Education and Research Network; ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych oraz ekspert zewnętrzny WHO ds. toksyn sinicowych.

49. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, członek komisji medycznej PKOl.

50. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

51. Hanna Szajewska, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii; kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; członek zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; uhonorowana 5. miejscem w Polsce w Rankingu Top Scientists –‒prestiżowym zestawieniu najlepszych naukowców z całego świata.

52. Wojciech Fendler, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii i diabetologii; kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektor ds. naukowo-medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

53. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

54. Dominika Dudek, prof. dr hab. n. med., spec. psychiatrii; kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum; prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodnicząca Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska” oraz przewodnicząca Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wyróżniona Nagrodą Miasta Krakowa 2022 w dziedzinie „Nauka i technika”.

55. Anna Raciborska, dr hab. n. med., prof. nadzw., spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członek Komitetu Wykonawczego Euro Ewing Consorcium; członek Komitetu Wykonawczego Fight Osteosarcoma Through European Reaserch; Standing Member of the St. Jude Global Alliance Regional Advisory Committee; zastępca przewodniczącego Polskiej Grupy Mięsakowej w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; ekspert Agencji Badań Medycznych; ekspert programu WIB w dziedzinie naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia; mentorka w V edycji Jestem Liderką – Vital Voices Poland 2022; uhonorowana Nagrodą Prezesa ABM – Medycyna Jutra w kategorii główny badacz.

56. Mariusz Tomaniak, dr hab. n. med. i n. o zdr., FESC, spec. kardiologii, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej; I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Kardiologii Inwazyjnej WUM; członek Komisji Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI) ds. Badań Naukowych, Digitalizacji i Innowacji (kadencja 2022-2024); laureat: konkursu Złoty Skalpel 2022, Nagrody Prezesów PTK 2022, Nagrody Naukowej PTK 2022, Grantu Naukowego PTK 2022.

57. Magdalena Krajewska, prof. dr hab. n. med., spec. nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych; kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego; współtwórca Europejskich Rekomendacji Leczenia Atopowego Zapalenia Skóry oraz Światowych Rekomendacji Leczenia Świądu Mocznicowego.

58. Roman Danielewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej, zdrowia publicznego; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Dzieciątka Jezus, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM; przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

59. Tadeusz Robak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i farmakologii klinicznej; kierownik Oddziału Hematologii Ogólnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi; członek rady International Workshop of Chronic Lymphocytic Leukemia; 14. miejsce w rankingu Research.com wśród polskich naukowców w dziedzinie medycyny oraz 1. miejsce wśród polskich hematologów; współautor rekomendacji EHA/ESMO dla pacjentów z COVID 19.

60. Michał Filip Kamiński, dr hab. n. med., prof. nadzw., spec. gastroenterologii; kierownik Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie; otrzymał nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Gastroenterologii, przyznawaną najbardziej zasłużonym endoskopistom.

61. Rafał Krenke, prof. dr n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc, intensywnej terapii; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; dziekan Wydziału Lekarskiego WUM; przewodniczący rady naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc; konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc dla województwa mazowieckiego; współautor zaleceń European Respiratory Society i European Society of Thoracic Surgeons dotyczących leczenia zakażeń jamy opłucnej.

62. Iwona Niedzielska, prof. dr hab. n. med., lekarz stomatologii, spec. chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej; lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SP SKM w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; konsultant wojewódzki ds. chirurgii szczękowo-twarzowej, prezes Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

63. Piotr Przybyłowski, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej; p.o. dyrektora naczelnego oraz dyrektora ds. medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, koordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia ŚCCS w Zabrzu; wiceprzewodniczący i członek Krajowej Rady Transplantacyjnej; konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej; członek rady redakcyjnej „Transplantation Proceedings”.

64. Andrzej Tykarski, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, angiologii, hipertensjologii; rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2020-2024).

65. Janina Stępińska, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Zakładu Komunikacji Medycznej Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; przewodnicząca Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; przewodnicząca rady naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; członek Komitetu Naukowego (jako przedstawicielka Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego) World Heart Federation; przewodnicząca rady naukowej Fundacji Polpharmy.

66. Marcin Grabowski, prof. dr hab. med., spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii; kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym; rzecznik prasowy zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2021-2023).

67. Sebastian Giebel, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej; zastępca dyrektora ds. naukowych i kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Gliwice; przewodniczący Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych; prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków; sekretarz grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku oraz koordynator badań klinicznych prowadzonych w ramach Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, Europejskiej Sieci Białaczkowej i Środkowoeuropejskiej Grupy Białaczkowej.

68. Piotr Kaliciński, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii dziecięcej i transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów oraz członek rady naukowej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej; przedstawiciel IPCZD w Komitecie Sterującym Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. przeszczepów u dzieci; członek Komitetu Sterującego Pediatric Unresectable Liver Tumor Observatory.

69. Mateusz Spałek, dr hab. n. med., spec. radioterapii onkologicznej; adiunkt, zastępca kierownika Zakładu Radioterapii I w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie; konsultant Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB; członek rady naukowej Radioterapii Onkologicznej (Young-Early Career Investigator, Radiation Oncology Scientific Council, Y-ECI-ROSC) Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC); członek Europejskiego Konsorcjum Kostniakomięsaków w ramach projektu FOSTER; laureat: Nagrody Naukowej Polityki 2022 (miejsce 1. w kategorii Nauki o życiu), konkursu Złoty Skalpel (miejsce 8.), konkursu Supertalenty w Medycynie (miejsce 10.), konkursu PTOK 2022 za najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym; współautor europejskich zaleceń dotyczących radioterapii powikłanych i niepowikłanych przerzutów do kości.

70. Jerzy Szaflik, prof. dr hab. n. med., spec. okulistyki; właściciel kliniki Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser”, redaktor naczelny kwartalnika medycznego „Okulistyka”; inicjator programu „Oczy są najważniejsze” mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej nt. doniosłej roli wzroku w życiu człowieka.

71. Jarosław Sławek, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii; kierownik Oddziału Neurologii i Udarów Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; past prezes i członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; członek Krajowej Rady ds. Neurologii; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych; Co-Editor in Chief (razem z prof. Zbigniewem Wszołkiem z USA) czasopisma „Neurologia i Neurochirurgia Polska”; redaktor serwisów internetowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; przewodniczący rady naukowej Fundacji Chorób Mózgu; konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dla województwa pomorskiego; przewodniczący Oddziału Gdańsko-Elbląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; sekretarz International Association of Parkinsonism & Related Disorders.

72. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii; prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM; przewodniczący rady naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie; przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu do spraw programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”.

73. Jerzy Jaroszewicz, dr hab. n. med., prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, spec. chorób zakaźnych; kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek założyciel Central European Hepatologic Collaboration, członek Polskich Grup Ekspertów.

74. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; sekretarz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2020-2022), członek zarządu głównego PTNT (2022-2024); współautor raportu na temat leczenia nadciśnienia w populacji polskiej (z prof. Aleksandrem Prejbiszem i prof. Andrzejem Januszewiczem), pierwszy autor stanowiska „Zespół metaboliczny – nowa definicja i postępowanie w praktyce”; zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Nadciśnienie tętnicze w praktyce”.

75. Mieczysław Walczak, prof. dr hab. n. med., specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; naczelny lekarz SPSK-1 PUM w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich; członek Rady ds. Chorób Rzadkich.

76. Elżbieta Senkus-Konefka, dr hab. n. med., prof. GUMed, spec. onkologii; Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; koordynator Centrum Chorób Piersi UCK w Gdańsku w latach 2020-2022; prezes Stowarzyszenia Różowy Motyl; członek Zespołu Problemowego Nowotworów Piersi ds. adaptacji wytycznych National Comprehensive Cancer Network (NCCN) dla nowotworów piersi; członek Komitetu Zarządzającego Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem, członek Komitetu Zarządzającego badań: OlympiA, MonarchE, EPIK-B5; członek rady naukowej projektu Centrum Kryzysowe dla pacjentów onkologicznych; redaktor odpowiedzialna za zagadnienia onkologii klinicznej w czasopiśmie „The Breast”; 9. miejsce w konkursie Złoty Skalpel 2022 oraz wyróżnienie w plebiscycie Wszechmocne w Nauce 2022.

77. Jacek Wysocki, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii i chorób zakaźnych; kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii; członek Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.

78. Piotr Milkiewicz, prof. dr hab. n. med. med., spec. gastroenterologii; Ośrodek Chorób Rzadkich Wątroby działający w Sieci Europejskich Ośrodków Referencyjnych z Zakresu Chorób Rzadkich Wątroby (ERN Rare-Liver); Klinika Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; członek zarządu ERN Rare-Liver; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii; członek ekspert rady naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”; uhonorowany Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia 2022 za stworzenie Ośrodka Chorób Rzadkich Wątroby w WUM.

79. Marcin Kurzyna, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia (ECZ) Otwock, ordynator Oddziału Kardioangiologii ECZ-Otwock; członek zarządu Grupy Roboczej ds. Krążenia Płucnego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego; koordynator Centrum Interwencyjnego Leczenia Zatorowości Płucnej PERT-CELZAT.

80. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

81. Bogusław Machaliński, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej; rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM; ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 w Szczecinie; zastępca przewodniczącego rady Agencji Badań Medycznych (2019-2025).

82. Iwona Hus, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej; kierownik Zakładu Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów; laureatka ShEO Awards 2022 w kategorii Lider Medycyny.

83. Robert Gil, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA; dyrektor konferencji Warsaw Course on Cardiovascular Interventions; prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

84. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med., spec. patomorfologii; kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; kierownik Zakładu Patologii Nowotworów i zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii; wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Patologów; konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.

85. Piotr Futyma, dr hab. n. med., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, kolegium Nauk Medycznych; spec. kardiologii, elektrofizjologii, ablacji zaburzeń rytmu serca w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa NZOZ Lux Med w Rzeszowie; członek rady Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Komisji ds. Stopni i Tytułów Uniwersytetu Rzeszowskiego; zastępca redaktora naczelnego „HeartRhythm Case Reports”; wdrożenie w kilkunastu ośrodkach elektrofizjologicznych w Europie i na świecie przyrządu do ablacji bipolarnej o nazwie „Dr Futyma Bipolar Ablation Adapter” (według własnego projektu).

86. Jacek Szepietowski, prof. dr hab. med. dr h.c., spec. dermatologii i wenerologii; kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego; redaktor naczelny czasopisma „Venereology”, członek komitetów redakcyjnych licznych czasopism międzynarodowych i krajowych; honorowy członek 15 krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych; członek z wyboru zarządu licznych towarzystw naukowych, w tym International Society of Dermatology, International Forum for the Study of Itch, European Society for Dermatology and Psychiatry.

87. Ewa Jankowska, prof. dr hab. med., Master of Sciences in Clinical Trials (University of Oxford), spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i geriatrii; kierownik Zakładu Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

88. Halina Sienkiewicz-Jarosz, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii; kierownik I Kliniki Neurologicznej i dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; przewodnicząca Krajowej Rady ds. Neurologii; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

89. Krzysztof Zieniewicz, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i transplantologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (do 30.09.2022); prezes elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich i przewodniczący Komisji Statutowej TChP; członek zarządu: European Liver and Intestine Transplant Association oraz European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association; członek Komisji Akredytacyjnej Ośrodków Transplantacyjnych Ministerstwa Zdrowia; delegat narodowy i członek Komisji Egzaminacyjnej European Union of Medical Specialists (UEMS) w transplantologii klinicznej oraz chirurgii wątroby i dróg żółciowych.

90. Marek Hartleb, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii; kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

91. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr hab. n. med., spec. kardiologii; adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; przewodnicząca Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; członkini zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, członkini Komisji PTK: Wyborczej, Zagranicznej, Wytycznych; członkini Komitetu Naukowego Kongresów PTK; twórczyni internetowej Platformy Współpracy Naukowej Klubu 30 PTK; koordynatorka krajowa Europejskiego Egzaminu z kardiologii (EECC) organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne; zdobywczyni 1. nagrody w konkursie Supertalenty w Medycynie; inicjatorka, koordynatorka i główny badacz polskiego, wieloośrodkowego rejestru LATTEE, obejmującego ponad 3 tys. pacjentów z migotaniem przedsionków, który zaowocował nagrodą Young Investigator Award na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2022.

92. Agnieszka Szuster-Ciesielska, prof. dr hab. n. med., spec. wirusologii i immunologii; Katedra Wirusologii i Immunologii, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

93. Lidia Rudnicka, prof. dr hab. n. med., spec. dermatologii i wenerologii; kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej oraz ordynator Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego; ekspertka w zakresie chorób włosów, chorób autoimmunizacyjnych i nowotworów skóry; współtwórczyni metody diagnostycznej w dermatologii – trichoskopii; twórczyni i pierwsza redaktor naczelna „Journal of Dermatological Case Reports”; zastępczyni redaktora naczelnego „Journal of European Academy of Dermatology and Venereology”; działa w zarządach szeregu towarzystw naukowych, m.in.: American Academy of Dermatology, European Academy of Dermatology, International Dermoscopy Society i International Trichoscopy Society.

94. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. n. med., spec. chorób zakaźnych i wirusologii; kierownik Kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie; konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych; prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS; członek zarządu European Society for Translational Antiviral Research.

95. Jacek Szaflik, prof. dr hab. n. med., spec. okulistyki, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, w latach 2019-2022 prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

96. Sebastian Szmit, dr hab. n. med., prof. CMKP, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i kardioonkologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Europejskim Centrum Zdrowia Otwock oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego; współtwórca pierwszych w historii europejskich wytycznych w dziedzinie kardioonkologii, tworzonych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.

97. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

98. Jolanta Sykut-Cegielska, dr hab. n. med., prof. IMiD; spec. pediatrii i pediatrii metabolicznej; kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii metabolicznej; prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu; członek Komitetu Doradczego Society for the Study on Inborn Errors of Metabolism (Corresponding Member na Polskę i Węgry); przewodnicząca Zespołu Ekspertów nr 4 w Radzie; członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Ultrarzadkich; redaktor naczelna „Journal of Mother and Child” („Medycyna Wieku Rozwojowego”).

99. Paweł Śliwiński, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii; kierownik II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc; członek szeregu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych; ekspert AOTMiT.

100. Piotr Sieroszewski, prof. dr hab. n. med., spec. ginekologii i położnictwa oraz perinatologii; kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa oraz Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; od 1.01.2022 prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP); redaktor naczelny kwartalnika PTGiP „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”; organizator XXVIII Europejskiego Kongresu Ginekologów i Położników (18-20.05.2023, Kraków) przy współudziale European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG); twórca bezpłatnego cyklu szkoleń doskonalących Akademia Rezydenta (zarówno online, jak i w formie stacjonarnej)w ramach działalności PTGiP.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.