LISTA STU 2021: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

opublikowano: 23-03-2022, 20:11

Na Liście Stu 2021 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem awansowało 36 osób, 24 zadebiutowały lub powróciły po nieobecności, 37 osób zajęło niższe pozycje, a 3 zachowały pozycję z poprzedniego rankingu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia odpowiedzialny m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Budżetu i Finansów, Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Departament Lecznictwa w zakresie taryfikacji świadczeń oraz nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Instytutu Leków.

2. Dr n. med. Paweł Grzesiowski, spec. pediatrii, immunolog, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz działacz samorządu lekarzy, a od 2018 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

4. Bartłomiej Chmielowiec, prawnik, radca prawny, rzecznik praw pacjenta (od 2017 r.).

5. Dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, spec. kardiologii, od czerwca 2021 r. prezes Agencji Badań Medycznych (od 2019 r. pełnił obowiązki prezesa).

6. Dr n. o zdrowiu Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (od 2009 r.), członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA, od 2010 r.), a w latach 2016-2019 wiceprzewodniczący tej Rady, koordynator Grupy do Spraw Budżetu i Programu Prac EMA (od 2012 r.), członek Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w EMA (od 2021 r.), mentor Emacolex – Grupy Roboczej Prawników Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, członek Międzynarodowej Koalicji Regulatorów Produktów Leczniczych (ICMRA, od 2016 r.), członek działających przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sztabu ds. COVID-19 i Rady ds. COVID-19.

7. Adam Niedzielski, minister zdrowia od sierpnia 2020 r. W latach 2018-2020 związany zawodowo z Narodowym Funduszem Zdrowia jako dyrektor ds. operacyjnych, a następnie prezes.

8. Krystyna Ptok, pielęgniarka, a także mgr. socjologii, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych, członkini Rady Dialogu Społecznego.

9. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pełni też funkcje: wiceprzewodniczącej Rady NFZ, wiceprezes IFIC Polska, doradcy prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. To także dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” Uczelni Łazarskiego. Jest propagatorką koncepcji ochrony zdrowia nakierowanej na wartość (Value Based Healthcare). Integratorka ludzi i idei.

10. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP X kadencji, senator IX kadencji (PO), specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej i transplantologii klinicznej, zwłaszcza przeszczepów płuc.

11. Gen. dyw., prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii. MBA; dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinach: choroby wewnętrzne i kardiologia, konsultant krajowy do spraw obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych, członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology, Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu ds. Nagród przy Prezesie Rady Ministrów, współtwórca aplikacji Medycznej Karty Samokontroli – aplikacji „COVID-19”, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

12. Zofia Małas, mgr zdrowia publicznego, spec. w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego, pielęgniarka dyplomowana, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

13. Dr n. med. Beata Małecka-Libera, spec. otolaryngologii, ekspert ds. zdrowia publicznego; przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, przewodnicząca Zespołu Senackiego Zdrowie Polaków.

14. Filip Nowak, ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

15. Dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, członek Zespołu ds. działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wiceprzewodniczący Zespołu ds. koordynacji działań na rzecz systemowych zmian w zdrowiu publicznym oraz Zespołu ds. koordynacji działań profilaktycznych, członek Krajowej Rady ds. Onkologii.

16. Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, koordynator Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych, członek Rady naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

17. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., dr hab. n. ekon. Marcin Czech, ekspert w dziedzinach epidemiologii i zdrowia publicznego, kierownik Zespołu ds. zakażeń szpitalnych, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

18. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, spec. chorób zakaźnych, doradca Prezesa Rady Ministrów ds. COVID-19, przewodniczący Rady Medycznej, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

19. Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, spec. kardiologii, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytucie Badawczym, przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii, pełnomocnik MZ ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, przewodniczący Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

20. Waldemar Kraska, lekarz, spec. chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia, pełnomocnik rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego, przewodniczący Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

21. Prof. dr med., dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, MBA, FACP, FESC, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i koordynowanej ochrony zdrowia; prezes Polskiej Federacji Szpitali, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, członek Zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF, członek Rady Pracodawców RP, wykładowca w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

22. Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, spec. fizjoterapii, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, reprezentant KIF w Radzie ds. Zdrowia Publicznego, współorganizator akcji bezpłatnych szkoleń zawodowych dla fizjoterapeutów, współtwórca programów fizjoterapii po COVID-19.

23. Sławomir Gadomski, spec. finansów i bankowości oraz matematyki finansowej, zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za gospodarkę finansową i wykonywanie budżetu państwa w zakresie zdrowia.

24. Lek. Michał Sutkowski, spec. medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prezes Oddziału Warszawskiego KLRwP, dyrektor NZOZ „Medycyna Rodzinna”, członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

25. Prof. dr hab. n. med.Ryszard Gellert, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii i medycyny rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.

26. Alina Niewiadomska, spec. diagnostyki laboratoryjnej, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, kierownik laboratorium w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

27. Dr n. med. Tomasz Latos, spec. radiologii, ekspert zarządzania finansami i marketingu, związany zawodowo ze Szpitalem Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza w Białymstoku (obecnie na urlopie bezpłatnym na czas wykonywania mandatu poselskiego), poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, członek komisji: kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz łączności z Polakami za granicą.

28. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, mgr farmacji, spec. farmacji aptecznej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

29. Jarosław Kieszek, ekspert w dziedzinie zarządzania, były dyrektor Centrum e-Zdrowia, wcześniej pracownik Ministerstwa Zdrowia, m.in.: dyrektor Departamentu Innowacji, dyrektor Biura Administracyjnego, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

30. Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

31. Dr n. med. Roman Topór-Mądry, spec. epidemiologii i zdrowia publicznego, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w woj. małopolskim.

32. Dr n. med. Bernard Waśko, ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych.

33. Michał Byliniak, mgr farmacji, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, członek Zespołu ds. opieki farmaceutycznej przy ministrze zdrowia.

34. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, wiceprezydent Pracodawców RP, wiceprzewodnicząca Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy) i Rady Programowej studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

35. Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, spec. chirurgii dziecięcej, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, były prezes Agencji Badań Medycznych.

36. Ewa Krajewska, mgr farmacji, spec. farmacji szpitalnej i zarządzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny, zastępca przewodniczącego Zespołu ds. opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej; przedstawicielka Polski w Komitecie Organizacji Schematu Inspekcji Farmaceutycznych.

37. Lek. Jacek Krajewski, spec. chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, członek Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Rady ds. zdrowia publicznego przy Ministerstwie Zdrowia.

38. Marek Tomków, mgr farmacji, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu.

39. Krzysztof Kopeć, ekspert w dziedzinie refundacji leków, prawa i postępowania administracyjnego, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków, członek zarządu Medicines for Europe, były naczelnik Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji MZ.

40. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, spec. neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii oraz członek Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii w woj. lubelskim, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członek wielu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych (m.in.: European Academy of Neurology, American Academy of Neurology, International League Against Epilepsy, ECTRIMS).

41. Lek. Artur Drobniak, spec. ginekolog, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, p.o. kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej, członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

42. Lek. Łukasz Jankowski, spec. nefrologii, doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej.

43. Dr n. farm. Anna Kowalczuk, spec. analityki farmaceutycznej i farmakognozji, ekspert w dziedzinie kontroli jakości produktów leczniczych, ekspert Farmakopei Europejskiej (grupa 13B, Herbal Drugs and Herbal Drug Products), dyrektor Narodowego Instytutu Leków, reprezentantka NIL w Europejskim Dyrektoriacie ds. Jakości Leków (EDQM), członek grupy doradczej EDQM Advisory Group CAP i grupy roboczej EDQM Communication Working Group.

44. Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Gut, spec. mikrobiologii i wirusologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

45. Jerzy Starak, przedsiębiorca, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, pomysłodawca Naukowej Fundacji Polpharmy, współzałożyciel Fundacji Rodziny Staraków.

46. Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, spec. chorób wewnętrznych, alergologii i pulmonologii, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

47. Dr hab. nauk prawnych Adam Bodnar, nauczyciel akademicki, działacz na rzecz praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa na SWPS w Warszawie, były Rzecznik Praw Obywatelskich RP.

48. Stanisław Maćkowiak, ekspert ds. logistyki i organizacji systemów w ochronie zdrowia, prezes Federacji Pacjentów Polskich, prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN, przewodniczący platformy „Dialog dla Zdrowia” przy Ministerstwie Zdrowia, członek Zespołu ds. opracowania założeń do projektu ustawy o POZ oraz Zespołu ds. chorób rzadkich, członek Rady Funduszu Medycznego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

49. Anna Dymna, aktorka, doktor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, nagrodzona m.in.: Orderem Uśmiechu, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, Medalem Świętego Jerzego, tytułem Ambasador Polskiej Pediatrii.

50. Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, spec. patomorfologii i patologii onkologicznej, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

51. Dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz, działacz samorządowy, poseł na Sejm RP, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek sejmowej Komisji Zdrowia, w latach 2011-2015 minister pracy i polityki społecznej.

52. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, spec. patomorfologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, pełnomocnik ds. działalności naukowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów WCO, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.

53. Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED; wcześniej ekspert ds. ochrony zdrowia w Konfederacji Lewiatan oraz zastępca dyrektora Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

54. Dr n. med. Andrzej Sośnierz, spec. neurologii, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

55. Prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierownik Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku, pomysłodawca i koordynator powstania Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych oraz projektu naukowego dla Centrum Badań Innowacyjnych UMB.

56. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, członek rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

57. Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, spec. chorób wewnętrznych, angiologii, anestezjologii i intensywnej terapii; nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert ekonomiki medycyny, przewodniczący Rady Przejrzystości AOTMiT, przewodniczący Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, członek zarządu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

58. Józefa Szczurek-Żelazko, mgr pielęgniarstwa, poseł na Sejm RP, była sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

59. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, spec. medycyny społecznej, neurologii, radioterapii, chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej; dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, kierownik Katedry Onkologii Klinicznej Collegium Medicum UJK, wiceprezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, współtwórca Krajowej Sieci Onkologicznej.

60. Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK, spec. pediatrii i immunologii klinicznej, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, pracownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Rady Programowej i ekspert 3. Kongresu Zdrowia Polaków, członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN oraz European Society for Immunodeficiencies.

61. Maria Ochman, mgr socjologii, terapeuta tyflopedagog, przewodnicząca Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia, Rady NFZ (z ramienia Rady Dialogu Społecznego).

62. Dr n. med. Marek Posobkiewicz, spec. chorób wewnętrznych, medycyny morskiej, tropikalnej i hiperbarycznej, organizacji ochrony zdrowia, koordynator ds. oceny ryzyka COVID-19 Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, nauczyciel akademicki (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), były główny inspektor sanitarny.

63. Dr n. med. Marek Tombarkiewicz, spec. anestezjologii i intensywnej terapii oraz ratownictwa medycznego, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

64. Dr hab. nauk prawnych Marcin Wiącek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW, ekspert w dziedzinie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, rzecznik praw obywatelskich.

65. Dr Jerzy Gryglewicz, MBA, lekarz, spec. anestezjologii i intensywnej terapii, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Prezydium Rady Rzecznika Praw Pacjenta, doradca Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie opracowania Krajowego Planu Odbudowy.

66. Marcin Jędrychowski, mgr zarządzania i rachunkowości, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

67. Krzysztof Łanda, lekarz, prezes firmy MedInvest Scanner sp. z o.o., były wiceminister zdrowia odpowiedzialny m.in. za politykę lekową i refundacyjną, założyciel Fundacji Watch Health Care.

68. Dr n. med. Marcin Stajszczyk, spec. chorób wewnętrznych i reumatologii, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR, członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

69. Lek. Ligia Kornowska, liderka Koalicji AI w zdrowiu, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka GRAI ds. Zdrowia przy KPRM, prezes Fundacji „Podaruj Dane”, współkoordynatorka Kodeksu Branżowego RODO w Ochronie Zdrowia.

70. Anna Kupiecka, założycielka, fundator i prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, członek Rady Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.

71. Piotr Bromber, politolog, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za prowadzenie dialogu społecznego, rozwój kadr medycznych, współpracę z organizacjami pacjenckimi i samorządami medycznymi zawodów zaufania publicznego; członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, przedstawiciel ministra zdrowia w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

72. Dr n. med. Piotr Pobrotyn, MBA, ekspert w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, członek Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

73. Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, spec. pediatrii i neonatologii, prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.

74. Joanna Pietrusiewicz, prezes Fundacji „Rodzić po Ludzku”, członek ministerialnego zespołu ds. opracowania Standardów Organizacyjnych Opieki Okołoporodowej.

75. Dr n. med. Andrzej Ryś, spec. radiologii i zdrowia publicznego, dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej, dyrektor odpowiedzialny za te obszary w The Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE), zajmującej się implementacją europejskiego prawa dot. bezpieczeństwa żywności.

76. Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, założycielka i prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, inicjatorka, założycielka oraz prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, Rady do spraw Ochrony Zdrowia i Zespołu ds. Narodowej Strategii w Onkologii oraz grup ekspertów skupionych wokół międzynarodowych projektów: Future Proofing Healthcare, All.Can.

77. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, spec. neurologii, kierownik Oddziału Neurologii i Udarów Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku oraz Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, sekretarz International Association of Parkinsonism and Related Disorders.

78. Jakub Kraszewski, mgr prawa, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami na Politechnice Gdańskiej, w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, w Uczelni Łazarskiego na studiach MBA, na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia” w Uniwersytecie Gdańskim; członek Rady do spraw Taryfikacji AOTMiT, wchodzi w skład Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

79. Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii i immunologii klinicznej, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Alergologii i Immunologii WIM CSK MON, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i badań klinicznych.

80. Maria Libura, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

81. Dr n. przyrod. Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Mavit sp. z o.o., przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

82. Ewa Błaszczyk, aktorka, założycielka Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” zajmującej się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce.

83. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, spec. chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia CMKP.

84. Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, ratownik medyczny, prorektor ds. nauki i kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, członek ministerialnego Zespołu ds. reformy w ratownictwie medycznym, wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ sp. z o.o. w Tychach.

85. Prof. dr hab. n. przyr. Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym, członek globalnego nadzoru nad grypą GISRS.

86. Nienke Feenstra, ekspert w dziedzinie sektora farmaceutycznego i zarządzania, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA), dyrektor generalna firmy Takeda Pharma w Polsce.

87. Grzegorz Rychwalski, ekspert w dziedzinie sektora farmaceutycznego i europejskiego prawa regulującego produkcję leków, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Rady Biznesu przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych.

88. Roman Badach-Rogowski, ratownik medyczny, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

89. Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, współzałożycielka organizacji pozarządowej Fundacji „Lege Pharmaciae”, doradzającej pro bono organizacjom pacjentów, m.in.: Krajowemu Forum Chorób Rzadkich, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich.

90. Dr n. med. Michał Bulsa, spec. położnictwa i ginekologii, członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL oraz Komisji Młodego Lekarza ORL w Szczecinie.

91. Płk., prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, zastępca dyrektora ds. naukowych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, kierownik Kliniki Okulistyki WIM, krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki.

92. Lek. Tomasz Zieliński, spec. medycyny rodzinnej, wiceprezes i ekspert ds. informatyzacji Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, członek Rady do spraw Interoperacyjności przy CSIOZ, wiceprzewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, zastępca przewodniczącego ministerialnego zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.

93. Dorota Korycińska, prezes zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska – Alba Julia, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

94. Dr n. med. Zbigniew Król, spec. zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej i pediatrii, zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

95. Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

96. Lek. Krzysztof Bukiel, spec. chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej oraz zarządzania w ochronie zdrowia, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

97. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, wiceprzewodniczący Rady ds. cyfryzacji, były wiceminister zdrowia odpowiedzialny za informatyzację sektora zdrowia.

98. Dariusz Madera, ekspert systemu ochrony zdrowia, menedżer, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

99. Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, spec. chorób wewnętrznych i reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii.

100. Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

ZOBACZ TAKŻE: LISTA STU 2021: MEDYCYNA

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.