LISTA STU 2014 – MEDYCYNA

opublikowano: 27-11-2014, 16:36
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1.Marian Zembala

Prof. Marian Zembala, kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM. Od 2011 pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii. Przewodniczy Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Od lat aktywnie działa także na płaszczyźnie europejskiej i światowej kardiochirurgii: w latach 2010-2012 był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń, jest członkiem ESC Nucleus Working Group on Cardiovascular Surgery. Jest współautorem i członkiem Task Force Group w zakresie wytycznych „Guidelines on Management of Valvular Heart Diseases” (ESC/EACTS 2012) oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiego Rejestru Przezcewnikowego Leczenia Zastawek (ESC TransCatheter Valve Treatment Registry). Jest też koordynatorem narodowego rejestru TCVT i programu TAVI, przewodniczącym Polskiego Rejestru TAVI — POL-TAVI.

2. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński - Głośno o wykrywaniu wad słuchu

Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 r. specjalista krajowy, a następnie konsultant krajowy ds. audiologii i foniatrii, od 2011 r. konsultant krajowy ds. otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe. Wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka Cochlear Center (1993), Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (1996), Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (2003). Dzięki 20-letniej działalności profesora Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.
W latach 2007-2013 takimi badaniami zostało objętych ponad 410 000 dzieci w wieku szkolnym, natomiast od 1999 roku ogółem przebadano blisko 700 000.

3. Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Kieruje Zespołem Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej Centrum Onkologii w Gliwicach. Zespół zajmuje się rozległymi rekonstrukcjami naczyniowymi z wykorzystaniem własnych fragmentów ciała pacjenta do odtworzenia rozległych ubytków po resekcji nowotworu. W 2012 roku przeprowadził wraz z zespołem pierwszy w Polsce przeszczep twarzy, który był jednocześnie pierwszym takim zabiegiem na świecie, wykonanym w celu ratowania życia pacjenta. W 2013 roku został za to nagrodzony przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (ASRM). Prof. Adam Maciejewski jest jedynym polskim lekarzem, który jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej, do którego zapraszane są tylko osoby mające wyjątkowe osiągnięcia. W lutym 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce oraz osiągnięcia w rozwijaniu i propagowaniu zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji.

4. Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii. Jego główne zainteresowania naukowe to rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów. Jest członkiem zarządu Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), największej organizacji badawczej w dziedzinie onkologii w Europie. Przewodniczy Środkowoeuropejskiej Grupie Onkologicznej (CEEOG), jest ekspertem Europejskiej Agencji Leków (EMA). Przez ostatnie cztery lata kierował Polskim Towarzystwem Onkologicznym (PTO).

5. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Od 2008 r. rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby WUM, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich (2011-2013). Autor lub współautor 350 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Profesor bardzo zaangażował się w rozwijanie programu przeszczepiania wątroby. W czerwcu 1992 r. wykonał pierwszą w Polsce cholecystektomię techniką laparoskopową (bez udziału chirurgów z innych krajów).

6. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Od 1998 r. kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Klinika jest liderem w wielu nowoczesnych procedurach kardiologicznych, takich jak przezcewnikowe wszczepianie zastawki aortalnej TAVI, implantacja stentów bioabsorbowalnych do tętnicy wieńcowej, zastosowanie komórek macierzystych otrzymanych drogą autoliposukcji u chorych po zawale serca, zastosowanie hipotermii terapeutycznej po nagłym zatrzymaniu krążenia czy usuwanie elektrod stymulatorów i kardiowerterów metodą przezżylną. Prof. jest autorem blisko 400 artykułów naukowych, w tym ponad 70 publikowanych w piśmiennictwie światowym o wysokim wskaźniku impact factor. Przez 12 lat (do czerwca 2014 r.) konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

7. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Od 1998 r. kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM. Jeden z największych polskich autorytetów w dziedzinie nadciśnienia tętniczego. Autor i współautor ponad 100 prac opublikowanych w tak prestiżowych wydawnictwach, jak „New England Journal of Medicine” czy „Lancet”.

8. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
Jeden z najwybitniejszych polskich neurochirurgów, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, krajowy konsultant ds. neurochirurgii. Od lat aktywnie zaangażowany w działalność badawczą i szkoleniową — kierowana przez niego placówka jest jednym z dwunastu Centrów Szkoleniowych akredytowanych przez The Joint Residency Advisory and Accreditation Committee (JRAAC) przy Europejskim Związku Towarzystw Neurochirurgicznych. Członek PAN i PAU oraz Rady Naukowej Fundacji Watch Health Care.

9. Dr n. med. Janusz Meder
Kieruje Kliniką Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jest również prezesem Polskiej Unii Onkologii (od 2000 r.), współtwórcą Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (1999), w którym pełni funkcję wiceprezesa.

10. Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
Lekarz specjalista chorób wewnętrznych, naukowiec. Od końca lat 70. XX w. kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie kieruje zespołem prowadzącym badania nad zdrowiem we współpracy międzynarodowej (Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, Uniwersytet w Oksfordzie, Szkoła Zdrowia Publicznego w Harwardzie etc.). W latach 90. XX w. zespół został desygnowany przez WHO na Centrum współpracujące — WHO Collaborative Center. Profesor z nominacji WHO jest jego dyrektorem. Profesor jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji naukowych i ponad 180 książek w języku polskim i angielskim.

11 . Wojciech Nowak, prof. dr hab. n. med., chirurg ogólny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Surgery, prorektor UJ ds. Collegium Medicum (do września 2012), kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ CM, prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii (2011), Kraków.

12. Alicja Chybicka, prof. dr hab. n. med., pediatra, specjalista w dziedzinie: hematologii, immunologii klinicznej, onkologii dziecięcej, opieki paliatywnej, transplantacji szpiku, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, były członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, Wrocław.

13. Adam Torbicki, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP i ordynator Oddziału Kardioangiologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, koordynator polskich rejestrów zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego ZATPOL i PHPOL, koordynator europejskich wytycznych dot. zatorowości płucnej w 2000, 2008 i 2014 r., przewodniczący Grupy Roboczej Krążenia Płucnego European Society of Cardiology (2004-2006), członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii i Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2004-2007), wiceprezes European Society of Cardiology (2010-2012), członek Rady Narodowego Centrum Nauki (od 2011), Otwock/Warszawa.

14. Piotr Kaliciński, prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik-
-Centrum Zdrowia Dziecka”, były przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, konsultant krajowy ds. chirurgii dziecięcej, Warszawa.

15. Bolesław Samoliński, prof. dr hab. n. med., alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego WUM, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011), członek: Komitetu Zdrowia PAN, Rady Naukowej NIZP-PZH, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, przewodniczący: Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się, Warszawa.

16. Andrzej Lange, prof. dr hab. n. med., specjalista hematologii, immunologii i transplantologii klinicznej, założyciel i kierownik najdłużej działającego w Polsce ośrodka przeszczepiania szpiku (od 1987), dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (od 2002) — akredytacja europejska i USA, pionier w dziedzinie medycyny regeneracyjnej (zabiegi od 2002), konsultant krajowy ds. immunologii klinicznej (2006-2012), członek z wyboru Collegium Ramazzini (od 1989), założyciel i honorowy prezes (2001-2008) Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego, organizator warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej dla Europy Środkowowschodniej, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.

17. Bogusław Maciejewski, prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii, dyrektor Centrum Onkologii — oddział w Gliwicach, kierownik Zakładu Radioterapii CO, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii, Gliwice.

18. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, transplantologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członek Komitetów PAN: Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka, Cytobiologii oraz Bioetyki przy Prezydium PAN (2011-2014), członek nadzwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, były wieloletni konsultant krajowy ds. hematologii, Warszawa.

19. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. nadzw. dr hab. n. med., psychiatra, seksuolog, kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji AWF, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy ds. seksuologii, Warszawa.

20. Janina Stępińska, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2011-2013), członek Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, Warszawa.

21. Grzegorz Opala, prof. dr hab. n. med., neurolog, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego w Centralnym Szpitalu Klinicznym SUM, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, członek korespondent American Neurological Association, w 2013 objął funkcję profesora wizytującego amerykańskiej Kliniki Mayo w Jacksonville na Florydzie, prezes Polskiej Rady Mózgu, członek honorowy Polish-American Medical Association, Katowice.

22. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med., 
prof. nadzw. specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego UM w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź.

23. Andrzej Bochenek, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, chirurg ogólny, angiolog, współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), organizator najnowocześniejszej małoinwazyjnej i hybrydowej kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej, twórca I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek: Polskiego Towarzystwa Torako-Kardiochirurgicznego, European Association for Cardiothoracic Surgery, International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), Society of Cardiothoracic Section of Great Britain & Ireland oraz Society of Minimal Invasive Surgery, Katowice.

24. Witold Rużyłło, prof. dr hab. n. med., kardiolog, specjalista z zakresu kardiologii interwencyjnej, pionier nowoczesnych metod nieoperacyjnego, przeznaczyniowego leczenia choroby wieńcowej i wad serca, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, członek korespondent PAN, członek Prezydium PAN (2007-2011), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2013), prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1998-2001), członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1994-1998), Warszawa.

25. Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med., patomorfolog, specjalista genetyki klinicznej, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Katedry Onkologii Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM, Szczecin.

26. Waleria Hryniewicz, prof. dr hab. n. med., mikrobiolog, Narodowy Instytut Leków, konsultant krajowy ds. mikrobiologii lekarskiej, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, przedstawiciel MNiSW do JPI-AMR, przedstawiciel NCN do Infect-ERA, Warszawa.

27. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med., 
onkolog kliniczny, radioterapeuta, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii — Instytutu
im. M. Skłodowskiej-Curie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii, konsultant krajowy ds. onkologii klinicznej, Warszawa.

28. Anna Członkowska, prof. dr hab. n. med., neurolog, kierownik II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (1985-2013), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członek korespondent PAN i członek czynny PAU, koordynator i współtwórca programu profilaktyki i leczenia udarów mózgu (1997-2000), Warszawa.

29. Jarosław Reguła, prof. dr hab. n. med., gastroenterolog, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii — Instytutu im. M. Skłodowskiej--Curie, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, ustępujący prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, koordynator Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego, konsultant krajowy ds. gastroenterologii, członek Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, Warszawa.

30. Piotr Kuna, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (2001-2006), przewodniczący Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy, Łódź.

31. Magdalena Durlik, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii WUM, wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy MZ (2010-2014), konsultant wojewódzki 
ds. nefrologii dla woj. mazowieckiego, członek ZG Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego jako prezes elekt, prezes, past prezes w latach 2007-2013, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (2013-2015), Warszawa.

32. Ewa Helwich, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób płuc, neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, prezydent Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (2003-2006), konsultant krajowy ds. neonatologii, Warszawa.

33. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. n. med., pediatra, hematolog, onkolog, transplantolog, kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy MZ, konsultant krajowy ds. onkologii i hematologii dziecięcej, Lublin.

34. Bohdan Maruszewski, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, członek: Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Krajowej Rady Transplantacyjnej przy MZ, Rady Naukowej przy MZ, Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich, Warszawa.

35. Krzysztof Kusza, prof. dr hab. n. med., anestezjolog, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy MZ, konsultant krajowy ds. anestezjologii i intensywnej terapii, Bydgoszcz.

36. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med., neurolog, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, kierownik I Kliniki Neurologicznej IPiN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2011-2014), konsultant krajowy ds. neurologii, Warszawa.

37. Wanda Kawalec, prof. dr hab. n. med., kardiolog dziecięcy, pediatra, kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, wiceprzewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, członek Rady Programowej POLKARD 2006-2008, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej IPCZD oraz członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka, konsultant krajowy ds. kardiologii dziecięcej (do czerwca 2014), Warszawa.

38. Wojciech Witkiewicz, prof. dr hab. n. med., chirurg naczyniowy i ogólny, angiolog, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu — Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, jednostki posiadającej status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), kierownik europejskiego projektu badawczego WROVASC — Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej, inicjator wdrożenia pierwszego w Polsce robota chirurgicznego da Vinci, współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej, Wrocław.

39. Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, hipertensjolog, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM — Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych Śląskiego Centrum Chorób Serca, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, konsultant krajowy ds. diabetologii, Zabrze.

40. Maciej Banach, prof. dr hab. n. med., kardiolog, specjalista w dziedzinie zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego, dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego UM w Łodzi, profesor wizytujący University of Alabama w Birmingham oraz Victor Babes University of Medicine and Pharmacy w Timisoara w Rumunii, współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, redaktor naczelny „Archives of Medical Science”, SuperTalent w Medycynie 2012, Łódź.

41. Krzysztof Bielecki, prof. dr hab. n. med., chirurg, koordynator ds. wytycznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, były kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich (2011-2013), członek honorowy TChP, Warszawa.

42. Grzegorz Wallner, prof. dr hab. n. med., chirurg, specjalista w dziedzinie chirurgii gastroenterologicznej i onkologicznej, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich (2013-2015), kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy MZ, konsultant krajowy ds. chirurgii ogólnej, Lublin.

43. Zbigniew Pawłowicz, dr n. med., chirurg, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

44. Marian Reinfuss, prof. dr hab. n. med., onkolog, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Centrum Onkologii — oddział w Krakowie (do 2013), obecnie kierownik Zakładu Radioterapii, członek: Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych przy MZ (do 2013), Rady Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie, Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Komitetu Nauk Klinicznych PAN, były ekspert Narodowego Centrum Nauki, jeden z głównych twórców i organizatorów radioterapii protonowej w Polsce, Kraków.

45. Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., pediatra, onkolog, hematolog, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii UM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź.

46. Roman Danielewicz, prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT, członek założyciel Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, były dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w MZ, Warszawa.

47. Janusz Skalski, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, członek zespołu ds. oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012, laureat konkursu Złoty Skalpel 2013, członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Kraków.

48. Michał Myśliwiec, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog, były kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ UM, wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości przy AOTM, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN i przewodniczący Zespołu ds. Problemów Wieku Podeszłego, członek korespondent PAU, Białystok.

49. Jerzy Szaflik, prof. dr hab. n. med., okulista, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, założyciel i były dyrektor Banku Tkanek Oka, były konsultant krajowy ds. okulistyki, Warszawa.

50. Rafał Dziadziuszko, dr hab. n. med., specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, konsultant krajowy ds. radioterapii onkologicznej, koordynator Pracowni Teleradioterapii w Klinice Radioterapii i Onkologii GUMed, ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i statystyki medycznej, Gdańsk.


51. Tadeusz M. Orłowski, prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, prezes zarządu Polskiej Grupy Raka Płuc, były konsultant krajowy ds. chirurgii klatki piersiowej, Warszawa.

52. Stanisław Góźdź, dr n. med., onkolog, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, wiceprezes Polskiej Unii Onkologii, członek Rady Naukowej przy MZ, konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej, Kielce.

53. Jerzy Jabłecki, prof. dr hab. n. med., chirurg, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i kierownik Pododdziału Replantacji Kończyn w Szpitalu św. Jadwigi Śląskiej, członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepów Ręki i Tkanek Złożonych (IHCTAS), członek założyciel Amerykańskiego Towarzystwa Transplantologii Rekonstrukcyjnej (ASRT), członek zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, były wiceprzewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Trzebnica.

54. Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med. 
specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM, członek: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, European Society of Clinical Investigation oraz European Association for the Study of Diabetes, Kraków.

55. Wojciech Noszczyk, prof. dr hab. n. med., chirurg, Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, wiceprzewodniczący Rady Naukowej przy MZ, były wieloletni konsultant krajowy ds. chirurgii naczyniowej, Warszawa.


56. Cezary Szczylik, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog, kierownik Kliniki Onkologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego, członek Rady Naukowej WIM, prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, twórca Studium Medycyny Molekularnej, członek Polskiej Unii Onkologii, Warszawa.

57. Rafał Kurzawa, prof. dr hab. n. med., 
ginekolog, położnik, kierownik Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, współtwórca rządowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016, przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Szczecin.

58. Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med., specjalista: chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (od 2002) oraz Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (od 2012), Warszawa.

59. Andrzej Lewiński, prof. dr hab. n. med., 
specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, medycyny nuklearnej, zdrowia publicznego, kierownik Katedry Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM, kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, przewodniczący Rady Naukowej ICZMP, prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, rektor Uniwersytetu Medycznego (2002-2008), były wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości przy AOTM, były konsultant wojewódzki ds. endokrynologii, Łódź.

60. Paweł Grzesiowski, dr n. med., pediatra, sekretarz Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy MZ (od 2007), prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, założyciel Poradni Konsultacyjnej Szczepień w Centrum Medycznym „Żelazna” (2013), koordynator zespołu, który przeprowadził pierwszy przeszczep flory jelitowej w Polsce (2012), były kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych NIL, były członek Krajowej Grupy Roboczej ds. Zakażeń Szpitalnych, były członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Warszawa.

61. Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. n. med., 
gastroenterolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, zastępca dyrektora ds. lecznictwa CSK MSW, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, były wieloletni konsultant krajowy ds. gastroenterologii, Warszawa.

62. Krzysztof Jerzy Filipiak, prof. dr hab. 
n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog, farmakolog kliniczny, zastępca kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”, prodziekan ds. nauki I Wydziału Lekarskiego WUM, Warszawa.

63. Robert Gałązkowski, dr n. med., specjalista ratownictwa medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS (2011-2014), adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WUM, ekspert Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. Kazimierza Bogdańskiego przy Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach, członek: Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków, członek zarządu Europejskiego Komitetu HEMS i Pogotowia Lotniczego (EHAC), redaktor naczelny czasopisma naukowego „Emergency Medical Service — Ratownictwo Medyczne”, przewodniczący zespołu ds. opracowania procedur wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego, Warszawa.

64. Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii, zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, kierownik III Kliniki Chorób Płuc, członek Prezydium Rady Naukowej przy MZ, Warszawa.

65. Zbigniew Kalarus, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zabrze.

66. Jacek Imiela, dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, ordynator Oddziału I Wewnętrznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, konsultant krajowy ds. chorób wewnętrznych, Warszawa.

67. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii onkologicznej, kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Łódź.

68. Witold Tłustochowicz, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM CSK MON, wiceprzewodniczący Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultant krajowy ds. reumatologii, Warszawa.

69. Jacek Wysocki, prof. dr hab. n. med., pediatra, specjalista chorób zakaźnych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej UM, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy MZ, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Poznań.

70. Jarosław Drożdż, prof. dr hab. n. med., kardiolog, internista, kierownik Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, były przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca PTK, Łódź.

71. Jan Kulig, prof. dr hab. n. med., chirurg, gastroenterolog, kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego (ESS), prezydent elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy MZ (2010-2014), były konsultant krajowy ds. chirurgii ogólnej, członek honorowy Italian Society of Surgery i Deutsche Gesellschaft für Allgemein und Visceralchirurgie, Kraków.

72. Przemysław Kardas, prof. dr hab. n. med., specjalista medycyny rodzinnej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi, prezydent Europejskiego Towarzystwa ds. Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych ESPACOMP (2010-2011), kierownik naukowy Projektu ABC realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Łódź.

73. Adam Windak, dr hab. n. med., prof. UJ, specjalista medycyny rodzinnej, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, członek honorowy Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej, Kraków.

74. Michał Tendera, prof. dr hab. n. med., kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, ordynator III Katedry i Kliniki Kardiologii SUM, członek rzeczywisty PAU (od 2013), członek korespondent PAN (od 2013), członek honorowy Towarzystwa Internistów Polskich, Katowice.

75. Andrzej Borówka, prof. dr hab. n. med., urolog, chirurg, kierownik Kliniki Urologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, członek Rady Naukowej przy MZ, Warszawa.

76. Jerzy Sadowski, prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii, kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM, dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM, ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Kraków.

77. Tadeusz Tołłoczko, prof. dr hab. n. med., 
chirurg, prof. emer. WUM, członek koresp. PAU, członek: Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN, Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa.

78. Andrzej Horban, dr hab. n. med., specjalista chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych WUM, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Warszawa.

79. Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, geriatra, hipertensjolog, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, były konsultant krajowy ds. geriatrii, Kraków.

80. Tomasz Pasierski, prof. dr hab. n. med., kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, kierownik Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, przewodniczący Rady Przejrzystości przy AOTM, Warszawa.

81. Ewa Małecka-Tendera, prof. dr hab. n. med., pediatra, endokrynolog, diabetolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM, członek zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO), rzecznik dyscyplinarny Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, członek: Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (ESPE), Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ESE), Europejskiego Stowarzyszenia ds. Otyłości Dziecięcej (ECOG), rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2005-2012), przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (2008-2012), przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (2005-2009), Katowice.

82. Janina Markowska, prof. dr hab. n. med., ginekolog, onkolog, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (2011-2014), Poznań.

83. Robert Śmigielski, dr n. med., ortopeda traumatolog, ordynator Oddziału Ortopedii w Carolina Medical Center, kierownik zespołu lekarzy opiekujących się kadrą Polskiego Związku Pływackiego, w tym kadrą olimpijską w pływaniu (Ateny 2004), wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, członek zarządu ISAKOS (Międzynarodowe Towarzystwo Artroskopii, Chirurgii Kolana i Ortopedii Sportowej), były przewodniczący komisji medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek: EFOST (European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology), ICRS (International Cartilage Repair Society), Warszawa.

84. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek korespondent PAN i PAU, były konsultant krajowy ds. hipertensjologii, prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009-2011), Gdańsk.

85. Andrzej Kaszuba, prof. dr hab. n. med., dermatolog, wenerolog, kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, konsultant krajowy ds. dermatologii (do czerwca 2014), Łódź.

86. Jerzy Kruszewski, prof. dr hab. n. med., alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM CSK MON, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, redaktor naczelny „Lekarza Wojskowego”, konsultant krajowy ds. alergologii, Warszawa.

87. Stanisław Radowicki, prof. dr hab. n. med., ginekolog, położnik, endokrynolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej WUM, konsultant krajowy ds. położnictwa i ginekologii, Warszawa.

88. Mirosław Dłużniewski, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego WUM, twórca i kierownik Kardiologicznej Szkoły Podyplomowej oraz Zakopiańskich Dni Kardiologicznych, Warszawa.

89. Anna Dobrzańska, prof. dr hab. n. med., pediatra, neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD, członek Rady Naukowej przy MZ i Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek zarządu Zdrowe Pokolenia — stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci, konsultant krajowy ds. pediatrii, Warszawa.

90. Marek Jarema, prof. dr hab. n. med., psychiatra, kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,  członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były konsultant krajowy ds. psychiatrii, Warszawa.

91. Maria Respondek-Liberska, prof. dr hab. n. med., pediatra, specjalista 
w dziedzinie ultrasonografii i echokardiografii prenatalnej, kierownik Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, kierownik Programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD-Prenatal/Kardio-Prenatal, kierownik: Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych UM, Katedry Morfologii i Embriologii, Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Łódź.

92. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. 
n. med., kardiolog, kierownik Ośrodka Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, członek: Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Kardiologii, Zarządu Głównego PTK ds. specjalizacji z kardiologii, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2009-2011), Wrocław.

93. Lucjusz Jakubowski, dr hab. n. med., prof. nadzw. ICZMP, kierownik Zakładu Genetyki w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki” Polki w Łodzi, członek: Rady Przejrzystości przy AOTM, Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych przy MZ, ZG Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, były konsultant krajowy 
ds. genetyki klinicznej, Łódź.

94. Jarosław Derejczyk, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II, członek Zespołu ds. gerontologii przy MZ, współzałożyciel i członek zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, członek Zespołu ds. Osób Starszych przy RPO, konsultant wojewódzki ds. geriatrii, Katowice.

95. Władysław Grzeszczak, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii SUM, członek ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, były prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Zabrze.

96. Paweł Górski, prof. dr hab. n. med., 
specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii UM, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2000-2003), członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej i Amerykańskiej Akademii Astmy, Alergii i Immunologii Klinicznej, członek: zarządu Asthma Section Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Łódź.

97. Jerzy Woy-Wojciechowski, prof. dr hab. n. med., ortopeda, traumatolog, specjalista medycyny nuklearnej, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego.

98. Janusz Heitzman, dr hab. n. med., prof. nadzw., psychiatra, Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków/Warszawa.

99. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med., hipertensjolog, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, członek korespondent PAN, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa.

100. Wojciech Drygas, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie kardiologii prewencyjnej, medycyny sportowej i zdrowia publicznego, kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia w Instytucie Kardiologii, koordynator Programu CINDI/WHO, członek Rady Naukowej NIZP-PZH oraz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, Łódź/Warszawa.
Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.