Lekarze mogą wszczynać procedurę „Niebieskich Kart”

Sławomir Molęda
opublikowano: 21-12-2011, 00:00

Mianem „Niebieskich Kart” określa się procedurę podejmowania interwencji wobec wszelkich osób dotkniętych przemocą w rodzinie, nie tylko dzieci. Jej nazwa pochodzi od koloru formularzy, które znajdują w niej zastosowanie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności realizowanych przez przedstawicieli pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Czynności te są koordynowane przez zespół interdyscyplinarny, działający na terenie danej gminy, który może tworzyć grupy robocze w celu rozpatrywania indywidualnych przypadków.

Działania zgodne z etyką

Istnieją cztery wzory formularzy „Niebieskiej Karty”, które zostały oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Formularz „Niebieska Karta — A” służy wszczęciu procedury. „Niebieska Karta — B” zawiera standardowe pouczenia dla osoby dotkniętej przemocą. „Niebieska Karta — C” wypełniana jest na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w celu ustalenia indywidualnego planu pomocy. „Niebieska Karta — D” dotyczy osoby podejrzanej o stosowanie przemocy.

Lekarze i inne osoby wykonujące zawody medyczne, jako przedstawiciele ochrony zdrowia, należą do osób uprawnionych do udziału w procedurze interwencyjnej „Niebieskich Kart”. Udział ten może polegać na wszczęciu procedury, poinformowaniu pacjenta o możliwościach uzyskania pomocy i jego prawach, w tym o prawie do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego na okoliczność użycia przemocy, a także na współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Trzeba zaznaczyć, że w odróżnieniu od zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie (zob. „Lekarz musi informować o stwierdzonej przemocy w rodzinie”, „Puls Medycyny” nr 4 z 9 marca 2011 r.), udział w procedurze „Niebieskich Kart” nie został określony jako obowiązek lekarza. Mimo to lekarz nie powinien uchylać się od interwencji z uwagi na obowiązujące go zasady etyki.

Kolejność postępowania

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Jeżeli osoba jest nieobecna lub nie można się z nią porozumieć, to wypełnienie formularza powinno nastąpić niezwłocznie po nawiązaniu z nią bezpośredniego kontaktu. Jeżeli jej stan zdrowia wymaga przewiezienia do szpitala, to formularz wypełnia przedstawiciel szpitala. Tylko wtedy, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą dotkniętą przemocą jest niewykonalne, wypełnienie formularza może nastąpić bez jej udziału. Podkreślam, że wszczęcie procedury oraz podejmowanie innych działań interwencyjnych może nastąpić bez zgody zainteresowanego.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, wszelkie czynności, w tym wypełnienie formularza, powinny odbywać się w obecności rodzica lub opiekuna dziecka. Jeżeli rodzice lub opiekunowie są podejrzani o stosowanie przemocy, to wymagana jest obecność innej pełnoletniej osoby najbliższej, np. rodzeństwa lub dziadków dziecka. Przy rozmowie z dzieckiem trzeba w miarę możliwości zapewnić obecność psychologa.

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” należy przekazać osobie dotkniętej przemocą formularz „Niebieska Karta — B”. Jeżeli osobą tą jest dziecko, formularz B przekazuje się rodzicowi lub opiekunowi. Jeżeli rodzic lub opiekun są podejrzani o stosowanie przemocy, to formularz B należy przekazać osobie, która zgłosiła podejrzenie. Wypełniony formularz A przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Kopię tego formularza należy zachować u siebie.PODSTAWA PRAWNA
1) art. 9d ustawy z 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.