Lekarze i farmaceuci, którzy odeszli w 2019 roku

EG
opublikowano: 31-10-2019, 12:14

Specjaliści farmacji i wielu dziedzin medycyny, odnoszący sukcesy jako naukowcy i klinicyści, wychowawcy wielu pokoleń lekarzy oraz farmaceutów - oto nazwiska tych, którzy odeszli od nas w mijającym roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz (1940-2019)

iStock

Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Studia medyczne ukończył w 1965 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych uzyskał 17 kwietnia 1992 roku. Po 16 latach pracy w Białymstoku w 1981 r. objął stanowisko ordynatora oddziału położnictwa i ginekologii Szpitala Miejskiego w Kielcach. Z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego związał się od momentu powstania w ramach jego struktur Instytutu Kształcenia Medycznego.

Zmarł 1 stycznia 2019 r. 

Prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański (1933 – 2019)

Reumatolog i internista.  Wieloletni kierownik Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie, były prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Dziekan Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, jak również członek Rady Naukowej Instytutu Reumatologii. Członek Rady Programowej czasopisma naukowego Reumatologia, autor wielu prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym monografii i podręczników.  Uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony tytułem Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w latach 1980-2006. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu z 1961 roku. Specjalizację w zakresie fizjologii klinicznej uzyskał w 1975 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1966 r., habilitował się w 1971 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1988 r. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska (1942 – 2019)

Była specjalistką chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. W latach 1991-2013 kierowała Katedrą i Kliniką Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prof. Anna Dmoszyńska była założycielką powstałej w 2005 r. Polskiej Grupy Szpiczakowej, to również z jej inicjatywy wystartowały  cykliczne spotkania w Kazimierzu Dolnym poświęconym hematoonkologii klinicznej. W latach 1991 – 2013 była kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2013 – 2015 pracowała w Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie.

Prof. dr hab. n. med. Marek Hebanowski (1933 – 2019)

Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1984-2003. W 1983 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 1989 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1995 r. Medalem “Zasłużony Akademii Medycznej” oraz w 1999 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Bernacka (1927 – 2019)

Dyplom lekarski zdobyła na warszawskiej Akademii Medycznej w 1952 r. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1966 r., w 1974 r. stopień doktora habilitowanego, a następnie tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w 1985 r. i profesora zwyczajnego w 1990 r.  

Prof. dr hab. n. med. Danuta Karcz (1940 – 2019)

Specjalistka w zakresie chirurgii. W latach 1966–2011 pracownik Akademii Medycznej im. M. Kopernika, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego–Collegium Medicum. W latach 1981-1983 była kierownikiem Regionalnej Pracowni Endoskopowej I Katedry Chirurgii Ogólnej AM, w latach 1999-2010 kierowała II Katedrą Chirurgią Ogólną, w latach 2000-2010 Kliniką Chirurgii Endoskopowej. Od 2006 do 2010 roku była ordynatorem Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Endoskopowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Brzozowski (1925 – 2019)

Na kierunku lekarskim studiował w latach 1946–1951, początkowo na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1960 roku objął stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego. W kolejnych latach pełnił też m.in. funkcje dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Warszawie, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie, kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie i podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 1968 do 1984 roku był Głównym Inspektorem Sanitarnym, w latach 1974 - 1983 prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Prof. dr hab. n. med. Zenon Aleksandrowicz

wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie był zatrudniony od 1963 r. do 2010 r. Prorektor ds. dydaktyki w latach 1996-1999 oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego od 1993 r. do 1996 r. oraz od 2002 r. do 2008 r. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1988 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.).

Prof. dr hab. n. med. Leszek Woźniak (1925 – 2019)

Specjalista onkolog, patomorfolog i dermatolog, rektor Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1981–1987. W 1996 Senat Akademii nadał mu tytuł doktora honoris causa. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 1951. Po studiach podjął pracę naukowo-dydaktyczną jako asystent w macierzystej Uczelni w Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej. Profesorem nadzwyczajnym został w 1972 r., zwyczajnym siedem lat później.

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan (1945 – 2019)

W latach 1963–1968 studiował na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych, habilitował się w 1982 r.. Osiem lat później otrzymał tytuł profesora nauk farmaceutycznych. Zawodowo od 1968 r. był związany z Akademią Medyczną w Gdańsku, początkowo jako asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. W 1994 r. doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Sedlaczek

Specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej i pulmonologii, kierownik Katedry Pneumonologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1985-2008. Urodził się w Poznaniu, gdzie w 1962 roku ukończył Akademię Medyczną. Specjalizację w zakresie chirurgii uzyskał w 1967 r., chirurgii klatki piersiowej w 1974. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1975 r., habilitował się w 1982 r., a tytuł naukowy profesora otrzymał w 1998 r. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora (1958 – 2019)

Ginekolog położnik i specjalista w dziedzinie perinatologii. Wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Studia lekarskie ukończył w 1982 r. na Śląskiej Akademii Medycznej.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski (1928 – 2019)

Dyplom lekarski uzyskał w 1952 roku na Akademii Medycznej w Warszawie, a tytuł specjalisty II stopnia z neurologii w 1957 r., jednocześnie od 1952 pracując w tamtejszej Klinice Neurologii. W latach 1973–1990 pełnił funkcję kierownika Pracowni Neurologii Doświadczalnej CSK Akademii Medycznej. W 1974 r. został pełnomocnikiem rektora uczelni do spraw organizacji Wydziału Lekarskiego II, którego następnie w latach 1975–1978 był dziekanem. W 1976 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1974–1979 kierował Oddziałem Neurologii Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego warszawskiej Akademii. 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak (1934 - 2019)

Od lat 80. XX w. angażował się w rozwój opieki paliatywnej w Polsce. Współpracował m.in. z hospicjum zorganizowanym przy kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Był także głównym twórcą i wieloletnim ordynatorem poznańskiego Hospicjum Palium. Za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz rozwój opieki paliatywnej, we wrześniu prof. Jacek Łuczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Wender

Specjalista w dziedzinie neurologii. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry i Kliniki Neurologii oraz dyrektora Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu. W latach 1969-1972 był prorektorem ds. Klinicznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  W trakcie swojej kariery zawodowej był również przewodniczącym Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, przewodniczącym Komisji Neurochemii PAN, członkiem Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Został także odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec

Profesor honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1972-1980 był prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego, w latach 1982-1989 prorektor ds. rozwoju ŚUM. Członek Senatu, Senackiej Komisji ds. Aparatury, Senackiej Komisji Statutowej, Senackiej Komisji ds. Nauki, Senackiej Komisji ds. Rozwoju Akademii.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (1937 – 2019)

Specjalistka w dziedzinie hematologii. W 1960 r. ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł profesora zwyczajnego w zakresie nauk medycznych uzyskała w 1989 r. Pracowała w Katedrze i Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego i w Katedrze i Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Była również prezesem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Źródła: Wikipedia; Polska Agencja Prasowa; strony internetowe ośrodków akademickich i placówek medycznych, z którymi związani byli zmarli

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.