Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) - pytania z sesji jesiennej 2013 r.

KM
opublikowano: 17-07-2019, 16:09

Przedstawiamy pytania z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) - sesja jesienna 2013 r. wraz z odpowiedziami. Egzamin składał się z 200 zadań zamkniętych. Czas na rozwiązanie to 4 godziny. Żeby zdać egzamin, trzeba zdobyć co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM) - zgodnie z art. 14a ust. 10b oraz art. 16r ust. 11c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - zamieszcza na swojej stronie internetowej treść pytań egzaminacyjnych, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z wszystkich dziedzin, po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia danego egzaminu. 

Poniżej publikujemy treść pytań wraz z odpowiedziami z sesji jesiennej LEK z 2013 r.

CEM podkreśla, że treść zamieszczonych pytań może nie odpowiadać aktualnej wiedzy medycznej i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.

Prawidłowe odpowiedzi zostały wytłuszczone. Odpowiedzi, które na stronie CEM zostały skomentowane jako niezgodne z aktualną wiedzą, są przekreślone.

Nr 1. Chora z ostrą zakrzepicą żył głębokich kończyny dolnej jest leczona heparyną drobnocząsteczkową i jednocześnie rozpoczęto u niej stosowanie warfaryny w celu kontynuowania antykoagulacji. Kiedy będzie można odstawić heparynę?

A. gdy INR ≥ 2,0 przez co najmniej 2 kolejne dni.

B. gdy INR > 3,0 przez co najmniej 2 kolejne dni.

C. gdy INR ≥ 2,0 przez co najmniej 5 kolejnych dni.

D. gdy INR > 3,0 przez co najmniej 5 kolejnych dni.

E. od razu po włączeniu warfaryny.

Nr 2. U chorego z ciężką biegunką rozwinął się wstrząs hipowolemiczny. Leczenie wstrząsu należy w takim przypadku rozpocząć od:

A. domięśniowego wstrzyknięcia adrenaliny.

B. dożylnego wstrzyknięcia noradrenaliny.

C. podłączenia ciągłego wlewu z noradrenaliną.

D. podłączenia ciągłego wlewu z dopaminą.

E. przetoczenia płynów.

Nr 3. Odczyn tuberkulinowy u osoby dorosłej bez zaburzeń odporności, zaszczepionej BCG tylko po urodzeniu, uznaje się za dodatni, jeśli średnica odczynu wynosi co najmniej:

A. 5 mm.

B. 10 mm.

C. 15 mm.

D. 20 mm.

E. 25

Nr 4. Która z wymienionych interwencji ma największy wpływ na przebieg naturalny POChP?

A. regularne przyjmowanie glikokortykosteroidu wziewnego.

B. regularne przyjmowanie długo działającego beta 2-mimetyku wziewnego.

C. regularne przyjmowanie tiotropium.

D. zaprzestanie palenia tytoniu.

E. A w połączeniu z B lub C.

Nr 5. W badaniu moczu u kobiety w I trymestrze ciąży bez żadnych dolegliwości ze strony układu moczowego stwierdzono E. coli w ilości >105 CFU/ml moczu. W takim przypadku należy:

A. zastosować antybiotyk wybrany zgodnie z antybiogramem, który nie jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

B. niezwłocznie zastosować cyprofloksacynę.

C. niezwłocznie zastosować nitrofurantoinę.

D. niezwłocznie zastosować kotrimoksazol.

E. leczenie przeciwbakteryjne nie jest wskazane, ponieważ bakteriomocz bezobjawowy nie stanowi zagrożenia dla dziecka i matki.

Nr 6. U chorej z kamicą żółciową wystąpił bardzo silny ból kolkowy. W celu opanowania bólu można zastosować:

A. morfinę.

B. pentazocynę.

C. petydynę.

D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.     

E. w takim przypadku nie stosuje się analgetyków opioidowych.

Nr 7. Metformina uznawana jest za lek pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2, z wyjątkiem pacjentów z:

1) zaawansowaną miażdżycą naczyń;

2) niewydolnością nerek (GFR < 30 ml/min);

3) uszkodzoną wątrobą;

4) niewydolnością serca;

5) niewydolnością oddechową.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,5.

B. tylko 2.

C. 2,5.

D. 2,4.

E. wszystkie wymienione.

Nr 8. Napadowe migotanie przedsionków rozpoznaje się, gdy:

A. nie ustępuje samoistnie i trwa powyżej 7 dni.

B. utrzymuje się powyżej 1 roku i podjęta została decyzja o przywróceniu rytmu zatokowego.

C. utrzymuje się powyżej 1 roku i odstąpiono od przywracania rytmu zatokowego.

D. napad trwa ≤ 48 h.

E. jest to migotanie przedsionków w przebiegu nadczynności tarczycy ustępujące po uzyskaniu eutyreozy.

Nr 9. 20-letni mężczyzna z uogólnionymi obrzękami został przyjęty na oddział nefrologiczny. Przy przyjęciu stwierdzono ciśnienie tętnicze 100/70 mmHg; selektywny białkomocz 7 g/dobę, brak zmian w osadzie moczu, albuminy 22 g/l, eGFR 110 ml/min. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę zespołu nerczycowego:

A. ostre kłębuszkowe zapalenie nerek.

B. submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek.

C. gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek.

D. błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek.

E. przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek.

Nr 10. 35-letni chory zgłosił się na SOR z ostrym bólem w lewej okolicy lędźwiowej promieniującym do pachwiny z towarzyszącym krwinkomoczem i wymiotami. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

A. ostre kłębuszkowe zapalenie nerek.

B. nefropatia IgA z nawracającym krwiomoczem.

C. kamica nerkowa.

D. ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.

E. zapalenie pęcherza moczowego.

Nr 11. Przerost mięśnia lewej komory serca u pacjentów w stadium 5 przewlekłej choroby nerek jest częstym powikłaniem i może być następstwem:

A. przeciążenia objętościowego. 

B. nadciśnienia tętniczego. 

C. stymulacji układu sympatycznego.

D. niedokrwistości.

E. wszystkich wyżej wymienionych.

Nr 12. 78-letnia kobieta zgłasza się do lekarza z powodu trwającego od 3 miesięcy osłabienia. Straciła 8 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Stężenie glukozy w osoczu krwi wynosi 430 mg/dl. Jakie jest prawidłowe postępowanie w tym przypadku?

A. rozpoczęcie leczenia insuliną.

B. rozpoczęcie leczenia metforminą.

C. rozpoczęcie leczenia pochodną sulfonylomocznika.

D. zalecenie diety z niską zawartością węglowodanów.

E. zalecenie diety z niską zawartością białka.

Nr 13. 85-letnia kobieta zgłasza się do lekarza pierwszy raz z powodu podwyższonego ciśnienia tętniczego. Najczęstszy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego w domu w ciągu ostatnich dwóch tygodni wynosi 160/100 mmHg. Kobieta bierze ramipryl w dawce 1 x 10 mg. Wskaż najbardziej właściwe postępowanie:

A. należy zwiększyć dawkę ramiprylu.

B. należy dodać diuretyk.

C. należy dodać metyldopę.

D. należy dodać antagonistę receptora alfa-adrenergicznego.

E. należy dodać antagonistę receptora beta-adrenergicznego.

Nr 14. 79-letni mężczyzna zgłasza się do lekarza z powodu omdlenia. Od dwóch dni chory ma biegunkę. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna omdlenia?

A. hiperkaliemia. 

B. hipermagnezemia. 

C. niskie ciśnienie tętnicze.

D. bradykardia.

E. kwasica.

Nr 15. 30-letni dotychczas zdrowy mężczyzna zgłasza się do lekarza z powodu wymiotów i biegunki od 24 godzin. Wskaż najbardziej właściwe postępowanie pierwszego rzutu:

A. podanie leku przeciwwymiotnego.

B. podanie dożylnie roztworu 0,9% chlorku sodu.

C. podanie dożylnie roztworu 5% glukozy.

D. podanie leku przeciwbiegunkowego.

E. zalecenie choremu spożywania większej ilości płynów.

Nr 16. 79-letni mężczyzna został przywieziony do izby przyjęć z powodu anurii. Badanie podmiotowe nie wyjaśniło przyczyny bezmoczu. Wskaż najbardziej właściwy kolejny krok w celu wyjaśnienia przyczyny anurii:

A. tomografia komputerowa jamy brzusznej. 

B. usg jamy brzusznej. 

C. urografia.

D. scyntygrafia nerek.

E. cystoskopia.

Nr 17. 32-letnia kobieta zgłasza się do lekarza z powodu obrzęku prawej kończyny dolnej. Kobieta ta urodziła trzy tygodnie temu syna. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie, które wymaga wykluczenia/potwierdzenia w pierwszej kolejności?

A. zespół nerczycowy. 

B. marskość wątroby. 

C. uczulenie.

D. zakrzepica żył głębokich.

E. róża.

Nr 18. Do lekarza pierwszego kontaktu zgłosił się pacjent z rozpoznaną dławicą odmienną (Prinzmetala). Jakich leków nie należy stosować w terapii zachowawczej u tego chorego?

A. azotanów długo działających. 

B. β-blokerów. 

C. blokerów kanałów wapniowych.

D. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

Nr 19. 45-letnia pacjentka lecząca się przewlekle z powodu nadciśnienia tętniczego trafiła w trybie pilnym do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu nagłego zasłabnięcia bez pełnej utraty przytomności, do którego doszło po raz pierwszy w życiu około południa w dniu zgłoszenia. Pierwszy pomiar ciśnienia tętniczego wykonany przez zespół pogotowia ratunkowego w domu pacjentki wynosił 135/75 mmHg. Lek przeciwnadciśnieniowy przyjmuje raz na dobę wieczorem. W EKG obserwowano (przesuw papieru 25 mm/s):

Wskaż właściwe postępowanie w tym przypadku:

A. atropina iv. do maks. dawki 3 mg → poszukać przyczyn odwracalnych → w razie konieczności zabezpieczyć elektrodą do stymulacji czasowej serca → rozważyć wszczepienie kardiostymulatora, jeśli przyczyna jest nieodwracalna, a zasłabnięcia nawracają. UWAGA: maksymalna dawka atropiny to 2 mg

B. zabezpieczyć elektrodą do stymulacji czasowej i jak najszybciej wszczepić kardiostymulator (jako zabezpieczenie przed nagłą śmiercią sercową).

C. atropina iv. do maks. dawki 3 mg → orcyprenalina we wlewie iv. → wszczepienie kardiowertera-defibrylatora na stałe.

D. obserwacja szpitalna przez 24 godziny, a następnie, jeśli objawy nie nawrócą, wypisanie do domu, gdyż zasłabnięcie najpewniej było spowodowane hipotonią.

E. obserwacja szpitalna przez 24 godziny → jeśli zaburzenia elektrokardiograficzne nie ustąpią, włączyć orcyprenalinę iv. przez kolejne 24 godziny → jeśli zaburzenia nadal obecne, wszczepić kardiostymulator.

Nr 20. Poszerzenie zespołów QRS (≥ 0,12 s) świadczy o nieprawidłowym przebiegu procesu depolaryzacji komór i może występować w przypadku:

1) bloku prawej odnogi pęczka Hisa;

2) bloku lewej odnogi pęczka Hisa;

3) przedwczesnej depolaryzacji komór poprzez dodatkowy szlak AV w zespole preekscytacji;

4) pobudzeń i rytmów pochodzenia komorowego;

5) rozlanych zaburzeń przewodzenia śródkomorowego;

6) zespołu chorego węzła zatokowego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,3,4.

C. 1,2,3,4,5.

D. 1,2,3,4,6.

E. wszystkie wymienione.

Nr 21. 64-letni mężczyzna, leczony z powodu choroby niedokrwiennej serca, po przebytym zawale serca, oraz z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów zgłasza się z powodu narastających bólów mięśni. Stwierdzono znaczne podwyższenie stężenia CK. Który ze stosowanych leków jest najbardziej prawdopodobną przyczyną opisanych dolegliwości?

A. metoprolol.

B. spironol.

C. atorwastatyna.

D. metyloprednizolon.

E. klopidogrel.

Nr 22. U 23-letniej kobiety z powtarzającymi się incydentami duszności, niezwiązanymi z wysiłkiem fizycznym, przebiegającymi z zasłabnięciami, stwierdzono cechy nadciśnienia płucnego w USG serca. Od 2 lat stosuje doustne preparaty antykoncepcyjne. Jaka przyczyna ww. objawów (spośród wymienionych poniżej) powinna być brana pod uwagę w różnicowaniu jako najbardziej prawdopodobna?

A. nawracające zapalenia płuc. 

B. samoistne włóknienie miąższu płuc. 

C. astma oskrzelowa.

D. nawracająca zatorowość płucna.

E. żadna z powyższych.

Nr 23. U nieprzytomnego chorego stwierdza się głębokie oddechy o częstości 28/min, kwasicę metaboliczną, zasób dwuwęglanów 11 mmol/l, pH 7,16. Jakie przyczyny należy brać pod uwagę?

1) zatrucie metanolem;

2) zatrucie etanolem;

3) zatrucie benzodiazepinami;

4) zatrucie opiatami z niewydolnością oddechową;

5) zatrucie glikolem etylenowym.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 5.

B. 1,5.

C. 1,2,4.

D. wszystkie wymienione.

E. tylko 1.

Nr 24. 34-letni mężczyzna skarży się na osłabienie, brak łaknienia, chudnięcie. Neguje wzmożone pragnienie i poliurię. Wcześniej rozpoznano chorobę Hashimoto, adekwatnie leczony L-tyroksyną. Zwraca uwagę ciemne zabarwienie skóry, niskie ciśnienie tętnicze z hipotonią ortostatyczną. Podstawowe badania laboratoryjne – obniżone stężenia Na w surowicy - 127 mmol/l. Jakie jest prawdopodobne rozpoznanie?

A. niewyrównana niedoczynność tarczycy. 

B. hiponatremia z rozcieńczenia.      

C. niedoczynność kory nadnerczy.

D. pozorna hiponatremia u pacjenta z hiperglikemią.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

Nr 25. 48-letni mężczyzna z rozpoznanym wcześniej ciężkim nadciśnieniem tętniczym, opornym na leczenie, skarży się na silny, rozdzierający ból w klatce piersiowej z tendencją do przemieszczania się w kierunku nadbrzusza. W badaniu przedmiotowym - „nowy” szmer rozkurczowy nad zastawką aortalną. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

A. zawał mięśnia serca z niedokrwieniem mięśnia brodawkowatego.

B. ostry zator tętnicy płucnej.

C. rozwarstwienie części wstępującej aorty.

D. pęknięcie wolnej ściany serca jako powikłanie zawału serca.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

Nr 26. U otyłego 64-letniego mężczyzny stwierdzono glikemię na czczo 115 mg/dl. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

A. powtórzenie oznaczenia glikemii na czczo + dieta ubogokaloryczna.

B. wykonanie testu obciążenia glukozą + dieta ubogokaloryczna, z ograniczeniem tłuszczów nasyconych i prostych węglowodanów, bogata w błonnik.

C. gliklazyd 30 mg/dobę.

D. nie wymaga kontroli.

E. należy rozpoznać cukrzycę.

Nr 27. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące D-dimerów:

A. podwyższone stężenie D-dimerów zawsze wskazuje na proces zakrzepowy.

B. niepodwyższone stężenie D-dimerów z dużym prawdopodobieństwem wyklucza proces zakrzepowy.

C. każdy pacjent z podwyższonym stężeniem D-dimerów powinien otrzymywać leczenie przeciwzakrzepowe.

D. kobiety ciężarne z wysokimi stężeniami D-dimerów powinny być leczone acenokumarolem.

E. wszystkie powyższe są fałszywe.

Nr 28. 95-letnia kobieta z zespołem otępiennym i zaburzeniami czucia głębokiego została skierowana do szpitala z powodu chudnięcia i niedokrwistości megaloblastycznej. Ten zespół objawów najbardziej odpowiada:

A. nowotworowi jelita grubego. 

B. miażdżycy uogólnionej. 

C. chorobie Alzheimera.

D. niedoborowi witaminy B12.

E. niedoborowi witaminy D.

Nr 29. W badaniach laboratoryjnych 80-letniego mężczyzny leczonego niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi z powodu bólów kręgosłupa lędźwiowego stwierdzono wysokie stężenie kreatyniny, głęboką niedokrwistość normocytową, hiperkalcemię i hiperproteinemię. W diagnostyce różnicowej trzeba myśleć w pierwszej kolejności o: 

A. krwawieniu z przewodu pokarmowego po NLPZ.

B. ostrej niewydolności nerek po NLPZ.

C. raku żołądka.

D. szpiczaku plazmocytowym.

E. raku przytarczyc.

Nr 30. 62-letni lakiernik samochodowy zgłosił się do szpitala z powodu gorączki, krwioplucia i ciemnego zabarwienia moczu. W rtg płuc rozsiane nacieki, a badaniach laboratoryjnych: CRP 50 mg%, ALAT 65 U/l, białkomocz i erytrocyturia. RR 130/ 80 mmHg. Wysokie miano cANCA wskazuje w tym przypadku na:

A. rozległe bakteryjne zapalenie płuc. 

B. sepsę. 

C. SIRS.

D. mikroskopowe zapalenie naczyń.

E. ciężkie zatrucie parami lakieru.

Nr 31. W czasie badania USG tętnic szyjnych 68-letniej kobiety przypadkowo wykryto 15 mm zmianę hipoechogeniczną w prawym płacie tarczycy, niewyczuwalną w badaniu palpacyjnym. Należy:

A. skierować pacjentkę na tyreoidektomię.

B. wykonać scyntygrafię technetem.

C. wykonać biopsję zmiany pod kontrolą usg.

D. wyznaczyć kontrolne badanie za 6 miesięcy.

E. nie ma potrzeby dalszego badania ani obserwacji takiej zmiany.

Nr 32. 66-letnia pacjentka, leczona przewlekle 80 mg simwastatyny przed snem, po 4 dniach leczenia klarytromycyną skarży się na bóle mięśni ud i obręczy barkowej, którym towarzyszy oddawanie moczu o ceglastej barwie. Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

A. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to uszkodzenie mięśni spowodowane działaniem simwastatyny.

B. klarytromycyna zwiększa metabolizm simwastatyny.

C. mioglobinuria nie powoduje ceglastej barwy moczu.

D. obniżone stężenia CKMB i LDH we krwi potwierdzają rabdomiolizę.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

Nr 33. 70-letni mężczyzna ma eGFR 70 ml/min/1,73 m2, bez nadciśnienia, białkomoczu i hematurii. Jaka jest prawidłowa diagnoza?

A. fizjologiczny spadek GFR, związany z wiekiem.

B. 1 stadium przewlekłej choroby nerek (PChN).

C. 2 stadium PChN.

D. 3 stadium PChN.

E. 4 stadium PChN.

Nr 34. 65-letnia kobieta z przewlekłą chorobą nerek (PChN) i stałymi skargami na zaparcia stolca, leczona ketoprofenem z powodu bólów stawów i enalaprylem oraz spironolaktonem z powodu nadciśnienia tętniczego, ma stężenie potasu w surowicy krwi 6,0 mEq/l. Wskaż możliwą przyczynę hiperkaliemii:

A. zaparcia stolca. 

B. enalapryl. 

C. spironolakton.

D. ketoprofen.

E. wszystkie wymienione.

Nr 35. U 72-letniego pacjenta z łagodnym przerostem gruczołu krokowego wystąpiła nagle oliguria z obustronnym bólem w okolicy lędźwiowej, promieniującym do podbrzusza i jąder. Wskaż prawdziwe stwierdzenie:

A. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to kamica nerkowa.

B. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to odmiedniczkowe zapalenie nerek.

C. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to niedrożność dróg moczowych wywołana przerostem gruczołu krokowego.

D. opis odpowiada typowym objawom raka nerkowokomórkowego.

E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

Nr 36. 56-letnia kobieta z otyłością, cukrzycą i nadciśnieniem została przyjęta do szpitala z powodu nagłego bólu stenokardialnego. Troponina w normie, w EKG – przerost lewej komory. Posiew moczu wykazał bakteriurię E. coli >105. Jakie powinno być postępowanie z zakażeniem układu moczowego?

A. nie powinno się podawać leków przeciwbakteryjnych. 

B. trimetoprim-sulfametoksazol.      

C. amoksycylina.

D. pochodne nitrofurantoiny.

E. cyprofloksacyna.

Nr 37. 19-letni student z infekcją gardła od dwóch dni, leczoną paracetamolem, ma bezbólowy krwiomocz. Podobne epizody masywnego krwiomoczu w czasie infekcji gardła miał dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Badanie moczu wykazało dysmorficzne erytrocyty i wałeczki gruboziarniste. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?

A. rak nerkowokomórkowy.

B. kolka nerkowa.

C. niedrożność dróg moczowych.

D. nefropatia IgA.

E. ostre postreptokokowe zapalenie kłębuszkowe nerek.

Nr 38. 50-letnia kobieta, nałogowy palacz papierosów, z cukrzycą 2 typu, zwróciła się do lekarza z pytaniem o postępowanie zmniejszające możliwość wystąpienia nefropatii cukrzycowej. Jaka powinna być odpowiedź lekarza?

A. nie ma możliwości opóźnienia nerkowych powikłań cukrzycy, bo są one uwarunkowane genetycznie.

B. prawidłowa kontrola glikemii i HbA1c.

C. kontrola nadciśnienia.

D. zaprzestanie palenia tytoniu.

E. prawdziwe są odpowiedzi B,C,D.

Nr 39. Wskaż sposób leczenia 30-letniego pacjenta z nawracającą kamicą szczawianową:

A. dieta bogata w białko zwierzęce. 

B. dieta wysokotłuszczowa.       

C. suplementacja wapnia i witaminy C.

D. dieta bezsolna z prawidłową zawartością wapnia.

E. wszystkie wymienione.

Nr 40. Które ze stwierdzeń dotyczących omdleń wazowagalnych (OW) u dzieci jest fałszywe?

A. są najczęstszym rodzajem omdleń u dzieci.

B. u większości dzieci bezpośrednio przed OW występują objawy prodromalne: zawroty głowy, mroczki przed oczami, zaburzenia widzenia, osłabienie.

C. mogą być sprowokowane przez emocje lub ból.

D. zwykle występują podczas wysiłku fizycznego.

E. zapobieganie OW to unikanie sytuacji stresowych, zwiększona podaż płynów oraz soli kuchennej.

Nr 41. Wskazaniem do usunięcia jelita grubego w ostrym okresie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci i młodzieży nie jest:

A. masywny krwotok. 

B. obecność polipów rzekomych. 

C. perforacja jelita.

D. piorunujący przebieg choroby.

E. toksyczne rozdęcie okrężnicy.

Nr 42. Częstoskurcz komorowy z wyczuwalnym tętnem u dziecka z cechami niewydolności krążenia jest wskazaniem do:

A. defibrylacji. 

B. podania adenozyny w bolusie. 

C. kardiowersji.

D. wlewu z digoksyny.

E. stymulacji nerwu błędnego.

Nr 43. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące prokalcytoniny (PCT):

1) w warunkach fizjologicznych PCT uwalniana jest w bardzo niewielkiej ilości przez komórki okołopęcherzykowe C tarczycy;

2) w przebiegu reakcji zapalnej obserwuje się wzrost stężenia PCT w surowicy krwi, głównym źródłem PCT jest wówczas wątroba;

3) czynnikiem wywołującym wzrost stężenia PCT we krwi są przede wszystkim endotoksyny bakteryjne;

4) najwyższe wartości stężenia PCT obserwuje się w uogólnionych zakażeniach wirusowych;

5) wzrost stężenia PCT następuje 2-6 godzin po zadziałaniu bodźca (wczesny marker).

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4,5.

B. 1,2,3,4.

C. 1,2,3,5.

D. wszystkie wymienione.

E. żadna z wymienionych.

Nr 44. Białko C-reaktywne (CRP):

1) produkowane jest w wątrobie;

2) wiąże się z bakterią, a następnie aktywuje dopełniacz drogą alternatywną, biorąc udział w procesie opsonizacji;

3) odgrywa istotną rolę we wrodzonych zdolnościach obronnych organizmu, skierowanych przeciw drobnoustrojom, przede wszystkim bakteriom;

4) jest parametrem nieswoistym;

5) jest białkiem ostrej fazy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4,5.

B. 1,2,4,5.

C. 1,3,4,5.

D. wszystkie wymienione. UWAGA: CRP aktywuje dopełniacz drogą klasyczną Prawidłowa odp C

E. żadna z wymienionych.

Nr 45. Ciężkie postacie gruźlicy pozapłucnej u dzieci to:

A. gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i gruźlica układu moczowo-płciowego.

B. gruźlica kręgosłupa i gruźlica węzłów chłonnych.

C. gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i prosówka gruźlicza.

D. gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych.

E. gruźlica układu moczowo-płciowego i gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych.

Nr 46. Na rozwinięty obraz kliniczny krzywicy składa się zespół objawów z układu kostnego i mięśniowego, wśród nich:

1) rozmiękanie kości potylicy;

2) poszerzenie obrysów przynasad kości przedramion i podudzi;

3) zniekształcenie kręgosłupa w postaci garbu w okolicy lędźwiowej;

4) wiotkość mięśni;

5) opóźnienie wyrzynania zębów.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,3,5.

C. 4,5.

D. tylko 4.

E. wszystkie wymienione.

Nr 47. Wskaż zdania prawdziwe:

1) wysypka w przebiegu odry ma charakter zstępujący;

2) powikłaniem różyczki może być małopłytkowość;

3) ospa wietrzna i półpasiec są wywołane przez wirusa Varicella-Zoster;

4) herpangina wywołana jest przez wirusy Herpes;

5) zapalenie jąder występuje w przebiegu świnki po okresie dojrzewania.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4.

B. 1,4,5.

C. 3,4.

D. 1,2,3,5.

E. wszystkie wymienione.

Nr 48. Ciemię przednie zarasta około:

A. 2-3 mż.

B. 4-6 mż.

C. 13-18 mż.

D. 20-24 mż.

E. 34-36 mż.

Nr 49. W przypadku podejrzenia zapalenia trzustki u dziecka należy wykonać oznaczenie:

A. amylazy w surowicy krwi. 

B. amylazy w kale. 

C. amylazy w moczu.

D. wszystkie wymienione są przydatne.

E. żadne wymienione nie jest przydatne.

Nr 50. Zgodnie z obowiązującym obecnie w Polsce Programem Szczepień Ochron-nych uodpornienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae nie jest obowiązkowe dla:

A. 2-letniego dziecka zakażonego HIV.

B. 3-letniego dziecka po przeszczepieniu szpiku.

C. 7-letniego dziecka po usunięciu śledziony. UWAGA: od 2017 r. szczepienie p. pneumokokom jest obowiązkowe

D. 4-miesięcznego niemowlęcia urodzonego w 37. tygodniu ciąży z masą urodzeniową 2420 g.

E. 4-letniego dziecka z nawracającym zespołem nerczycowym.

Nr 51. Lekarz rodzinny kwalifikuje 13-miesięczne niemowlę do szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce. Rodzice podają, że 2 miesiące temu lekarz pomocy doraźnej rozpoznał u tego dziecka różyczkę. Wskaż prawidłowe postępowanie:

A. dziecku można podać w czasie tej wizyty szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce.

B. szczepionkę można podać za 4 tygodnie.

C. należy oznaczyć obecność specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi różyczki w surowicy dziecka, a szczepienie wykonać tylko w przypadku braku tych przeciwciał.

D. należy zastosować tylko monowalentne szczepionki przeciw odrze i śwince.

E. dziecko może otrzymać szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce najwcześniej po 3 latach od rozpoznania różyczki.

Nr 52. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące stosowania doustnej szczepionki przeciw poliomyelitis w Polsce w roku 2013:

A. nie jest już stosowana.

B. jest stosowana do wykonania wszystkich 4 dawek szczepienia obowiązkowego.

C. jest stosowana do wykonania trzeciej i czwartej dawki szczepienia obowiązkowego w 2. i 6. roku życia.

D. jest stosowana tylko do realizacji dawki przypominającej w 6. roku życia.  Jest tylko IPV

E. jest stosowana tylko u osób podróżujących na tereny endemicznego występowania poliomyelitis.

Nr 53. Ciąża u nastolatki jest istotnym przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia przeciw:

A. WZW typu B. 

B. grypie. 

C. błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTpa).

D. tężcowi.

E. odrze, śwince i różyczce.

Nr 54. Do niepokojących objawów sugerujących pierwotny niedobór odporności 

nie należy:

A. osiem lub więcej zakażeń w ciągu roku.

B. przewlekła grzybica jamy ustnej lub skóry u dzieci powyżej 3. roku życia.

C. brak przyrostu masy ciała i zahamowanie prawidłowego rozwoju.

D. trwająca dwa miesiące lub dłużej antybiotykoterapia z niewielką poprawą stanu klinicznego.

E. konieczność leczenia zakażeń antybiotykami dożylnie.

Nr 55. W klasycznej postaci zespołu DiGeorge’a nie występuje:

A. tężyczka hipokalcemiczna. 

B. zniekształcenie małżowin usznych. 

C. nadczynność tarczycy.

D. zwiększona tendencja do zakażeń.

E. wada serca lub dużych naczyń.

Nr 56. Dla którego z wymienionych zakażeń typowy jest następujący wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego: pleocytoza około 500 komórek w 1 µl płynu, niski odsetek komórek wielojądrzastych, nieznacznie obniżone stężenie glukozy, podwyższone stężenie białka oraz zmienne stężenie chlorków?

A. ropne.

B. ropne leczone antybiotykiem. 

C. wirusowe.

D. grzybicze.

E. gruźlicze.

Nr 57. W nekrotyzującym zapaleniu jelit o etiologii gronkowcowej należy zastosować:

A. amoksycylinę. 

B. amoksycylinę z kwasem klawulanowym. 

C. ampicylinę.

D. amikacynę.

E. wankomycynę.

Nr 58. W zespole hemolityczno-mocznicowym nie występuje:

A. mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna.

B. leukopenia.

C. małopłytkowość.

D. gorączka.

E. ostra niewydolność nerek z oligurią.

Nr 59. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące rotawirusowego zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci:

A. główną postacią choroby jest biegunka wodnisto-śluzowa, bez domieszki krwi.

B. często współistnieje gorączka.

C. w ciężkich postaciach klinicznych wskazana jest antybiotykoterapia.

D. w leczeniu ważną rolę odgrywają probiotyki.

E. może dochodzić do wtórnej nietolerancji laktozy.

Nr 60. W zespole Gregga (różyczka wrodzona) nie występuje:

A. zaćma. 

B. przetrwały przewód tętniczy. 

C. głuchota ośrodkowa.

D. wole.

E. upośledzony rozwój psychoruchowy.

Nr 61. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące dystrofii mięśniowej Duchenne’a:

A. początek choroby przypada na 3-4 rok życia.

B. charakteryzuje się postępującym symetrycznym zanikiem mięśni, rozpoczynającym się od pasa miednicznego, raczej o charakterze ksobnym.

C. w zajętych mięśniach występuje ich rzekomy przeprost.

D. utrzymują się odruchy głębokie.

E. typowy jest niezręczny kaczkowaty chód oraz trudności we wstawaniu z pozycji leżącej i w chodzeniu po schodach.

Nr 62. W leczeniu choroby Wilsona należy zastosować:

A. sole złota. 

B. desmopresynę. 

C. penicylaminę.

D. glukagon.

E. sole miedzi.

Nr 63. Które z wymienionych poniżej nie występuje w chorobie syropu klonowego?

A. obecność ketonów w moczu.

B. hiperglikemia.

C. podwyższone stężenie leucyny i izoleucyny we krwi.

D. „karmelowy” zapach moczu.

E. podwyższone stężenie waliny we krwi.

Nr 64. U noworodków z masą ciała powyżej 2500 g fototerapię należy rozpocząć przy stężeniach bilirubiny powyżej:

A. 5 mg%.

B. 7,5 mg%.

C. 10 mg%.

D. 12,5 mg%.

E. 15 mg%.

Nr 65. Które z wymienionych poniżej nie jest bezwzględnym wskazaniem do profilaktycznego podawania żelaza?

A. dzieci urodzone przedwcześnie.

B. niemowlęta z ciąż mnogich.

C. niedokrwistości pokrwotoczne.

D. obfite krwawienia miesiączkowe.

E. niemowlęta matek, które w ciąży chorowały na niedokrwistość.

Nr 66. Do klasycznych anomalii rozwojowych w niedokrwistości aplastycznej typu Fanconiego nie należy/nie należą:

A. niski wzrost. 

B. hipoplazja kciuka. 

C. makrocefalia.

D. szeroka nasada nosa i mikrognacja.

E. przebarwienia skóry.

Nr 67. Najczęstszą skazą krwotoczną u dzieci jest:

A. hemofilia. 

B. samoistna plamica małopłytkowa. 

C. choroba von Willebranda.

D. zespół Schönleina-Henocha.

E. choroba Fanconiego.

Nr 68. Za ośrodkowym uszkodzeniem neuronów ruchowych przemawia:

1) porażenie spastyczne; 

2) porażenie wiotkie; 

3) zniesienie odruchów;

4) wzmożenie odruchów głębokich;

5) zanik mięśni;

6) odruchy patologiczne.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4,5.

B. 2,3,6.

C. 2,4,5.

D. 1,3,6.

E. 1,4,6.

Nr 69. Który z objawów nie jest charakterystyczny dla wstrząsu?

A. obniżenie ciśnienia krwi (< 90 mmHg).

B. przyspieszenie częstości rytmu serca (> 100/min).

C. skąpomocz, bezmocz.

D. uczucie zimna, pragnienie.

E. skrócenie powrotu włośniczkowego (< 1 s).

Nr 70. Polipy pęcherzyka żółciowego są wskazaniem do leczenia operacyjnego (cholecystektomii) w przypadku, gdy ulegną powiększeniu powyżej:

A. 3 mm.

B. 5 mm.

C. 1 cm.

D. 2 cm.

E. 3 cm.

Nr 71. Rak pęcherzyka żółciowego współistnieje z kamicą pęcherzykową u:

A. 30% chorych.

B. 50% chorych.

C. 60% chorych.

D. 80% chorych.

E. 95% chorych.

Nr 72. W diagnostyce kurczu wpustu (achalazja) podstawowymi badaniami diagnostycznymi są:

A. rentgenogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria i endoskopowa ultrasonografia (EUS).

B. rentgenogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria i badanie endoskopowe.

C. rentgenogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, tomografia komputerowa jamy brzusznej i badanie endoskopowe.

D. tomografia komputerowa jamy brzusznej, EUS i manometria przełyku.

E. żadne z wyżej wymienionych.

Nr 73. U pacjentów z przełykiem Barretta:

A. występują objawy choroby refluksowej.

B. stwierdza się niższe ciśnienie spoczynkowe dolnego zwieracza przełyku.

C. leczenie przeciwsekrecyjne eliminuje zarzucanie treści żołądkowej do przełyku.

D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Nr 74. W leczeniu chorych z rakiem przełyku można stosować:

A. chemioterapię. 

B. ablację laserową. 

C. terapię fotodynamiczną.

D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Nr 75. U chorych z uchyłkiem przełyku:

A. głównym badaniem diagnostycznym jest radiologiczne badanie kontrastowe, a leczenie polega wyłącznie na miotomii.

B. badaniem rozstrzygającym o leczeniu jest endoskopia, a leczenie polega wyłącznie na endoskopowym wycięciu uchyłka.

C. za przyczynę powstania uchyłka uważa się zaburzenia relaksacji górnego zwieracza przełyku, a leczenie polega na wycięciu uchyłka i miotomii.

D. najważniejszym badaniem diagnostycznym jest NMR, a leczenie polega wyłącznie na wycięciu uchyłka.

E. wszystkie powyższe są fałszywe.

Nr 76. U pacjentki z dolegliwościami bólowymi prawego podżebrza stwierdzono w USG kamicę pęcherzykową oraz poszerzenie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych do około 12 mm. Jakie jest w takiej sytuacji najbardziej prawidłowe postępowanie?

A. otwarta cholecystektomia, choledochotomia i usunięcie złogów.

B. przedoperacyjna cholangiopankreatografia wsteczna i laparoskopowa cholecystektomia.

C. laparoskopowa cholecystektomia.

D. otwarta cholecystektomia z cholangiografią.

E. cholangiografia rezonansu magnetycznego.

Nr 77. Pacjent leczony w ramach oddziału intensywnej terapii z powodu ostrego za-palenia trzustki w 2. dobie od zachorowania zgłosił mrowienia wokoło ust, parestezje w obrębie palców obu rąk oraz skurcze w obrębie kończyn dolnych. W EKG stwierdzono bradykardię zatokową z wydłużeniem odstępu QT. Które z niżej wymienionych postępowań terapeutycznych jest najbardziej właściwe?

A. dożylna podaż soli wapnia. 

B. modyfikacja antybiotykoterapii. 

C. dializoterapia.

D. leki przeciwarytmiczne.

E. tlenoterapia.

Nr 78. Na szpitalny oddział ratunkowy zgłosił się 42-letni mężczyzna z dolegliwościami bólowymi okolicy odbytu. Odczuwa silny ból przy siedzeniu i wypróżnieniach. Dolegliwości trwają od kilku dni i stopniowo się nasilają. Fizykalnie stwierdzono bolesny guz na lewym pośladku, w odległości około 3 cm od kanału odbytu. Skóra nad guzem jest lekko zaczerwieniona. Próba wprowadzenia palca per rectum powoduje silny ból uniemożliwiając przeprowadzenie badania. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

A. zakrzepica guzków hemoroidalnych. 

B. ostra szczelina odbytu. 

C. rak odbytnicy.

D. ropień okołoodbytniczy.

E. ropień poiniekcyjny pośladka.

Nr 79. U pacjenta z gastroskopowo potwierdzoną chorobą wrzodową dwunastnicy zadecydowano o włączeniu leczenia farmakologicznego. Wykluczono zakażenie Helicobacter pylori. Która z niżej wymienionych grup leków ma najmniejsze zastosowanie terapeutyczne?

A. inhibitory pompy protonowej. 

B. blokery receptorów H2. 

C. leki zobojętniające na bazie wapnia i magnezu.

D. antybiotyki.

E. pochodne prostaglandyn.

Nr 80. U pacjenta leczonego w przeszłości z powodu guza chromochłonnego nadnerczy w badaniach kontrolnych stwierdzono nadczynność przytarczyc oraz podniesiony poziom kalcytoniny. Jakie jest najbardziej prawidłowe postępowanie terapeutyczne pierwszego rzutu u tego chorego? 

A. chemio-radioterapia. 

B. całkowita resekcja tarczycy.      

C. terapia ablacyjna radiojodem. 

D. całkowita resekcja tarczycy z limfadenektomią.

E. dializoterapia.

Nr 81. U chorego bez obciążeń i powikłań, przebywającego w oddziale intensywnego nadzoru po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej, prowadzono monitorowanie różnych parametrów oceniających układ krążenia. W przypadku stwierdzenia której z poniższych wartości należy zmniejszyć podaż płynów?

A. średnie ciśnienie tętnicze około 72 mmHg.

B. diureza około 40 ml/h.      

C. ośrodkowe ciśnienie żylne około 22 mmHg. 

D. ciśnienie zaklinowania tętnicy płucnej około 15 mmHg.

E. tętno około 96 ud/min.

Nr 82. W ramach ostrego dyżuru chirurgicznego przyjęto chorego z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W gastroskopii stwierdzono owrzodzenie opuszki dwunastnicy z czynnym krwawieniem. Wykonano endoskopową hemostazę za pomocą ostrzyknięcia solą fizjologiczną z adrenaliną uzyskując zatrzymanie krwawienia. Po wyrównaniu wolemii ustabilizowano stan chorego i uzyskano wartości tętna i ciśnienia tętniczego w granicach normy. Około 20 h później doszło do obniżenia ciśnienia tętniczego do ok. 100/60 mmHg, wzrostu tętna do 120 ud/min. Jakie jest najlepsze postępowanie w tym przypadku?

A. zwiększenie dawek inhibitorów pompy protonowej. 

B. zabieg operacyjny.      

C. przetoczenie 2 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. 

D. podanie amin presyjnych.

E. gastroskopia.

Nr 83. U 63-letniego mężczyzny stwierdzono guz odbytnicy zlokalizowany około 8 cm od brzegu odbytu. W badaniu histopatologicznym stwierdzono naciek raka gruczołowego. W wykonanej tomografii komputerowej brzucha i miednicy nie stwierdzono prze-rzutów odległych. W ultrasonografii przezodbytowej stwierdzono guz przekraczający ścianę odbytnicy i naciekający na tkankę tłuszczową mezorektum. Jakie jest prawidłowe postępowanie w takim przypadku?

A. protezowanie odbytnicy.

B. zabieg operacyjny z ewentualną następową chemioterapią.

C. neoadjuwantowa radioterapia i zabieg operacyjny.

D. neoadjuwantowa chemioterapia i zabieg operacyjny.

E. leczenie operacyjne.

Nr 84. W raku żołądka należy wykonać:

A. resekcję sposobem Rydygiera i przywrócenie prawidłowego pasażu.

B. resekcję częściową żołądka z usunięciem węzłów chłonnych.

C. resekcję całkowitą żołądka z usunięciem węzłów chłonnych.

D. wycięcie guza.

E. resekcję żołądka sposobem Billroth II.

Nr 85. Tkliwość uciskowa w prawym dolnym kwadrancie brzucha, temperatura powyżej 37,5°C, objaw Blumberga, tkliwość przy badaniu per rectum, wzmożone napięcie mięśniowe to objawy:

A. ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego.

B. ostrego zapalenia trzustki.

C. zapalenia przydatków.

D. przedziurawienia wrzodu dwunastnicy.

E. ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Nr 86. Potencjalne czynniki chorobotwórcze w rozlanym zapaleniu otrzewnej spowodowanym perforacją dolnego odcinka przewodu pokarmowego to:

A. pałeczki G(-), Enterococcus sp., beztlenowce.

B. pałeczki G(+), Clostridium welchi, Helicobacter pylori.

C. pałeczki G(-), Morganella morgani, Staphylococcus aureus.

D. beztlenowce, Streptococcus aeruginosa, Campylobacter.

E. pałeczki G(+), pałeczki G(-), beztlenowce.

Nr 87. 45-letni mężczyzna został przyjęty na SOR z powodu bólów brzucha rozlanych nasilających się od kilku godzin. Chory podaje, że bóle promieniują do prawej pachwiny i w tej okolicy są najbardziej nasilone. Bólom towarzyszą odruchy wymiotne, zatrzymanie gazów i stolca, problemy z oddawaniem moczu (małe ilości). Chory przed laty operowany z powodu przedziurawionego wrzodu dwunastnicy. O których z rozpoznań wstępnych należy myśleć w tym przypadku?

A. wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy, zapalenie uchyłków, kamica moczowa, uwięźnięta przepuklina pachwinowa.

B. przedziurawiony wrzód żołądka lub dwunastnicy, przedziurawiony uchyłek, zapalenie jądra, niedrożność jelit.

C. pęknięta śledziona, zapalenie wyrostka robaczkowego, kolka nerkowa, kolka żółciowa.

D. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przydatków, niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego.

E. uwięźnięta przepuklina, zapalenie wyrostka robaczkowego, kamica moczowodowa, zapalenie uchyłka Meckela.

Nr 88. Na wystąpienie nawrotu krwawienia z wrzodu dwunastnicy ma wpływ:

A. aktywność krwawienia w skali Forrest, wielkość źródła krwawienia, lokalizacja, rodzaj zastosowanego leczenia.

B. wydolność układu krążenia, aktywność krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia, zaburzona motoryka.

C. wydolność układu oddechowego i nerek, aktywność krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia.

D. aktywność krwawienia w skali Forrest, obecność nadżerek przełyku, rodzaj zastosowanego leczenia.

E. żylaki przełyku, nadżerki przełyku, stan po kliprowaniu owrzodzenia, zaburzona motoryka.

Nr 89. Objaw Murphy’ego jest charakterystyczny dla:

A. ostrego zapalenia trzustki. 

B. raka pęcherzyka żółciowego.      

C. ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. 

D. ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

E. zapalenia lewych przydatków.

Nr 90. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zakrzepicy:

1) zakrzepica występuje rzadko u chorych operowanych;

2) stopień ryzyka zależy od cech osobniczych, stanu klinicznego, rodzaju interwencji diagnostycznej, chirurgicznej i profilaktycznej;

3) mniejsza część chorych jest obciążona nie więcej niż 1 czynnikiem ryzyka;

4) profilaktyka jest skuteczna i uzasadniona klinicznie i finansowo;

5) zaleca się, aby nie stosować ASA jako jedynej metody profilaktyki p/zakrzepowej w żadnej grupie chorych;

6) profilaktyka jest nieskuteczna klinicznie i podraża koszty leczenia.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 2,4,5.

C. 2,5,6.

D. 1,3,6.

E. 2,3,4.

Nr 91. Obfite chlustające wymioty, choroba wrzodowa w wywiadzie, postępująca utrata masy ciała, stopniowe odwodnienie, objaw pluskania to objawy wskazujące na:

A. ciężką postać ostrego zapalenia trzustki. 

B. przedziurawienie wrzodu żołądka. 

C. zwężenie odźwiernika.

D. choroba wrzodowa dwunastnicy.

E. wczesny rak żołądka.

Nr 92. Wskaż nieprawdziwe zdanie dotyczące choroby Carolego charakteryzującej się wrodzonym torbielowatym poszerzeniem wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych:

A. występuje przede wszystkim u mężczyzn.

B. w niektórych przypadkach może dotyczyć jednego płata wątroby.

C. w jej przebiegu dochodzi do tworzenia się kamieni w poszerzonych drogach żółciowych.

D. nigdy na jej podłożu nie dochodzi do rozwoju raka dróg żółciowych.

E. nawracające zapalenia dróg żółciowych mogą zacząć pojawiać się u osób chorych już w dzieciństwie.

Nr 93. Jest to najczęstszy nowotwór łagodny wątroby, zwykle bezobjawowy. Ryzyko krwawienia do zmiany lub pęknięcia pojawia się, gdy osiąga rozmiary > 10 cm. Leczenie operacyjne jest wskazane, gdy powoduje objawy lub zmiana przekracza 10 cm. Powyższa charakterystyka odnosi się do:

A. rozrostu guzkowego wątroby. 

B. naczyniaka. 

C. gruczolaka wątroby.

D. torbieli wątroby.

E. żadnego z wymienionych.

Nr 94. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące wtórnej nadczynności przytarczyc:

1) zawsze jest wskazaniem do leczenia operacyjnego;

2) wskazaniem do leczenia operacyjnego jest kalcyfilaksja;

3) operacja polega na usunięciu pojedynczego gruczolaka przytarczycy będącego najczęstszą przyczyną choroby;

4) operacja polega na subtotalnej resekcji przytarczyc lub całkowitym wycięciu przytarczyc z autotransplantacją jednej z nich;

5) podstawowym celem leczenia zachowawczego jest utrzymywanie stężeń wapnia i fosforanów w granicach normy oraz stężenia iPTH stanowiącego 

2-9 krotność górnej granicy normy laboratoryjnej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4.

B. 1,4,5.

C. 1,3.

D. 2,3.

E. wszystkie są fałszywe.

Nr 95. Które zdania dotyczące szczeliny odbytu są prawdziwe?

1) poprzeczne zeszycie szczeliny odbytu jest uznanym sposobem leczenia;

2) przed wyborem sposobu leczenia powinno się pobrać wycinki do badania histopatologicznego, gdyż jest to stan przedrakowy;

3) podstawowym objawem szczeliny odbytu jest świąd i pieczenie w kanale odbytu;

4) szczelina odbytu najczęściej lokalizuje się w obrębie spoidła przedniego;

5) ostra szczelina odbytu zawsze przechodzi w przewlekłą szczelinę odbytu.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 3,5.

B. 2,3.

C. 1,3,5.

D. 2,5.

E. żadna z wymienionych.

Nr 96. Z niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych często współwystępuje:

A. niedoczynność tarczycy. 

B. nadczynność tarczycy. 

C. cukrzyca.

D. zespół Cushinga.

E. niedoczynność przytarczyc.

Nr 97. Który z niżej wymienionych leków hipotensyjnych jest przeciwwskazany w ciąży?

A. labetalol. 

B. nifedypina. 

C. metyldopa.

D. enalapryl.

E. żaden z powyższych.

Nr 98. Który z niżej wymienionych czynników nie jest związany ze zwiększonym ryzykiem ciąży ektopowej?

A. przebyte zapalenie miednicy mniejszej. 

B. przebyta operacja jajowodów. 

C. zapłodnienie pozaustrojowe.

D. doustna antykoncepcja.

E. zapalenie przydatków.

Nr 99. Rak kosmówki najczęściej daje przerzuty do:

A. pochwy.

B. skóry.

C. wątroby.

D. nerek.

E. kości.

Nr 100. Czas trwania czwartego okresu porodu wynosi:

A. 30 minut.

B. godzina.

C. 2 godziny.

D. 3 godziny.

E. 6 godzin.

Nr 101. Bliźnięta dwuzygotyczne są:

A. ciążą jednokosmówkową jednoowodniową.

B. ciążą jednokosmówkową dwuowodniową.

C. ciążą dwukosmówkową jednoowodniową.

D. ciążą dwukosmówkową dwuowodniową.

E. wszystkie powyższe mogą być prawidłowe.

Nr 102. W profilaktyce wad wrodzonych cewy nerwowej stosowany jest:

A. kwas foliowy. 

B. witamina A. 

C. witamina D.

D. witamina K.

E. żadne z powyższych.

Nr 103. W przypadku położenia podłużnego płodu ustawienie płodu może być określone przez:

A. pierwszy chwyt Leopolda. 

B. drugi chwyt Leopolda. 

C. trzeci chwyt Leopolda.

D. czwarty chwyt Leopolda.

E. żadne z powyższych.

Nr 104. Ciśnienie tętnicze ≥ 140/90 mmHg po 20. tygodniu ciąży oraz białkomocz dobowy ≥ 300 mg to kryteria rozpoznania:

A. nadciśnienia ciążowego. 

B. stanu przedrzucawkowego.

C. rzucawki.

D. nadciśnienia przewlekłego.

E. żadnego z powyższych.

Nr 105. Pacjentka skarży się na wtórny brak miesiączki, spadek libido i wyciek białej wydzieliny z brodawek sutkowych. Przyczyną tych dolegliwości mogą być niżej wymienione, z wyjątkiem:

A. niedoczynności tarczycy. 

B. choroby Addisona. 

C. przyjmowania leków przeciwdepresyjnych.

D. przyjmowania bromokryptyny.

E. karmienia piersią.

Nr 106. 27-letniej pacjentce o BMI 34 kg/m2, której matka choruje na cukrzycę typu II, wykonano podczas pierwszej wizyty w ciąży oznaczenie stężenia glukozy. Pacjentka jadła ostatni posiłek 3 godziny przed pobraniem krwi. Wynik wyniósł 180 mg/dl (10,0 mmol/l). Jakie powinno być postępowanie?

A. rozpoznanie cukrzycy ciążowej.

B. wykonanie testu obciążenia 75 g glukozy.

C. powtórzenie oznaczenia stężenia glukozy między 24. a 28. t.c.

D. powtórzenie oznaczenia stężenia glukozy na czczo następnego dnia i jeśli wynik będzie wynosił ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l), wdrożenie leczenia. Obecnie rozpoznanie przygodnej glikemii > 200 wraz objawami hiperglikemii upoważnia do rozpoznania cukrzycy w ciąży. Zgodnie z rekomendacją należy u pacjentki wykonać test OGTT (czynniki ryzyka hiperglikemii w ciąży).

E. wdrożenie leczenia insuliną i ponowne oznaczenie stężenia glukozy po tygodniu.

Nr 107. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące poronienia:

1) poronieniem nazywa się wydalenie z jamy macicy jaja płodowego przed ukończeniem 20. t.c.;

2) około 30% ciąż ulega samoistnemu poronieniu;

3) następujące po sobie 3 lub więcej poronienia określa się mianem poronień nawracających;

4) najczęściej do poronienia dochodzi przed implantacją;

5) podstawowymi objawami poronienia są ból podbrzusza i krwawienie.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,3.

C. 2,4.

D. 2,3.

E. 4,5.

Nr 108. W odróżnieniu nabłonka prawidłowego od patologicznego w badaniu szyjki macicy pomocne są:

A. test Schillera. 

B. próba jodowa. 

C. test z kwasem octowym.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.

Nr 109. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące ciąży:

A. jest najczęstszą przyczyną wtórnego braku miesiączki.

B. objaw Hegara polega na rozpulchnianiu macicy.

C. wieloródki zaczynają odczuwać ruchy płodu w 18.-20. t.c., a pierwiastki w 16.-18. t.c.

D. hormonalne testy ciążowe opierają się na wykryciu beta hCG we krwi lub w moczu.

E. wyczucie przez badającego ruchów płodu jest pewnym objawem ciąży.

Nr 110. Pacjentka lat 56, nieródka, BMI 24 kg/m2, skarży się na bóle podbrzusza i trudności w wypróżnianiu. W badaniu USG stwierdza się znaczną ilość wolnego płynu w jamie brzusznej oraz obecność torbielowato-litej zmiany z grubymi przegrodami po stronie lewej o wielkości około 10 cm. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem u tej pacjentki jest:

A. złośliwy nowotwór nabłonkowy jajnika.

B. złośliwy nowotwór germinalny jajnika.

C. niezłośliwy nowotwór jajnika.

D. torbiel tekaluteinowa jajnika.

E. guz Krukenberga.

Nr 111. Przyczyną krwawień pomenopauzalnych mogą być niżej wymienione, z wyjątkiem:

A. mięśniaka podsurowiczego.

B. polipa szyjki macicy. 

C. raka endometrium.

D. raka szyjki macicy.

E. guza jajnika.

Nr 112. 40-letnia pacjentka w 10. tygodniu ciąży została przyjęta na oddział ginekologii z silnymi dolegliwościami bólowymi zlokalizowanymi w prawym podbrzuszu, gorączką 38,3ºC, nudnościami i wymiotami. W badaniu przedmiotowym największa bolesność w punkcie McBurneya. W badaniach dodatkowych niewielka leukocytoza, brak zmian w badaniu ogólnym moczu. W badaniach obrazowych wykluczono obecność zmian w przydatkach, potwierdzono obecność ciąży wewnątrzmacicznej. Biorąc pod uwagę powyższy obraz kliniczny najwłaściwszym postępowaniem będzie:

A. leczenie zachowawcze antybiotykami i lekami rozkurczowymi aż do ustąpienia objawów.

B. natychmiastowe leczenie operacyjne.

C. postępowanie zachowawcze i przeprowadzenie zabiegu w II trymestrze ciąży.

D. natychmiastowa operacja wraz z podaniem prostaglandyn celem zakończenia ciąży.

E. leczenie w trybie planowym po porodzie.

Nr 113. Preferowanym znieczuleniem w operacjach laparoskopowych jest znieczulenie:

A. miejscowe. 

B. przewodowe. 

C. ogólne.

D. podpajęczynówkowe.

E. zewnątrzoponowe.

Nr 114. Kształt czworoboku Michaelisa pośrednio świadczy o budowie miednicy kostnej i jej ewentualnych wadach. Wskaż anatomiczne punkty wyznaczające jego kształt na plecach ciężarnej:

A. dołek poniżej wyrostka kolczystego 3.-4. kręgu lędźwiowego, szczyt kości guzicznej oraz kolce biodrowe tylne górne.

B. wyrostek kolczysty pierwszego kręgu lędźwiowego, szczyt kości guzicznej oraz kolce biodrowe tylne górne.

C. dołek poniżej wyrostka kolczystego 3.-4. kręgu lędźwiowego, szczyt szpary pośladkowej oraz kolce biodrowe tylne dolne.

D. wyrostek kolczysty piątego kręgu krzyżowego, szczyt szpary pośladkowej oraz kolce biodrowe tylne górne.

E. dołek poniżej wyrostka kolczystego 3.-4. kręgu lędźwiowego, szczyt szpary pośladkowej oraz kolce biodrowe tylne górne.

Nr 115. Wskaż główne miejsce lokalizacji przerzutów raka trzonu macicy:

A. drogą naczyń limfatycznych do węzłów chłonnych biodrowych i paraaortalnych.

B. drogą naczyń limfatycznych do węzłów chłonnych pachwinowych.

C. drogą naczyń krwionośnych do płuc.

D. drogą naczyń krwionośnych do gruczołu piersiowego.

E. przez rozsiew wewnątrzotrzewnowy do jelit i żołądka.

Nr 116. Test obciążenia glukozą jako badanie przesiewowe cukrzycy ciężarnych należy wykonać:

A. u każdej ciężarnej w 24.-28. tygodniu ciąży.

B. tylko u ciężarnych z nieprawidłowym wynikiem testu obciążenia glukozą 

w I trymestrze.

C. tylko u ciężarnych z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy.

D. tylko u ciężarnych z BMI > 25 przed ciążą.

E. brak jest wskazań do wykonywania testu obciążenia glukozą u ciężarnych.

Nr 117. Obie dłonie układa się płasko i równolegle do siebie na bokach brzucha na wysokości pępka. Chwyt ten wyjaśnia, po której stronie znajduje się grzbiet płodu, a po której części drobne. Powyższe stwierdzenie dotyczy:

A. I chwytu Leopolda.

B. II chwytu Leopolda.

C. III chwytu Leopolda.

D. IV chwytu Leopolda.

E. V chwytu Leopolda.

Nr 118. Do pewnych objawów ciąży zalicza się:

1) zatrzymanie miesiączki; 

2) wysłuchiwanie tonów serca płodu;     

3) wyczuwanie ruchów płodu; 

4) powiększenie i rozpulchnienie macicy;

5) powiększenie piersi.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 1,2.

C. 2,3.

D. 2,3,4.

E. 3,4,5.

Nr 119. Podwyższone stężenie prolaktyny w surowicy krwi może być przyczyną:

A. przedłużających się, obfitych krwawień miesięcznych. 

B. zaburzeń węchu. 

C. obniżenia libido.

D. biegunki.

E. nadmiernej potliwości.

Nr 120. Do czynników ryzyka porodu przedwczesnego nie należy:

A. wiek poniżej 18 lat. 

B. zapalenie nerek. 

C. niedokrwistość.

D. niski poziom edukacji.

E. długość cyklu płciowego poniżej 25 dni.

Nr 121. Do kryteriów diagnostycznych zespołu antyfosfolipidowego nie należy/ą:

A. białkomocz. 

B. zakrzepica. 

C. powtarzające się utraty ciąż.

D. obecność przeciwciał antykardiolipinowych.

E. obecność antykoagulantu toczniowego.

Nr 122. Nawracające od 3 miesięcy, występujące tylko w dzień bóle brzucha u 33-letniego mężczyzny, które nasilają się po posiłkach, a łagodzą po wypróżnieniu, bez dodatkowych dolegliwości i objawów sugerują rozpoznanie:

A. choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 

B. choroby Leśniowskiego-Crohna. 

C. zespołu jelita nadwrażliwego.     

D. uszkodzenia wątroby.

E. niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki.

Nr 123. Próchnicy u małych dzieci sprzyjają:

1) brak higieny jamy ustnej;

2) słodkie płyny;

3) spanie dziecka z butelką z pokarmem;

4) obniżony poziom fluoru w wodzie pitnej;

5) opóźnienie rozpoczęcia spożywania pokarmów stałych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. wszystkie wymienione.

C. 2,3,4.

D. 1,2,3,4.

E. 1,3,5.

Nr 124. Badanie w kierunku cukrzycy, niezależnie od wieku, należy wykonywać raz w roku u:

1) osób z nadwagą;

2) osób z otyłością;

3) osób mało aktywnych fizycznie;

4) kobiet z zespołem policystycznych jajników;

5) kobiet z przebytą cukrzycą ciążową;

6) osób z nadciśnieniem tętniczym.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 2,4,5,6.

B. 1,2,3,4,5.

C. 2,3,4,5,6.

D. 2,3,5,6.

E. wszystkie wymienione.

Nr 125. Wskaż zdanie prawdziwe:

A. w anginie paciorkowcowej lekiem z wyboru jest penicylina fenoksymetylowa.

B. leczenie ostrego zapalenia zatok przynosowych należy rozpoczynać od terapii doksycykliną.

C. ostre zapalenie oskrzeli powinno być leczone cefalosporynami.

D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Nr 126. Nadciśnienie tętnicze u osób starszych (powyżej 65 roku życia), rozpoznaje się na podstawie pomiarów gabinetowych wykonanych w sposób standaryzowany, gdy wartości ciśnienia są równe lub wyższe niż:

A. 130/84 mmHg. 

B. 140/90 mmHg. 

C. 150/90 mmHg.

D. 150/94 mmHg.

E. 160/100 mmHg.

Nr 127. Skala wg Centora/McIsaaca jest narzędziem służącym do:

A. oceny prawdopodobieństwa ostrego zakażenia Streptococcus pyogenes gardła lub migdałków u dorosłych i dzieci.

B. oceny stopnia ciężkości zaostrzenia astmy oskrzelowej u dorosłych i dzieci.

C. oceny ryzyka zgonu w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc u dorosłych.

D. oceny stopnia zaburzeń czynności poznawczych u osób powyżej 80 roku życia.

E. oszacowania ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów z więcej niż jednym czynnikiem ryzyka cukrzycy.

Nr 128. Wskaż rekomendowane dawkowanie amoksycyliny w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg:

A. 25-50 mg/kg/dobę w dwóch dawkach. 

B. 50-70 mg/kg/dobę w dwóch dawkach. 

C. 75-90 mg/kg/dobę w dwóch dawkach.

D. 500 mg/dobę w jednej dawce.

E. 1000 mg/dobę w jednej dawce.

Nr 129. Eozynofilia może być spowodowana:

A. alergią. 

B. chorobami pasożytniczymi. 

C. chłoniakiem Hodgkina.

D. czerwienicą prawdziwą.

E. wszystkimi wymienionymi.

Nr 130. Zakwalifikowanie ucznia do grupy A w zakresie zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego oznacza, że uczeń:

A. jest zdolny do zajęć wychowania fizycznego bez ograniczeń.

B. jest zdolny do zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniami i wymaga specjalnej uwagi nauczyciela.

C. wymaga dodatkowych zajęć ruchowych, korekcyjnych.

D. jest niezdolny do zajęć wychowania fizycznego, ale uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjnych.

E. jest niezdolny do zajęć ruchowych.

Nr 131. Do tzw. objawów alarmujących ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, wskazujących na organiczną przyczynę dolegliwości, należą:

A. dysfagia. 

B. odynofagia. 

C. uporczywe wymioty.

D. niedokrwistość o niejasnej przyczynie.

E. wszystkie wymienione.

Nr 132. U Europejczyków otyłość centralną rozpoznaje się przy obwodzie mierzonym w pasie (w najwęższym miejscu pomiędzy pępkiem a żebrami) wynoszącym odpowiednio dla mężczyzn i kobiet:

A. ≥ 84 cm i ≥ 70 cm. 

B. ≥ 90 cm i ≥ 75 cm. 

C. ≥ 94 cm i ≥ 80 cm.

D. ≥ 101 cm i ≥ 85 cm.

E. ≥ 111 cm i ≥ 95 cm.

Nr 133. Zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013 szczepienie przeciwko gruźlicy wykonuje się (jeśli nie ma przeciwwskazań):

A. u noworodków w ciągu 24 godzin po urodzeniu lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.

B. w 7 tygodniu życia dziecka z pierwszą dawką szczepienia skojarzonego DTP.

C. po ukończeniu 13 miesiąca życia jednoczasowo ze szczepieniem skojarzonym przeciwko odrze, śwince i różyczce.

D. w 6 roku życia, przed rozpoczęciem nauki w szkole.

E. w ciągu 24 godzin po urodzeniu i w 6 roku życia przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Nr 134. Metformina jest lekiem stosowanym w leczeniu:

A. cukrzycy typu 2. 

B. zespołu policystycznych jajników. 

C. zespołu metabolicznego.

D. prawdziwe są odpowiedzi A, B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B, C.

Nr 135. Lekami poprawiającymi rokowanie u chorych ze stabilną dławicą piersiową bez przebytego zawału serca są:

1) leki przeciwpłytkowe; 

2) beta-blokery; 

3) blokery kanału wapniowego;

4) azotany;

5) molsidomina.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 1,2.

C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4.

E. wszystkie wymienione.

Nr 136. Ludzie są jedynym rezerwuarem tego drobnoustroju. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni oraz przez łożysko. Zakaźność dla osób w kontakcie domowym wynosi ponad 90%. Przebieg bezobjawowy występuje rzadko. Okres wylęgania to 10-21 dni. Wymieniona charakterystyka dotyczy:

A. różyczki.

B. ospy wietrznej. 

C. świnki.

D. odry.

E. mononukleozy zakaźnej.

Nr 137. Wskaż podstawowy schemat szczepień dorosłych przeciwko WZW typu B:

A. 4 dawki w schemacie 0, 7, 21, 365 dni.

B. 3 dawki w schemacie: 0, 6, 12 miesięcy.

C. 3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy.

D. 4 dawki w schemacie 0, 1, 6, 12 miesięcy.

E. 4 dawki w schemacie: 0, 1, 6 miesięcy i dawka przypominająca za 5 lat.

Nr 138. Skrócony profil glikemii oznaczany 1 raz w tygodniu należy zalecić pacjentom leczonym:

1) insuliną w stałych dawkach; 

2) lekami doustnymi; 

3) analogami GLP-1;

4) wyłącznie dietą.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 1,2.

C. 1,3.

D. 1,2,3.

E. wszystkie wymienione.

Nr 139. Do wykonania spirometrycznej próby rozkurczowej w diagnostyce POChP rekomenduje się stosowanie:

A. 400 μg krótko działającego leku β-mimetycznego (salbutamol) podanego drogą wziewną.

B. 150 μg długo działającego leku β-mimetycznego (salmeterol) podanego drogą wziewną.

C. 0,5 mg krótko działającego leku β-mimetycznego (salbutamol) podanego drogą dożylną.

D. 350 mg teofiliny podanej drogą doustną.

E. 250 μg beklometazonu podanego drogą wziewną.

Nr 140. Czynnikiem ryzyka osteoporozy nie jest:

A. podeszły wiek. 

B. płeć żeńska. 

C. rasa czarna.

D. mała masa ciała.

E. okres pomenopauzalny.

Nr 141. Stopień uzależnienia pacjenta od nikotyny można ocenić za pomocą:

A. testu Webera. 

B. testu Baltimorskiego. 

C. testu Fagerströma.

D. testu Becka.

E. szmeru Coopera.

Nr 142. Zniekształcone lub nieprawidłowo zinterpretowane spostrzeżenia to:

A. omamy.

B. iluzje.

C. dysmnezje.

D. urojenia.

E. konfabulacje.

Nr 143. Konfabulacje zalicza się do:

A. wspomnień rzekomych. 

B. urojeń.

C. omamów.

D. iluzji.

E. żadnego z powyższych.

Nr 144. Test Mini Mental State Examination jest testem:

A. oceniającym pamięć operacyjną.

B. oceniającym obecność zaburzeń psychicznych.

C. przesiewowym dla oceny funkcji poznawczych.

D. przesiewowym dla oceny niedorozwoju umysłowego.

E. przesiewowym dla oceny organicznego uszkodzenia mózgu.

Nr 145. Alkohol etylowy osiąga najwyższe stężenie we krwi od chwili spożycia po:

A. 15 minutach. 

B. 30-60 minutach. 

C. od 1,5 do 2 godzin.

D. 2 godzinach.

E. 3 godzinach.

Nr 146. Minimalny okres trwania podstawowych objawów wymagany dla rozpoznania schizofrenii według ICD-10 to:

A. pół roku.

B. 3 miesiące.

C. 2 miesiące.

D. 1 miesiąc.

E. 14 dni.

Nr 147. Lekiem pierwszego wyboru podczas leczenia zaburzenia schizoafektywnego typu depresyjnego jest/są:

A. lek przeciwdepresyjny. 

B. lek przeciwpsychotyczny. 

C. lek normotymiczny.

D. lek przeciwpsychotyczny i lek normotymiczny.

E. lek przeciwpsychotyczny i lek przeciwdepresyjny.

Nr 148. Terapia światłem (fototerapia) jest najbardziej skuteczna w leczeniu depresji:

A. atypowej. 

B. w chorobie afektywnej II typu. 

C. sezonowej.

D. maskowanej.

E. psychotycznej.

Nr 149. Rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej typu I wymaga obecności w przebiegu choroby epizodu depresji oraz:

A. manii. 

B. submanii (hipomanii). 

C. zmiany fazy pod wpływem leczenia.

D. stwierdzenia oporności na leczenie.

E. wszystkich powyższych.

Nr 150. Lekiem z wyboru w leczeniu profilaktycznym choroby afektywnej dwubiegunowej typu I o klasycznym przebiegu jest:

A. pochodna kwasu walproinowego.

B. karbamazepina. 

C. sól litu.

D. lamotrygina.

E. żaden z powyższych.

Nr 151. Dla rozpoznania zaburzeń lękowych o typie fobii, konieczne jest stwierdzenie:

A. lęku pojawiającego się w określonej sytuacji.

B. lęku przed wystąpieniem tej sytuacji.

C. unikania lękotwórczej sytuacji.

D. muszą być spełnione warunki A i B.

E. muszą być spełnione warunki A, B i C.

Nr 152. Czas trwania objawów wymagany dla rozpoznania zaburzeń pod postacią somatyczną (somatoformicznych) to co najmniej:

A. 2 lata.

B. 1 rok.

C. pół roku.

D. 3 miesiące.

E. 6 tygodni.

Nr 153. Występowanie nieprawidłowych zdarzeń podczas snu, to podstawa do rozpoznania:

A. dyssomni.

B. insomni.

C. parasomni.

D. fazy snu REM.

E. fazy snu non-REM.

Nr 154. Górna granica indeksu masy ciała (BMI) dla rozpoznania jadłowstrętu psychicznego u osoby dorosłej to:

A. 15.

B. 17,5.

C. 20.

D. 22,5.

E. 25.

Nr 155. W oddziale internistycznym pacjentka chora na astmę stała się agresywna, pobiła pielęgniarkę, nożem grozi lekarzowi, „bo w nocy ją dusił”. Co lekarz internista powinien zrobić, aby móc zastosować wobec tej pacjentki przymus bezpośredni (według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)?

A. nie ma potrzeby stosowania przymusu, należy karnie wypisać pacjentkę z oddziału.

B. stwierdzić u pacjentki chorobę psychiczną, co pozwala na zastosowanie przymusu bezpośredniego.

C. odstąpić od stosowania przymusu bezpośredniego, gdyż pacjentka nie przebywa w oddziale psychiatrycznym.

D. stwierdzić u pacjentki zaburzenia psychiczne, co pozwala na zastosowanie przymusu bezpośredniego.

E. wezwać konsultanta psychiatrę, gdyż tylko lekarz psychiatra może zalecić stosowanie przymusu bezpośredniego.

Nr 156. Zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego przywiózł w godzinach porannych do szpitalnego oddziału ratunkowego chłopca ok. 12 lat znalezionego w opuszczonym budynku. W trakcie badania pacjenta stwierdzono, że jest w ciężkiej hipotermii. Temperatura głęboka wynosiła 27,5°C. Rozpoczęto intensywne czynne ogrzewanie pacjenta. W trakcie intubacji dotchawiczej pojawiły się zaburzenia rytmu serca przechodzące w migotanie komór (VT). Rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR), wykonano trzykrotnie defibrylację, ale nie udało się przywrócić rytmu zatokowego. Najbardziej prawidłowym dalszym postępowaniem będzie:

A. kontynuowanie CPR i ponawianie defibrylacji.

B. przerwanie CPR, ogrzewanie intensywne pacjenta do temperatury głębokiej 33°C i ponownie rozpoczęcie CPR i defibrylacji.

C. kontynuowanie CPR i czynne ogrzewanie pacjenta do temp 30°C i po jej osiągnięciu wykonanie kolejnych prób defibrylacji.

D. kontynuowanie CPR, podanie wlewu lidokainy iv.

E. kontynuowanie CPR, ponawianie defibrylacji, podanie wlewu lidokainy iv.

Nr 157. W godzinach wieczornych do szpitalnego oddziału ratunkowego rodzina przywiozła mężczyznę lat 35 z powodu występującej u niego gorączki do 40°C oraz zaburzeń świadomości. W trakcie badania pacjenta lekarz dyżurny stwierdził ponadto objawy: wzmożonego napięcia mięśniowego, szczękościsku, mioklonii, tachykardii zatokowej i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono jedynie leukocytozę i podwyższoną aktywność kinazy kreatynowej w surowicy. Z wywiadu od rodziny wiadomo, że pacjent od 15 lat leczy się z powodu schizofrenii, ostatnio przyjmując preparat klozapiny w dawce dziennej 500 mg. Przyczyną stanu pacjenta jest najprawdopodobniej:

A. złośliwy zespół neuroleptyczny.

B. hipertermia złośliwa. 

C. zespół serotoninowy.

D. śmiertelna katatonia.

E. przełom tarczycowy.

Nr 158. Rekomendowany stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków po urodzeniu w zaleceniach ERC 2010 wynosi:

A. 5:1.

B. 15:2.

C. 30:2.

D. 3:1.

E. 15:1.

Nr 159. Zespół ratownictwa medycznego przywiózł do szpitalnego oddziału ratunkowego 8-letnią dziewczynkę. Dziecko jest nieprzytomne, oceniane wg GCS na 5 pkt, niewydolne oddechowo, zaintubowane. W badaniu przedmiotowym: anizokoria źrenic L>P, prężenia, dodatni objaw Babińskiego. Z wywiadu od rodziców wiadomo, że od ok. 6 miesięcy występowały epizody bólu głowy, stopniowo nasilające się, a od dwóch dni dziecko było apatyczne, występowały nudności i wymioty. W dniu dzisiejszym bardzo silny ból głowy i nagła utrata przytomności. Jaka będzie prawidłowa kolejność postępowania diagnostycznego?

A. nakłucie lędźwiowe, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy.

B. tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy i ewentualnie nakłucie lędźwiowe.

C. tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy, angiografia mózgowa.

D. nakłucie lędźwiowe, magnetyczny rezonans jądrowy.

E. prawidłowa odpowiedź to B lub C.

Nr 160. W zaleceniach ERC 2010 w przypadku rytmów nie do defibrylacji (PEA i asystolii) atropinę należy podać:

A. niezwłocznie po uzyskaniu wkłucia iv.

B. po trzecim nieskutecznym podaniu 1 mg adrenaliny iv. 

C. powtarzać podanie 3 mg atropiny co drugą pętlę RKO.

D. wytyczne ERC 2010 nie zalecają stosowania atropiny w leczeniu asystolii i PEA.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

Nr 161. Substancją stosowaną w zatruciu środkami fosforoorganicznymi jest:

A. flumazenil.

B. nalokson. 

C. deferoksamina.

D. N-acetylocysteina.

E. pralidoksym.

Nr 162. Litera O w algorytmie MNOPRTS oznacza:

A. monitOrowanie stanu pacjenta. 

B. Oksygenację czyli prowadzenie tlenoterapii.

C. infOrmowanie pacjenta o sytuacji.

D. transpOrt.

E. żadne z powyższych.

Nr 163. Wskaż prawdziwe stwierdzenie na temat choroby popromiennej:

A. pochłonięcie dawki 3Gy promieniowania równomiernie przez całe ciało jest zawsze śmiertelne.

B. w przypadku rozwoju zespołu szpiku kostnego w przebiegu choroby popromiennej poprawa stanu ogólnego następuje w ciągu dnia od napromieniowania.

C. w zespole szpiku kostnego spadek erytrocytów następuje natychmiast po napromieniowaniu.

D. w przebiegu choroby popromiennej do zgonu pacjenta dochodzi na skutek uogólnionego zakażenia.

E. wszystkie powyższe są prawdziwe.

Nr 164. Do oddziału ratunkowego zgłosił się 25-letni mężczyzna, który niedawno ukończył bieg na 10 km. Przy przyjęciu skarżył się na zmęczenie mięśni, wymioty, ponadto obecne były zaburzenia orientacji. Informuje, że od około 5 lat leczy się z powodu nadczynności tarczycy. Głęboka temperatura ciała 40°C, skóra jest gorąca i sucha. Wyniki badań laboratoryjnych są w normie z wyjątkiem nieznacznie podwyższonych wartości transaminaz. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie mając na uwadze objawy oraz wyniki badań:

A. przegrzanie. 

B. kurcze cieplne. 

C. udar cieplny.

D. wyczerpanie cieplne.

E. obrzęki z przegrzania.

Nr 165. Przed podjęciem decyzji dotyczącej rozpoczęcia fibrynolizy personel medyczny stosujący tę procedurę powinien dokładnie rozważyć wszystkie przeciwwskazania i ryzyko związane z tą procedurą. Spośród wymienionych poniżej przeciwwskazań wszystkie należą do przeciwwskazań bezwzględnych, z wyjątkiem:  

A. ciąży i okresu do pierwszego tygodnia połogu.

B. krwawienia z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca.

C. udaru niedokrwiennego przebytego w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

D. znanego zaburzenia układu krzepnięcia.

E. tętniaka rozwarstwiającego aorty.

Nr 166. Nitrogliceryna rozszerza mięśnie gładkie naczyń. Zastosowana w niskiej dawce rozszerza przede wszystkim:

A. duże tętnice. 

B. małe tętnice. 

C. żyły.

D. tętnice wieńcowe.

E. tętnice mózgowe.

Nr 167. Najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów po przebytym nagłym zatrzymaniu krążenia jest:

A. uszkodzenie narządów wewnętrznych.

B. powikłania zakaźne. 

C. niedokrwienne uszkodzenie serca.

D. niedokrwienne uszkodzenie mózgu.

E. niewłaściwa opieka poresuscytacyjna.

Nr 168. U dorosłego pacjenta stwierdzono ciętą ranę głowy o długości ok. 5 cm. Najważniejszym wstępnym zaopatrzeniem rany będzie:

A. ogolenie włosów otaczających ranę, usunięcie ciał obcych, dezynfekcja za pomocą wody utlenionej.

B. umycie rany bieżącą wodą, usunięcie ciał obcych, przystrzyżenie włosów.

C. usunięcie z rany ciał obcych, dezynfekcja brzegów rany spirytusem, przykrycie rany jałowym opatrunkiem do czasu ostatecznego zaopatrzenia.

D. rany głowy nie wymagają dokładnego czyszczenia, skóra głowy jest bogato ukrwiona zatem jest małe ryzyko zakażenia.

E. jeśli rana nie wymaga szycia najlepiej jest założyć opatrunek z granuflexu, absorbuje on zanieczyszczenia.

Nr 169. 60-letni pacjent został przywieziony do SOR z powodu zaburzeń świadomości, bólów głowy, wymiotów. W związku z podejrzeniem zapalenia opon mózgowych i mózgu pobrano krew do badań laboratoryjnych. Następnie należy:

A. wykonać punkcję lędźwiową bo jest to badanie pozwalające rozpoznać zapalenie opon mózgowych i mózgu. W czasie 30 min. należy podać antybiotyk. 

B. wykonać badanie dna oka, by wykluczyć wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

C. nie wykonywać punkcji lędźwiowej, rozpoznanie stawia się na podstawie najbardziej typowych objawów przedmiotowych i laboratoryjnych; w czasie 30 min. należy podać antybiotyk.

D. wykonać punkcję lędźwiową, następnie tomografię komputerową głowy.

E. wykonać tomografię komputerową głowy, następnie nakłucie lędźwiowe.

Nr 170. Hipotermia terapeutyczna jest zalecana u chorych po zatrzymaniu krążenia w sytuacji:

1) zatrzymania krążenia w mechanizmie PEA;

2) zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór;

3) czynności resuscytacyjnych prowadzonych nie dłużej niż 30 minut;

4) zatrzymania krążenia u każdego pacjenta po wykluczeniu zaburzeń krzepnięcia i sepsy;

5) zatrzymania krążenia przedszpitalnego lecz nie wewnątrzszpitalnego ze względu na mniejsze ryzyko niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego;

6) zaleca się jej rozpoczęcie już w warunkach przedszpitalnych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 2,3,6.

B. 1,3,5.

C. 2,3,5.

D. 1,3,6.

E. 3,4,6.

Nr 171. Najwęższą częścią w górnych drogach oddechowych u 2-letniego dziecka jest:

A. część ustna gardła. 

B. przedsionek krtani. 

C. jama pośrednia krtani.

D. szpara głośni.

E. jama podgłośniowa krtani.

Nr 172. Dziecko 6-letnie zadławiło się klockiem Lego. Powiadomiono pogotowie ratunkowe, które przybędzie za 10 minut. Rodzice wykonali 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową oraz 5 uciśnięć nadbrzusza. Niestety, dziecko straciło przytomność, klocka nie widać w zasięgu wzroku w gardle, klatka piersiowa nie unosi się przy próbach wentylacji. W tej sytuacji rodzice powinni:

A. spróbować wyciągnąć klocek palcem „na ślepo”.

B. prowadzić resuscytację w algorytmie 30 ucisków klatki piersiowej: 2 oddechy.

C. prowadzić resuscytację w algorytmie 15 ucisków klatki piersiowej: 2 oddechy.

D. prowadzić resuscytację asynchroniczną.

E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Nr 173. Pieszy 30-latek został potrącony przez samochód osobowy. Po wykonaniu badania wstępnego Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził: AVPU=P, oddechy 10/min, tętno 110/min wyczuwalne na tętnicy szyjnej i promieniowej. W szybkim badaniu urazowym stwierdzono także złamanie prawej kości udowej oraz tkliwe powłoki brzuszne w rzucie śledziony. Ratownik rozważa założenie rurki ustno-gardłowej. W tej sytuacji należy być przygotowanym na powikłania zastosowania rurki ustno-gardłowej, do których należą:

1) sprowokowanie wymiotów; 

2) wywołanie tachykardii; 

3) wzrost ciśnienia śródczaszkowego;

4) anizokoria;

5) odma prężna.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,3.

C. 3,4.

D. 1,5.

E. 2,5.

Nr 174. Druga dawka adrenaliny w nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie PEA u 60-letniego pacjenta to:

A. 1 mg.

B. 2 mg.

C. 2-4 mg.

D. 1 mg/kg masy ciała.

E. żadna z wymienionych.

Nr 175. Pacjent zatruty alkoholem otwiera oczy na bodziec bólowy, cofa kończynę przed bólem, nie wydaje żadnych dźwięków. W skali Glasgow osiągnął punktację:

A. 11.

B. 9.

C. 7.

D. 6.

E. 5.

Nr 176. Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, lekarz ma obowiązek odebrać od pacjenta pisemną zgodę w przypadku wykonania zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (określanej dalej jako zabieg). Zgodę taką lekarz:

A. może odebrać przed wykonaniem zabiegu.

B. musi odebrać przed wykonaniem zabiegu.

C. przepisy nie określają kiedy ma ją odebrać.

D. musi odebrać po wykonaniu zabiegu.

E. może odebrać przed lub po wykonaniu zabiegu.

Nr 177. W związku z przygotowaniem pacjentki do dużej operacji ortopedycznej lekarz telefonicznie zlecił pielęgniarce podanie jej enoksaparyny w dawce 40 mg podskórnie. Pielęgniarka odmówiła, twierdząc, że z uwagi na profilaktyczny charakter zlecenia powinna je otrzymać na piśmie. W tej sytuacji:

A. pielęgniarka miała rację, gdyż zlecenie ustne może być wydane tylko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

B. pielęgniarka miała rację, gdyż przepisy w ogóle nie przewidują wydawania zleceń pielęgniarkom.

C. pielęgniarka nie miała racji, gdyż prawo pozwala na ustne wydawanie zleceń profilaktycznych.

D. ocena dopuszczalności wydania zlecenia ustnego zależy od treści regulaminu podmiotu leczniczego, który powinien normować te zagadnienia.

E. ocena dopuszczalności wydania zlecenia ustnego zależy od tego, czy lekarz miał specjalizację (specjaliści mogą wydawać zlecenia ustnie).

Nr 178. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu może odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli nie występuje przypadek niecierpiący zwłoki, o ile:

A. dostatecznie wcześnie uprzedzi pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o zamiarze odstąpienia od leczenia.

B. wskaże realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.

C. pacjent się temu nie sprzeciwi.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Nr 179. Lekarz zamierza przeprowadzić eksperyment badawczy, polegający na sprawdzeniu przydatności nowej metody intubacji, na osobie, która jest nieprzytomna. Eksperyment taki:

A. może być przeprowadzony po uzyskaniu zezwolenia właściwego sądu opiekuńczego.

B. jest dopuszczalny, ale musi być poprzedzony konsultacją z co najmniej dwoma lekarzami w miarę możliwości tej samej specjalności.

C. może być przeprowadzony o ile wyrazi na to zgodę osoba bliska w rozmienieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

D. jest zasadniczo niedopuszczalny, chyba że uzyskane rezultaty badań będą miały istotne znaczenie poznawcze.

E. jest niedopuszczalny.

Nr 180. Do lekarza zwrócił się przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, prosząc o dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, którego zamierza ubezpieczyć „na życie”. Jakie powinno być postępowanie lekarza?

A. w żadnym wypadku nie może udostępnić dokumentacji medycznej, gdyż byłoby to ujawnienie tajemnicy lekarskiej.

B. może udostępnić dokumentację medyczną pod warunkiem, że przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej wykaże interes prawny.

C. może udostępnić dokumentację medyczną, gdyż jest to w interesie pacjenta.

D. może udostępnić dokumentację medyczną, pod warunkiem uzyskania zgody pacjenta, którego dokumentacja ta dotyczy.

E. może udostępnić dokumentację medyczną po uzyskaniu zgody Rzecznika Praw Ubezpieczonych.

Nr 181. Sekcja zwłok może być przeprowadzona przed upływem 12 godzin od stwierdzenia zgonu w przypadku, gdy:

A. zażąda tego prokurator prowadzący postępowanie w sprawie przestępczego spowodowania śmierci.

B. zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów.

C. zgon nastąpił z przyczyn, których nie można ustalić jednoznacznie.

D. ustalenie przyczyny zgonu jest konieczne dla wykluczenia odpowiedzialności podmiotu leczniczego za zdarzenie medyczne.

E. z wnioskiem takim wystąpi osoba bliska w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nr 182. Prawo pacjenta do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych nie obejmuje:

A. przypadków pilnych u chorych leczonych przewlekle.

B. przypadków nagłych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

C. przypadków stabilnych.

D. interwencji medycznej z zakresu medycyny estetycznej i stomatologii.

E. pacjentów leczonych paliatywnie.

Nr 183. Kodeks Etyki Lekarskiej stanowi, że „w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych”. Uporczywa terapia to:

A. zespół działań medycznych, bez szans na efekt leczniczy, który traci swoje uzasadnienie z uwagi na łączące się z nim naruszenie dóbr pacjenta.

B. zespół działań medycznych nieuzasadnionych ekonomicznie.

C. prowadzenie interwencji medycznej na prośbę rodziny.

D. wymuszanie na lekarzu odejmowania działań medycznych wbrew jego woli i doświadczeniu lekarskiemu.

E. niepotrzebny ból lub cierpienie zadawane człowiekowi, bez szans na efekt leczniczy.

Nr 184. Do prywatnej kliniki zgłosiła się pacjentka niewładająca językiem polskim w celu powiększenia piersi. Żaden z lekarzy nie potrafił się porozumieć z zainteresowaną. Czy zabieg z zakresu medycyny estetycznej wymaga uświadomionej zgody, a zatem możliwości bezpośredniej komunikacji pacjent-lekarz?

A. tak, pacjent powinien zawsze być dostatecznie poinformowany o przebiegu każdej interwencji medycznej z możliwością ciągłej komunikacji z lekarzem.

B. nie, lekarz może sądzić, że pacjent zgłaszający się na zabieg kosmetyczny wystarczająco rozumie istotę interwencji medycznej.

C. nie, wystarczy, gdy pacjent zostanie poinformowany, że interwencję medyczną prowadzi lekarz do tego uprawniony (specjalista).

D. nie, w przypadkach z zakresu medycyny estetycznej lekarz nie musi uzyskać uświadomionej zgody pacjenta.

E. tak, gdyż medycyna estetyczna wymaga szczególnych relacji pacjent-lekarz.

Nr 185. Pacjent przyjmowany do szpitala otrzymał do podpisania oświadczenie: „wyrażam zgodę na pobyt w szpitalu i proponowane leczenie”. Czy na tej podstawie możemy uznać interwencję medyczną za legalną?

A. tak, ponieważ pacjent wyraził zgodę.

B. nie, ponieważ przepisy wymagają jedynie zgody na pobyt w szpitalu.

C. nie, stwierdzenie „proponowane leczenie” nie legalizuje czynności lekarskich wymagających świadomej zgody.

D. tak, jest to wystarczające oświadczenie dla całokształtu procesu leczniczego za wyjątkiem badań naukowych.

E. prawo polskie nie przewiduje wyrażenia zgody na leczenie w szpitalu.

Nr 186. Chorobą zawodową jest choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. W rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym chorób zawodowych nie figuruje:

A. pylica płuc. 

B. astma oskrzelowa. 

C. alergiczny nieżyt nosa.

D. zawał mięśnia sercowego.

E. zespół wibracyjny.

Nr 187. Które z niżej wymienionych orzeczeń nie jest wydawane przez lekarzy orzeczników ZUS na potrzeby ustalenia uprawnień do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

A. orzeczenie o niezdolności do pracy do celów rentowych.

B. orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

C. orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

D. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

E. orzeczenie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Nr 188. Które z wymienionych orzeczeń nie są wydawane przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie KRUS w postępowaniach o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników?

A. orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni.

B. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

C. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

D. orzeczenie o procentowym uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

E. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Nr 189. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, której z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego w okresach określonych Ustawą o rencie socjalnej orzeczono:

A. częściową niezdolność do pracy. 

B. lekki stopień niepełnosprawności. 

C. znaczny stopień niepełnosprawności.

D. całkowitą niezdolność do pracy.

E. całkowitą niezdolność do służby.

Nr 190. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że osoba ubezpieczona w tym okresie była niewątpliwie niezdolna do pracy. Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień badania osoby ubezpieczonej?

A. kierownik przychodni. 

B. dyrektor szpitala. 

C. lekarz psychiatra.

D. lekarz orzecznik ZUS.

E. lekarz leczący po uzyskaniu zgody Prezesa ZUS.

Nr 191. Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z FUS renta szkoleniowa przysługuje osobie legitymującej się odpowiednim okresem ubezpieczenia, której orzeczono:

A. częściową niezdolność do pracy.

B. całkowitą niezdolność do pracy.

C. czasową niezdolność do pracy.

D. celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

E. całkowitą niezdolność do służby i zdolność do pracy.

Nr 192. Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z FUS osobie ubezpieczonej, która nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS przysługuje prawo wniesienia:

A. odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

B. odwołania do Dyrektora Oddziału ZUS.

C. odwołania do Prezesa ZUS.

D. sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

E. sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Nr 193. Który z poniższych wskaźników oceny stanu zdrowia społeczeństwa należy do wskaźników pozytywnych?

A. oczekiwana długość życia w momencie urodzenia.

B. współczynnik chorobowości.

C. współczynnik zapadalności.

D. współczynnik umieralności noworodków.

E. żaden z wymienionych.

Nr 194. Istotnym warunkiem skutecznego zapobiegania chorobom układu krążenia jest wykrycie czynników ryzyka, które powinny spełniać określone warunki, takie jak:

A. powinny być one związane z zachorowaniem na daną chorobę.

B. istnieje możliwość zmniejszenia narażenia na te czynniki.

C. zmniejszenie narażenia powoduje obniżenie zachorowalności.

D. istnieje możliwość eliminacji tych czynników.

E. wszystkie powyższe.

Nr 195. Najważniejsze cele z zakresu promocji zdrowia, zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 dotyczą następujących działań:

A. ograniczenia używania substancji psychoaktywnych.

B. zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu i spożycia alkoholu.

C. poprawy sposobu żywienia ludności i zmniejszenia występowania otyłości.

D. zmniejszenia narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz poprawa stanu sanitarnego kraju.

E. wszystkie wymienione.

Nr 196. Z punktu widzenia naukowego, etycznego i finansowego, do najbardziej przydatnych należy stosowanie badań skriningowych w przypadkach:

A. wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego i fenyloketonurii u niemowląt.

B. wykrywania raka płuca.

C. wykrywania raka sutka i szyjki macicy u kobiet.

D. wykrywania nadciśnienia i cukrzycy.

E. wszystkich wymienionych.

Nr 197. Następujące określenie: „to planowe i kompleksowe działania obejmujące przekaz wiedzy, doświadczeń i praktycznych umiejętności mających na celu umacnianie zdrowia” 

dotyczy:

A. edukacji zdrowotnej.

B. systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

C. transformacji demograficznej.

D. transformacji epidemiologicznej.

E. żadnego z powyższych.

Nr 198. Najważniejsze zmiany globalne stwarzające nowe wyzwania i zagrożenia zdrowotne, które wymagają międzynarodowej współpracy to:

A. transformacja demograficzna (szybkie starzenie się społeczeństw).

B. globalne zagrożenia środowiskowe spowodowane rosnącym tempem urbanizacji 

i uprzemysłowieniem.

C. szybki postęp technologiczny w wielu dziedzinach.

D. globalne zagrożenia chorobami zakaźnymi z powodu mobilności ludzi, zwierząt, mikroorganizmów.

E. wszystkie wymienione.

Nr 199. Na strukturę demograficzną populacji ma wpływ:

A. ruch naturalny.

B. ruch migracyjny.

C. warunki społeczno-ekonomiczne.

D. wszystkie wymienione.

E. żadne z wymienionych.

Nr 200. Stopień zaawansowania procesu starzenia demograficznego jest oceniany na podstawie:

A. odsetka osób w wieku podeszłym (65+).

B. wyłącznie maksymalnej długości życia w populacji.

C. wskaźnika feminizacji.

D. wskaźnika zapadalności na choroby przewlekłe.

E. odsetka osób w wieku produkcyjnym.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.