Kontrola BHP w zakładach opieki zdrowotnej (część 2)

Sławomir Molęda
opublikowano: 15-10-2003, 00:00

Po skontrolowaniu wykonania przez pracodawcę obowiązków z zakresu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz czynników rakotwórczych (Puls Medycyny nr 12/2003), inspektor PIP nadal ma dużo pracy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Inspektor sprawdza, czy pracodawca ustalił w porozumieniu z zakładową organizacją związkową rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w świetle art. 23 (6) § 1 i art. 237 (7) § 1 k.p. oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. W porozumieniu tym można ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie dotyczy to stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Jeżeli w danym ZOZ-ie nie działa zakładowa organizacja związkowa, ustaleń takich dokonuje się w porozumieniu z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę, w trybie przyjętym w zakładzie.
Następnie kontroler sprawdza, czy środki ochrony oraz odzież i obuwie robocze są dostarczane pracownikom zgodnie z ustaleniami, czy spełniają odpowiednie wymagania oraz czy te z nich, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, są przechowywane wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i rodzaje prac, przy których wymagane jest ich stosowanie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.).
Rejestr zachorowań
na choroby zawodowe
Kolejną sprawą podlegającą kontroli są obowiązki pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kontroler sprawdza, czy pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy oraz rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. Sposób prowadzenia rejestru wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. nr 115, poz. 744). Sposób prowadzenia rejestru chorób zawodowych i ich dokumentowania określa rozporządzenie ministra zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. nr 132, poz. 1121).
Sprawdzeniu może podlegać również wywiązywanie się pracodawcy z takich obowiązków, jak obowiązek niezwłocznego zawiadamiania o wypadkach śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych oraz podejrzeń o choroby zawodowe, stosowania środków zapobiegawczych i zaleceń lekarskich oraz sporządzania statystycznej karty wypadku zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 5 czerwca 2000 roku (Dz. U. nr 51, poz. 612). Na zakończenie tej części kontroli inspektor sprawdza, czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym, które związane jest z wykonywaną przez nich pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Winda obowiązkowa
Następnie kontrola obejmuje budynek i pomieszczenia ZOZ-u. Kontroler BHP zwraca uwagę na to, czy szpital lub inny ZOZ przeznaczony do udzielania świadczeń całodobowych lub świadczeń tego samego rodzaju co szpital jest urządzony w osobnym budynku (w przypadku pozostałych ZOZ-ów wystarczy zachowanie izolacji pomieszczeń innych użytkowników budynku oraz wydzielenie wejścia i dojazdów). Kontroluje też, czy w budynku piętrowym jest winda (w przypadku szpitala co najmniej dwie umożliwiające transport pacjentów na wózkach lub łóżkach) oraz czy założono książkę obiektu budowlanego. Sprawdza także, czy przeprowadzano okresowe kontrole stanu technicznej sprawności budynku i urządzeń technicznych niezbędnych do jego funkcjonowania, czy wyniki tych kontroli, w tym remonty i przebudowy, zostały udokumentowane oraz czy kontrole przeprowadzały osoby uprawnione. Po czym przechodzi do sprawdzenia zabezpieczenia budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej, piorunochronnej, gazowej, a także przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Następnie kontroli podlegają schody oraz drogi komunikacyjne, transportowe i dojazdy pożarowe pod kątem drożności, drogi ewakuacyjne - dodatkowo pod kątem oznakowania, a wszystkie drogi dla pieszych - pod kątem równości, utwardzenia i wykonania z materiałów nie zagrażających poślizgiem.
Te wymagania zostały unormowane w ww. rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP, w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 74, poz. 366 ze zm.) oraz we właściwych przepisach techniczno-budowlanych.
Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.