Konieczne dostosowanie SP ZOZ-ów do ustawy o działalności leczniczej

  • Sławomir Molęda
13-06-2012, 11:31

1 lipca upływa termin, w jakim SP ZOZ-y powinny dostosować się do ustawy o działalności leczniczej. Oprócz dostosowania działalności, ustawa wymaga zaktualizowania statutu oraz wydania regulaminu organizacyjnego. W tym samym terminie należy złożyć wniosek o dokonanie odpowiednich zmian w rejestrze.

Ustawa o działalności leczniczej utrzymała byt prawny dotychczasowych SP ZOZ-ów. Nie odebrała im osobowości prawnej, jak błędnie orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie, lecz wykluczyła tworzenie nowych. Wraz z innymi zakładami publicznymi SP ZOZ-y zostały zaliczone do kategorii podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dyrektorzy dotychczasowych SP ZOZ-ów stali się dyrektorami podmiotów leczniczych. To samo dotyczy rad społecznych. Swoje uprawnienia wobec SP ZOZ-ów zachowały również podmioty tworzące.

Wymagania wobec dyrektora

Za dostosowanie działalności oraz statutu i regulaminu organizacyjnego do przepisów ustawy w wyznaczonym terminie odpowiadają dyrektorzy SP ZOZ-ów. Termin ten obejmuje również zgłoszenie do rejestru zmian wpisów w zakresie wynikającym z ustawy. Analogiczny termin dostosowawczy otrzymały podmioty tworzące SP ZOZ-y. W ich przypadku chodzi przede wszystkim o zatwierdzenie zmian w statucie i dopilnowanie, by dyrektor SP ZOZ-u spełniał warunki wyznaczone przez ustawę. Oprócz dotychczasowych warunków wykształcenia i stażu pracy, ustawa dodała wymogi wiedzy i doświadczenia, które dają rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierowniczych, oraz niekaralności. Dyrektor, który nie spełnia tych warunków, powinien zostać zastąpiony kandydatem wyłonionym w konkursie.

Dostosowanie działalności polega na dopełnieniu warunków jej wykonywania, do których należą: posiadanie odpowiednich pomieszczeń i urządzeń, stosowanie odpowiednich wyrobów medycznych, zapewnienie odpowiedniego personelu medycznego oraz zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Szpitale muszą ponadto dostosować się do nowych wymagań związanych z zaopatrzeniem całego personelu w identyfikatory, a pacjentów — w znaki identyfikacyjne. Zgodnie z projektem rozporządzenia, znaki identyfikacyjne umieszcza się na opasce zakładanej na nadgarstek albo kostkę nogi przyjmowanego
pacjenta.


Warunki bezpieczeństwa dla pomieszczeń i sprzętu

Jeżeli pomieszczenia i urządzenia SP ZOZ-u nie spełniają wymaganych warunków, to ich dostosowanie powinno nastąpić do końca 2016 r. Do 30 czerwca wystarczy złożyć program dostosowania pomieszczeń, zaopiniowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Termin ten ma zostać wydłużony do końca tego roku, ponieważ Ministerstwo Zdrowia opóźnia się z wydaniem nowego rozporządzenia w tym zakresie. Przypomnę, iż w myśl przepisów przejściowych obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 31, poz. 158) zachowuje moc tylko do 1 lipca br.

Narzędzia, aparatura, sprzęt i materiały medyczne muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach medycznych. Zabrania ona używania wyrobów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów, użytkowników lub innych osób, przekraczające akceptowalne ryzyko. Zabronione jest także używanie wyrobów, dla których upłynął termin ważności lub został przekroczony czas albo krotność bezpiecznego używania. Warto przypomnieć, że od 2010 r. każdy świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Umowy z pracownikami

Pracownicy dotychczasowych SP ZOZ-ów stali się pracownikami SP ZOZ-ów działających jako podmioty lecznicze z mocy prawa. Pracownicy na poszczególnych stanowiskach powinni posiadać kwalifikacje i staż pracy określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 lipca 2011 r. (Dz.U. nr 151, poz. 896). Umowy cywilnoprawne, w tym także umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (subkontrakty), zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte. Ustawa nałożyła ponadto obowiązek przekazywania raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządom zawodów medycznych informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny w podmiocie leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych (zob. „Informacje o zatrudnieniu cywilnoprawnym”, „Puls Medycyny” nr 15 z 19 października 2011 r.).

OC, statut i regulamin

Dotychczasowe umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte, lecz nie dłużej niż do końca 2012. Umowy na nowych warunkach mogą być zawierane od początku 2012 r. Obowiązek posiadania dodatkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych został nałożony tylko na szpitale. Ponieważ szpitale nie były w stanie wykupić tego ubezpieczenia, projektuje się zwolnienie ich z tego obowiązku do 2014 r.


Dostosowanie statutu polega na wykreśleniu z niego wszelkich postanowień, które nie zostały przewidziane przez ustawę, i ewentualne przeniesienie ich do regulaminu organizacyjnego. Zadanie to, jako stricte redakcyjne, dyrektor SP ZOZ-u może wykonać samodzielnie. Jednakże nowy statut musi określać zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed jej upływem. Jeżeli kwestie te nie zostały określone w dotychczasowym statucie, to kompetencje do ich uregulowania przysługują wyłącznie podmiotowi tworzącemu. To samo dotyczy możliwości prowadzenia wyodrębnionej działalności innej niż lecznicza, którą statut może przewidywać.

Ustalenie regulaminu organizacyjnego w miejsce dotychczasowego regulaminu porządkowego należy do wyłącznych kompetencji dyrektora SP ZOZ-u. Oprócz spraw określonych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej, regulamin może określać wszelkie inne kwestie nieuregulowane w statucie i przepisach prawa.

Zmiany w rejestrach

Wpisy w rejestrze powinny zostać uzupełnione o dane, które nie były wymagane na podstawie dotychczasowych przepisów. Należą do nich przede wszystkim informacje o ubezpieczeniu OC (okresie i zakresie posiadanego ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej i sumy ubezpieczenia), a także o przedsiębiorstwie SP ZOZ-u. Wyodrębnienie przedsiębiorstwa, jako zespołu składników majątkowych, od SP ZOZ-u, jako podmiotu leczniczego, nastąpiło z mocy prawa. Przedsiębiorstwu trzeba nadać nazwę, która będzie się różniła od nazwy SP ZOZ-u, oraz uzyskać dla niego 14-znakowy numer REGON. Wnioski o zmianę wpisów w tym zakresie są bezpłatne.

PODSTAWA PRAWNA


1. ustawa o działalności leczniczej;
2. projekt z 17 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Puls Medycyny

Prawo / Konieczne dostosowanie SP ZOZ-ów do ustawy o działalności leczniczej
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.