Kiedy lekarz powinien kupić i uruchomić kasę fiskalną

Sławomir Molęda
opublikowano: 22-02-2011, 00:00

Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy tylko tych lekarzy, którzy pobierają wynagrodzenie od pacjentów. Jeżeli czynią to w niewielkim zakresie, to mogą skorzystać ze zwolnienia. Uruchomienie kasy wymaga dwukrotnego zgłoszenia w urzędzie skarbowym i dopełnienia kilku innych obowiązków.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ustawa o podatku od towarów i usług (podatku VAT) stanowi, iż obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Obowiązek ten nie występuje więc przy sprzedaży dokonywanej na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dotyczy tylko tzw. sprzedaży konsumenckiej. Oznacza to, że obowiązek stosowania kas obejmuje wyłącznie tych lekarzy, którzy swoje usługi sprzedają bezpośrednio pacjentom. Jeżeli wykonują je w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładem opieki zdrowotnej, zakładem pracy lub innym podmiotem, któremu wystawiają rachunek bądź fakturę, to obowiązek stosowania kas ich nie dotyczy.

Policz swoje obroty

Kas fiskalnych nie muszą stosować także ci lekarze, którzy wprawdzie przyjmują pacjentów prywatnie, lecz ich obrót z tego tytułu nie przekroczył w 2010 roku kwoty 40 000 zł. Zwracam uwagę, że nie chodzi o dochód, tylko o kwotę obrotu, czyli wartość sprzedaży. Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy przysługiwać im będzie przez cały rok 2011, chyba że w trakcie roku nastąpi przekroczenie kwoty limitu. W takim przypadku zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie. Ta sama zasada obowiązywać będzie w 2012 r. Dla lekarzy, którzy zaczną przyjmować prywatnie w roku 2011 lub 2012, kwota limitu wynosi 20 000 zł, a utrata zwolnienia następuje z dniem przekroczenia tej kwoty.

Uwaga! Wysokość obrotu można kontrolować na podstawie księgi podatkowej lub zaprowadzonej specjalnie w tym celu ewidencji sprzedaży.

Rejestracja w urzędzie skarbowym

Lekarze, których obrót z tytułu sprzedaży na rzecz pacjentów przekroczył w 2010 r. kwotę 40 000 zł, mają obowiązek stosowania kas począwszy od 1 maja br. Przed tym dniem powinni złożyć u naczelnika właściwego urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas i adresie ich używania. Jeżeli tego nie uczynią, to utracą prawo do ulgi na zakup kasy (zob. „Zaplanuj wykorzystanie ulgi na zakup kasy”, „Puls Medycyny” nr 14 (217) z 6 października 2010 r.). Następnie powinni wystąpić do właściwego serwisu o dokonanie fiskalizacji kasy. Chodzi o uruchomienie modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną, które powinien przeprowadzić upoważniony pracownik serwisu.

W terminie 7 dni od fiskalizacji trzeba dokonać ponownego zgłoszenia kasy w urzędzie skarbowym w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, który nanosi się na obudowę kasy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków stosowania kas fiskalnych. Ów formularz można wykorzystać również do pierwszego zgłoszenia pod warunkiem, że będzie ono dotyczyło tylko jednej kasy.

Na marginesie dodam, że lekarze, którzy wykonują praktykę w kilku miejscach bądź w miejscu wezwania, mogą zaopatrzyć się w kasę przenośną.

Ewidencjonowanie świadczonych usług

Po dokonaniu fiskalizacji lekarz ma obowiązek ewidencjonować w kasie każdą zapłatę, jaką otrzyma od pacjenta, wydając mu w zamian wydruk paragonu fiskalnego. Warto wiedzieć, że paragon ten pełni wyłącznie funkcję pokwitowania i nie może służyć pacjentowi jako dokument uprawniający do jakichkolwiek odliczeń podatkowych, ponieważ, w odróżnieniu od faktury, nie zawiera danych identyfikujących pacjenta. Zresztą, odliczenia takie, które przysługują obecnie jedynie osobom niepełnosprawnym, nie obejmują świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy. Niemniej jednak każdy pacjent ma prawo zażądać wystawienia faktury. W takim przypadku pacjentowi wydaje się oryginał faktury, a wydruk paragonu załącza się do kopii, która pozostaje u lekarza.


PODSTAWA PRAWNA
1) art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
2) § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 7 rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930);
3) § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 228, poz. 1509);
4) § 7 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338).


Procedury - raporty fiskalne:

*Po zakończeniu sprzedaży na dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym, należy sporządzać dobowe raporty fiskalne.

*Analogicznie raporty sporządza się za okresy miesięczne.

*Trzeba pamiętać o dokonaniu wpisów w książce kasy, która powinna być załączona do kasy przez jej sprzedawcę, a także o zgłaszaniu kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego co 24 miesiące.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.