Jest nowe zarządzenie NFZ ws. programów lekowych. Jakie zmiany wprowadza?

KM/NFZ
opublikowano: 06-12-2022, 16:59

Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków, odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki, leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry - to niektóre programy lekowe, w których NFZ wprowadza zmiany po zasięgnięciu opinii ekspertów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Fot. Jacek Wykowski
 • Ukazała się nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
 • Zarządzenia wprowadza zmiany w związku z nową listą refundacyjną, obowiązującą od 1 listopada 2022 r.
 • Uwzględniono w nim także część uwag zebranych podczas konsultacji społecznych, które zakończyły się 14 listopada 2022 r.
 • Z przesłanych uwag 15 Fundusz uznał za zasadne, 41 ocenił jako niezasadne, 11 ocenił jako częściowo zasadne, 9 pozostawiono do dalszej analizy przy kolejnych nowelizacjach.

Chodzi o zarządzenie nr 160/2022/DGL prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, które wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zarządzeniu prezesa NFZ z 11 lutego 2022 r., dostosowując je do listopadowego wykazu refundacyjnego (obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2022 r.). Uwzględniono w niej także część uwag, które wpłynęły w czasie konsultacji społecznych, m.in. od konsultantów krajowych i prezesów towarzystw naukowych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Listopadowa lista refundacyjna niesie kilka ciekawych nowości [KOMENTARZ]

Jakie zmiany wprowadza NFZ w leczeniu szpitalnym - programy lekowe

Jak informuje Fundusz w uzasadnieniu zarządzenia, najważniejsze zmiany dotyczą:

1) brzmienia § 9 ust. 4, § 10 ust. 2 oraz § 19 zarządzenia w związku z dodaniem do obwieszczenia refundacyjnego programu lekowego: „Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)” oraz koniecznością kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach ww. programu lekowego przez Zespół Koordynujący ds. Leczenia Pacjentów ze Spektrum Zapalenia Nerwów Wzrokowych i Rdzenia Kręgowego;

2) brzmienia § 31 poprzez uchylenie przepisów określających obowiązek uwzględniania wyników weryfikacji średnich kosztów leków podczas określania wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców;

3) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na:

a) zmianie nazw zakresów:

 • 03.0000.329.02 na „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane”,
 • 03.0000.358.02 na „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”,
 • 03.0000.361.02 na „Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną”,
 • 03.0000.385.02 na „Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki”,
 • 03.0000.401.02 na „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi”,
 • 03.0000.418.02 na „Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga”,

b) usunięciu zakresu 03.0000.346.02 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”,

c) dodaniu zakresów:

 • 03.0000.438.02 „Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)”,
 • 03.0000.439.02 „Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków”,
 • 03.0000.440.02 „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego”,
 • 03.0000.441.02 „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”,

d) umożliwieniu rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000004 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu w ramach zakresu świadczeń 03.0000.402.02 Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni,

e) dodaniu świadczenia o kodzie 5.08.07.0000030 przyjęcie pacjenta połączone z podaniem Lutetium (177Lu) oxodotreotidi

w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

4) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na:

a) zmianie nazwy świadczenia o kodzie:

 • 5.08.08.0000036 na „Diagnostyka w programie leczenia chorych na stwardnienie rozsiane”,
 • 5.08.08.0000065 na „Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka żołądka trastuzumabem”,
 • 5.08.08.0000094 na „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów gruczolakorakiem trzustki paklitakselem z albuminą”,
 • 5.08.08.0000124 na „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi”,
 • 5.08.08.0000131 na „Diagnostyka w programie leczenia chorych na raka piersi z zastosowaniem palbocyklibu lub rybocyklibu lub abemacyklibu lub alpelisybu lub talazoparybu”,
 • 5.08.08.0000150 na „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z chorobą Cushinga – 1 rok terapii”,
 • 5.08.08.0000151 na „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z chorobą Cushinga – 2 i kolejny rok terapii”,
 • 5.08.08.0000069 na „Diagnostyka w programie leczenia chorych na cystynozę nefropatyczną”,

b) dodaniu świadczeń o kodzie:

 • 5.08.08.0000184 „Diagnostyka w programie leczenia chorych na raka piersi z zastosowaniem sacytuzumabu gowitekanu”,
 • 5.08.08.0000185 „Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka żołądka ramucyrumabem”,
 • 5.08.08.0000186 „Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka przełyku niwolumabem”,
 • 5.08.08.0000187 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów gruczolakorakiem trzustki olaparybem”,
 • 5.08.08.0000188 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) – 1 rok terapii”,
 • 5.08.08.0000189 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) – 2 i kolejny rok terapii”,
 • 5.08.08.0000190 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków – cały cykl terapii”,
 • 5.08.08.0000191 „Diagnostyka w programie leczenia wspomagającego zaburzeń cyku mocznikowego – 1 rok terapii”,
 • 5.08.08.0000192 „Diagnostyka w programie leczenia wspomagającego zaburzeń cyklu mocznikowego – 2 i kolejny rok terapii”,
 • 5.08.08.0000193 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z rakiem urotelialnym – 1 rok terapii”,
 • 5.08.08.0000194 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z rakiem urotelialnym – 2 i kolejny rok terapii”,

c) usunięciu świadczenia o kodzie 5.08.08.0000053 Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego,

d) zmiana wartości punktowej świadczenia o kodzie 5.08.08.0000065 „Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka żołądka trastuzumabem” z 5 478,00 na 5 890,00,

w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

5) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:

a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnych:

 • 5.08.09.0000083 Abirateronum,
 • 5.08.09.0000152 Alirocumabum,
 • 5.08.09.0000011 Cinacalcetum,
 • 5.08.09.0000081 Lenalidomidum,
 • 5.08.09.0000054 Rituximabum,
 • 5.08.09.0000155 Sekukinumab,
 • 5.08.09.0000057 Sorafenibum,

b) wykreśleniu kodów GTIN dla substancji czynnych:

 • 5.08.09.0000105 Nitisinonum,
 • 5.08.09.0000137 Immunoglobulinum humanum subcutaneum,

c) dodaniu substancji czynnych i kodów GTIN:

 • 5.08.09.0000242 Alpelisibum,
 • 5.08.09.0000243 Glyceroli phenylbutyras,
 • 5.08.09.0000244 Inclisiranum,
 • 5.08.09.0000245 Lutetium (77Lu) oxodotreotidi,
 • 5.08.09.0000246 Mercaptamini hydrochloridum,
 • 5.08.09.0000247 Ofatumumabum,
 • 5.08.09.0000248 Ozanimodum,
 • 5.08.09.0000249 Ponesimodum,
 • 5.08.09.0000250 Ramucirumabum,
 • 5.08.09.0000251 Sacituzumabum govitecanum,
 • 5.08.09.0000252 Satralizumabum,
 • 5.08.09.0000253 Siponimodum,
 • 5.08.09.0000254 Talazoparibum,

d) oznaczenie substancji czynnej 5.08.09.0000083 Abirateronum jako substancji, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 31 zarządzenia, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

6) załącznika 2t do zarządzenia, określającego Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych i polegają na:

a) usunięciu świadczenia o kodzie: 5.08.07.0000104 encorafenibum - p.o. (50 mg, 28 kaps.), stosowanego do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od 29 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.,

b) ograniczeniu możliwości rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000105 tenofovirum disoproxilum - p.o. (245 mg, 30 tabl.) do 30 kwietnia 2023 r., zgodnie z decyzją refundacyjną Ministra Zdrowia zawierającą wskazaną datę ważności produktu, w związku z uwagami Mazowieckiego OW NFZ;

7) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:

a) zmianie nazw zakresów: 03.0000.329.02, 03.0000.358.02, 03.0000.361.02, 03.0000.385.02, 03.0000.401.02, 03.0000.418.02 analogicznie, jak wymieniono w pkt 3a uzasadnienia,

b) zmianie wymagań dla programów:

 • B.9.FM „Leczenie chorych na raka piersi” w części „zapewnienie realizacji badań”,
 • B.29. „Leczenie chorych na stwardnienie rozsianego” w części „organizacja udzielania świadczeń”, „lekarze” oraz „zapewnienie realizacji badań”,
 • B.58. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka” w części „zapewnienie realizacji badań”,
 • B.61. „Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną” w części „lekarze - pozostałe”,

w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,

 • B.124. „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry” w części „organizacja udzielania świadczeń”, w związku z uwagą zgłoszoną przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ,
 • B.128. „Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat” w części „organizacja udzielania świadczeń”, w związku z wnioskiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,
 • B.137.FM. „Odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki” w części „organizacja udzielania świadczeń”, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Panią Prof. dr hab. med. Magdalenę Durlik oraz Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ;

c) dodaniu wymagań dla programów:

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.
 • B.138.FM. „Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)”,
 • B.139. „Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków”,
 • B.140. „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego”,
 • B.141. „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”,

w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,

d) usunięciu wymagań dla programu B.46. „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

8) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych i polegają na:

a) zmianie nazwy programów lekowych dla zakresów: 03.0000.329.02, 03.0000.358.02, 03.0000.361.02, 03.0000.385.02, 03.0000.401.02, 03.0000.418.02 analogicznie, jak wymieniono w pkt 3a uzasadnienia,

b) dodaniu substancji czynnych:

 • alpelisyb, sacytuzumab gowitekan, talazoparyb w programie lekowym B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi”,
 • ofatumumab, ozanimod, ponesimodum, siponimod, alemtuzumab, kladrybina, fingolimod, natalizumab, okrelizumab w programie lekowym B.29. „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane”,
 • ramucirumabum, niwolumab w programie lekowym B.58. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”,
 • olaparyb w programie lekowym B.85. „Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki”,
 • inklisiran w programie lekowym B.101. „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi”,
 • baricytynib, upadacytynib w programie lekowym B.124. „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry”,

c) dodaniu programów lekowych:

 • B.138.FM. „Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)”,
 • B.139. „Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków”,
 • B.140. „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego”,
 • B.141. „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”,

d) usunięciu programu lekowego B.46. „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”,

w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

9) zmiany załącznika nr 10 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorób ultrarzadkich oraz weryfikację jego skuteczności, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

10) zmiany załączników nr 24, 27, 28, 29 i 30 do zarządzenia, określających zakres działania zespołów koordynacyjnych odpowiedzialnych za kwalifikację do leczenia w ramach programów lekowych B.65., B.128., B.129., B.130. i B.93. poprzez usunięcie części 2 załącznika, tj. wzorów dokumentów w wersji papierowej, w związku z umożliwieniem kwalifikacji w oparciu o wnioski przedłożone za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz uwagą złożoną przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ;

11) dodania załącznika nr 32 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia w programie lekowym Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD), w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym.

Wobec powyższego przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od 1 listopada 2022 r. z wyjątkiem lp. 79 kolumny 6 załącznika nr 1k, określającego Katalog świadczeń i zakresów, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 września 2022 r.

Jakie zmiany wprowadzono w programach lekowych po konsultacjach społecznych

Fundusz poinformował też o efektach konsultacji projektu zarządzenia, przeprowadzonych z konsultantami krajowymi, Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców.

Konsultacje społeczne trwały od 31 października do 14 listopada 2022 r. Do projektu zarządzenia odniosły się łącznie 33 podmioty (w tym 6 oddziałów wojewódzkich NFZ), spośród których 3 podmioty zgłosiły uwagi po wyznaczonym terminie, a 7 przekazało informację o braku uwag do projektu zarządzenia.

Z przesłanych uwag: 15 uznano jako zasadne, 41 oceniono jako niezasadne, 11 oceniono jako częściowo zasadne, 9 pozostawiono do dalszej analizy w zakresie możliwości ewentualnego wykorzystania przy kolejnych nowelizacjach.

Najważniejsze uwzględnione uwagi dotyczą:

1) zmiany załącznika 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów poprzez dodanie nowego świadczenia o kodzie 5.08.07.0000030 przyjęcie pacjenta połączone z podaniem Lutetium (177Lu) oxodotreotidi, którego wartość punktowa wynosi 745,79, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach oraz zespół konsultantów krajowych i prezesów towarzystw;

2) zmiany załącznika 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych poprzez zwiększenie wartości punktowej świadczenia o kodzie 5.08.08.0000190 Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków – cały cykl terapii z 4 402,02 na 7 695,86, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o. o., Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach oraz zespół konsultantów krajowych i prezesów towarzystw;

3) zmiany załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, poprzez zmianę określenia jednostki dla substancji czynnej Lutetium (177Lu) oxodotreotidi z „ml” na „fiol.”, w związku z uwagą zgłoszoną przez firmę Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o. o. oraz zespół konsultantów krajowych i prezesów towarzystw;

4) zmiany załącznika 2t do zarządzenia, określającego Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych i polegają na:

a) usunięciu świadczenia o kodzie: 5.08.07.0000104 encorafenibum - p.o. (50 mg, 28 kaps.), stosowanego do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od 29 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.,

b) ograniczeniu możliwości rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000105 tenofovirum disoproxilum - p.o. (245 mg, 30 tabl.) do 30 kwietnia 2023 r., zgodnie z decyzją refundacyjną Ministra Zdrowia zawierającą wskazaną datę ważności produktu, w związku z uwagami Mazowieckiego OW NFZ;

5) zmiany załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych poprzez zmianę wymagań dla programów:

 • B.124. „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry” w części „organizacja udzielania świadczeń”, w związku z uwagą zgłoszoną przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ,
 • B.137.FM. „Odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki” w części „organizacja udzielania świadczeń”, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Panią Prof. dr hab. med. Magdalenę Durlik oraz Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ,
 • B.139. „Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków” w części „organizacja udzielania świadczeń” oraz „lekarze”, w związku z uwagami wniesionymi przez zespół konsultantów krajowych i prezesów towarzystw, Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o. o., Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej USK w Białymstoku, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ;

6) zmiany załączników nr 24, 27, 28, 29 i 30 do zarządzenia, określających zakres działania zespołów koordynacyjnych odpowiedzialnych za kwalifikację do leczenia w ramach programów lekowych B.65., B.128.FM., B.129.FM., B.130. i B.93. poprzez usunięcie części 2 załącznika, tj. wzorów dokumentów w wersji papierowej, w związku z umożliwieniem kwalifikacji w oparciu o wnioski przedłożone za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz uwagą złożoną przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

Uwagi dot. oceny ofert - będzie dodatkowa analiza NFZ

Fundusz poinformował także, że z uwagi na liczne uwagi zgłoszone do zaproponowanej zmiany w treści § 7 przedmiotowego zarządzenia w zakresie dokonywania oceny ofert, konieczne jest przeprowadzenie szerszej analizy zgłoszonych zagadnień oraz przeprowadzenie konsultacji wewnętrznych.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1602022dgl,7594.html

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.