Jak można rozliczać dyżur medyczny

Sławomir Molęda partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy
opublikowano: 24-01-2018, 00:00

„Mając dyżur w ostatnim dniu miesiąca (roku), kończę go w następnym miesiącu (roku). Czy w związku z tym należałoby, zgodnie z zasadami podatkowymi, rozliczyć część do północy za miesiąc, w którym dyżur się rozpoczął, a godziny po północy za miesiąc (rok) następny? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy: w chwili rozpoczynania pracy czy w momencie jej zakończenia? Kiedy wystawić rachunek, z jaka datą?” — zapytał czytelnik.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Sposób rozliczenia dyżuru medycznego zależy przede wszystkim od formy zatrudnienia lekarza. Jeżeli lekarz dyżuruje w ramach stosunku pracy (zatrudnienie etatowe) albo umowy-zlecenia (zatrudnienie cywilnoprawne), to rozliczeń podatkowych dokonuje za niego pracodawca. Jeżeli jednak lekarz odbywa dyżur w ramach swojej działalności gospodarczej (praktyki zawodowej), to rozlicza się samodzielnie. Decydujące znaczenie mają wówczas zasady rozliczeń określone w kontrakcie. 

Sławomir Molęda
Zobacz więcej

Sławomir Molęda

Różne umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Odbycie dyżuru medycznego jest wykonaniem usługi. W myśl Kodeksu cywilnego, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa o świadczenie dyżuru medycznego nie została uregulowana odrębnymi przepisami. Nie mają do niej zastosowania zasady pełnienia dyżurów medycznych określone przez ustawę o działalności leczniczej, ponieważ dotyczą one wyłącznie zatrudnienia etatowego. 

Odrębnymi przepisami zostały natomiast uregulowane umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zamówienia publicznego (tzw. subkontrakty). Jeżeli zatem dyżur jest pełniony na podstawie subkontraktu, to nie stosuje się do niego przepisów o zleceniu, lecz przepisy regulujące zamówienia publiczne. Jeżeli jednak dyżur pełniony jest na podstawie zwykłego kontraktu, zawartego bez zamówienia, to zastosowanie mają do niego przepisy o zleceniu.

Zasady rozliczeń dyżuru medycznego ustala kontrakt

Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują określić w subkontrakcie zasady rozliczeń oraz zasady i terminy przekazywania należności. Pozostawiają więc wybór sposobu rozliczeń zainteresowanym stronom. Podobnie jest w przepisach o zleceniu. Zastrzegają one jedynie, iż w przypadku braku ustaleń umownych, wynagrodzenie należy się dopiero po wykonaniu usługi. 

Istnieje zatem szeroka gama możliwości: od rozliczania każdego dyżuru z osobna, poprzez rozliczenia okresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne czy nawet roczne), do rozliczeń ryczałtowych. Odpowiedź na pytanie czytelnika zależy zatem od tego, jakie zasady rozliczeń zostały ustalone w kontrakcie.

Określenie daty powstania przychodu

Obowiązek podatkowy to, w świetle Ordynacji podatkowej, wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem określonego zdarzenia. W przypadku dyżuru medycznego mamy do czynienia z obowiązkiem podatkowym określonym wyłącznie przez ustawę o podatku dochodowym. Ustawa o VAT nie ma zastosowania do dyżuru medycznego z uwagi na zwolnienie podatkowe, jakiemu podlega świadczenie usług w zakresie opieki medycznej. 

Ustawa o podatku dochodowym stanowi, iż za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi, czyli zakończenia dyżuru, chyba że wystawiono fakturę lub dokonano zapłaty przed tym dniem. Jeżeli dyżur rozliczany jest w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W odniesieniu do dyżuru, który przypada na przełomie miesiąca czy roku, data powstania przychodu zależy od sposobu rozliczeń. Jeżeli rozliczane są poszczególne dyżury, to przychód powstaje w chwili ich zakończenia. Jeżeli rozliczenia są okresowe, to przychód powstaje z upływem okresu rozliczeniowego (miesiąca lub roku). 

Ściśle rzecz ujmując, obowiązek podatkowy nie jest jednak powiązany z powstaniem przychodu, lecz dochodu, czyli różnicy pomiędzy wysokością przychodu a kosztami jego uzyskania. Podatek dochodowy rozlicza się w okresach rocznych, niemniej istnieje obowiązek wpłacania miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek, gdy dochody przekroczą kwotę wolną od podatku. 

Wystawienie rachunku jest kwestią odrębną. Rachunek wystawia się w terminie 7 dni od wykonania usługi, czyli zakończenia dyżuru bądź okresu rozliczeniowego. Zaznaczam, iż lekarz kontraktowy nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur, ponieważ świadczy usługi zwolnione z podatku VAT. Powinien jednak wystawić fakturę na żądanie szpitala. Żądanie takie może zostać zapisane w kontrakcie. Fakturę wystawia się najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono dyżur lub okres rozliczeniowy.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. art. 744 i 750 Kodeksu cywilnego;

2. art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej;

3. art. 4 i 87 Ordynacji podatkowej;

4. art. 14 ust. 1c i 1e, art. 31, 41 i 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

5. art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a, art. 106b ust. 2 i 3 pkt 2 oraz art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.