Inhibitory CDK4/6 w leczeniu chorych na zaawansowanego ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi

Monika Rachtan. Materiał opublikowano we współpracy z firmą Novartis
opublikowano: 27-11-2020, 09:35

Doniesienia z kolejnych konferencji naukowych potwierdzają, że inhibitory CDK4/6 wykazują skuteczność w leczeniu chorych na zaawansowanego ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi. We wrześniu 2020 r. przedstawiono kolejne dane dotyczące rybocyklibu, jednego z inhibitorów CDK 4/6 [1, 2].

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W przypadku ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi podstawę systemowego leczenia stanowi hormonoterapia. Nowe opcje leczenia, w tym terapia celowana w postaci inhibitorów CDK4/6, które pojawiły się w ostatnich latach, dają szansę na jeszcze lepsze wyniki .
iStock

W Polsce obecnie diagnozuje się rocznie 18-19 tys. nowych zachorowań na raka piersi. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów potwierdzają, że liczba ta stale rośnie. W 2010 r. wykryto blisko 15,8 tys. nowych przypadków raka piersi u kobiet, a w 2013 r. — już ponad 17 tys. W 2017 r., czyli na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych danych KRN, było ich ponad 18,5 tys., a ponad 6 tys. pacjentek umarło z powodu tego nowotworu [3].

Rak piersi nie jest jedną chorobą. Na podstawie stanu ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych ER i progesteronowych PgR) i receptora HER2 dzieli się go na trzy główne grupy:

  • raki hormonozależne (ER-dodatni HER2-ujemny),
  • raki HER2-dodatnie,
  • raki potrójnie ujemne (ER-ujemny, PgR-ujemny i HER2-ujemny).

Każdy z tych biologicznych raków piersi leczony jest za pomocą innych metod.

Przerzutowy rak piersi jest chorobą przewlekłą, ale wciąż nieuleczalną. W przypadku ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi podstawę systemowego leczenia stanowi hormonoterapia. Nowe opcje leczenia, w tym terapia celowana w postaci inhibitorów CDK4/6, które pojawiły się w ostatnich latach, dają szansę na jeszcze lepsze wyniki [4].

Czas przeżycia chorych na ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi można wydłużyć

Od lat prowadzone są badania kliniczne, których celem jest poprawa wyników leczenia chorych na przerzutowego raka piersi. Wyniki tych badań dotyczące czasu wolnego od progresji choroby (PFS) oraz czasu całkowitego przeżycia (OS) stanowiły podstawę opracowania wytycznych postępowania u chorych na rozsianego raka piersi.

Zalecenia ESMO (European Society for Medical Oncology) i NCCN (National Comprehensive Cancer Network) z 2020 r. dotyczące zaawansowanego raka piersi wskazują m.in. stosowanie inhibitorów CDK4/6 w połączeniu z hormonoterapią jako preferowaną opcję terapeutyczną w pierwszej linii leczenia chorych na ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi bez względu na stan menopauzalny chorej. Jeśli inhibitory CDK4/6 nie były stosowane w pierwszej linii, są także preferowane jako leczenie w drugim rzucie [4, 5].

Podczas kongresu ESMO 2020 omówiono wyniki kluczowych badań klinicznych III fazy z wykorzystaniem inhibitorów CKD4/6. W badaniach tych udział brały pacjentki z ER-dodatnim HER2-ujemnym rakiem piersi z przerzutami odległymi, które najczęściej zlokalizowane były w narządach miąższowych, ale także w kościach. Jak dotąd spośród wszystkich badanych inhibitorów CDK4/6 dwa z nich: rybocyklib oraz abemacyklib, wykazały znaczącą korzyść w zakresie poprawy czasu przeżycia całkowitego [6].

Wyniki badań MONALEESA-3 i MONALEESA-7 wskazują na wydłużenie czasu wolnego od progresji i czasu przeżycia pod wpływem terapii rybocyklibem, w tym u chorych na hormonoopornego raka piersi [1].

Eksperci podczas wirtualnego kongresu ESMO 2020 przedstawili m.in. wyniki dwóch badań klinicznych MONALEESA-3 oraz MONALEESA-7 dotyczących leczenia rybocyklibem i podsumowali je łącznie. W obydwu badaniach pacjenci z ER-dodatnim HER2-ujemnym rakiem piersi stosowali rybocyklib z hormonoterapią. U części z tych chorych występowała oporność na wcześniej stosowaną hormonoterapię. W badaniu MONALEESA-3 oceniono leczenie rybocyklibem w skojarzeniu z fulwestrantem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, które stosowały maksymalnie jedną linię paliatywnej hormonoterapii. Z kolei w ramach badania MONALEESA-7 porównano rybocyklib stosowany w skojarzeniu z hormonoterapią z samodzielną hormonoterapią u kobiet przed menopauzą z zaawansowanym ER-dodatnim HER2-ujemnym rakiem piersi.

Podczas kongresu ESMO przedstawiono wyniki leczenia chorych z powyższych dwóch badań klinicznych, u których stwierdzono hormonooporność. W tej grupie chorych odsetek pacjentek bez progresji choroby po 6 miesiącach w badaniu MONALEESA-3 wyniósł 67 proc. w ramieniu eksperymentalnym z rybocyklibem w porównaniu z 46 proc. w przypadku samodzielnej hormonoterapii. Natomiast w badaniu MONALEESA-7 odsetki PFS po 6 miesiącach wyniosły 74 proc. i 46 proc. odpowiednio w grupie z rybocyklibem i wyłączną hormonoterapią. Mediana PFS u pacjentów z hormonoopornością była ponaddwukrotnie większa w grupie z rybocyklibem w porównaniu z pacjentka- mi leczonymi w ramieniu kontrolnym.

W analizie łącznej dwóch badań wykazano również, że rybocyklib stosowany w skojarzeniu z hormonoterapią poprawił OS chorych o 6 miesięcy w porównaniu z samo- dzielną hormonoterapią. Mediana OS chorych leczonych rybocyklibem w połączeniu z hormonoterapią w badaniu MONALEESA-3 wyno- siła 37,5 miesięcy w porównaniu z 31,7 miesiącami w ramieniu z hormonoterapią. Z kolei w badaniu MONALEESA-7 mediana OS nie została jeszcze osiągnięta w grupie rybocyklibu z hormonoterapią w porównaniu z 32,7 miesiącami w grupie stosującej wyłącznie hormonoterapię. Powyższe wyniki wskazują na skuteczność rybocyklibu u pacjentek z hormonoopornością [1].

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Hormonooporność stanowi wyzwanie w leczeniu chorych na ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi

Podczas sesji naukowej dotyczącej rybocyklibu na kongresie ESMO 2020 wyraźnie wskazano, że największym problemem klinicznym w leczeniu chorych na zaawansowanego ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi jest hormonooporność. Aby lepiej poznać przyczyny jej występowania, potrzebne są kolejne badania oceniające nowe biomarkery oporności i odpowiedzi na leczenie [6].

Rybocyklib poprawia jakość życia chorych na zaawansowanego raka piersi

Istotne znaczenie w leczeniu paliatywnym oprócz skuteczności terapii odgrywa subiektywna ocena tolerancji leczenia przez chorego. Podczas kongresu ESMO przedstawiono łączną analizę jakości życia chorych biorących udział w badaniach MONALEESA-2, -3 i -7. Ocenie poddano wyniki kwestionariuszy jakości życia wypełnione przez ponad 1500 chorych biorących udział w tych badaniach. Stwierdzono, że u chorych stosujących hormonoterapię w pierwszej linii leczenia dołączenie rybocyklibu opóźniło pogorszenie jakości życia. Czas do pogorszenia globalnej oceny jakości życia, funkcjonowania emocjonalnego i nasilenia bólu był dłuższy u chorych leczonych rybocyklibem. Wyniki analizy są spójne z wcześniejszymi doniesieniami wskazującymi na lepsze funkcjonowanie pacjentek leczonych terapią skojarzoną.

Rybocyklib ma wysoką ocenę w skali korzyści klinicznej ESMO

Rybocyklib uzyskał maksymalną ocenę 5 punktów w skali korzyści klinicznych opracowanej przez ESMO (European Society for Medical Oncology — Magnitude of Clinical Benefit Scale, ESMO-MCBS) w leczeniu pierwszej linii kobiet przed menopauzą z zaawansowanym ER-dodatnim HER2-ujemnym rakiem piersi. Tę ocenę oparto na korzyści klinicznej z leczenia w zakresie znamiennej poprawy OS i jakości życia chorych, wykazanych dla rybocyklibu w połączeniu z hormonoterapią w badaniu klinicznym III fazy MONALEESA-7 [7].

Rybocyklib uzyskał również ocenę 4 z 5 możliwych punktów w skali ESMO-MCBS dla terapii skojarzonej z fulwestrantem w leczeniu pierwszej lub drugiej linii u pacjentek po menopauzie. Ocenę oparto na znamiennej poprawie wyników leczenia wykazanej w badaniu III fazy MONALESA-3 połączonej z utrzymaniem jakości życia chorych [7].

Podsumowując, tegoroczny kongres ESMO przyniósł kolejne ważne doniesienia wspierające stosowanie inhibitorów CDK4/6, w tym rybocyklibu, u chorych na przerzutowego ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi. W Polsce chore mogą być leczone hormonoterapią w połączeniu z inhibitorem CDK4/6 w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia [8].

(PL2011091848)

Piśmiennictwo:

[1] Ribociclib (RIB) in patients (pts) with HR+/HER2− advanced breast cancer (ABC) and resistance to prior endocrine therapy (ET) in the MONALEESA (ML) -3 and -7 trials. https://www.annalsofoncology.org/article/S0923- 7534(20)40427-2/fulltext, opublikowano 21 września 2020; dostęp 05.11.2020.

[2] Pooled analysis of patient (pt)-reported quality of life (QOL) in the MONALEESA (ML)-2, -3, and -7 trials of ribociclib (RIB) plus endocrine therapy (ET) to treat hormone receptor–positive, HER2-negative (HR+/HER2−) advanced breast cancer (ABC), https://oncologypro.esmo. org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/ pooled-analysis-of-patient-pt-reported-quality-of-life- qol-in-the-monaleesa-ml-2-3-and-7-trials-of-ribociclib- rib-plus-endocrine-therap, opublikowane 21 września 2020, dostęp: 03.11.2020.

[3] Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_rok, data wygenerowania raportu 05.11.2020.

[4] ESMO ABC5. https://www.esmo.org/guidelines/ breast-cancer/consensus-recommendations-advanced- breast-cancer-abc-5/, dostęp: 05.11.2020.

[5] NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: 2020 Updates, https://ascopost.com/issues/august-10-2020/ nccn-clinical-practice-guidelines-in-oncology-2020- updates/, dostęp: 03.11.2020.

[6] Leading Research From ESMO 2020 Further the Potential of Targeted Agents in Breast Cancer, https:// www.targetedonc.com/view/leading-research-from-e- smo-2020-further-the-potential-of-targeted-agents-in- breast-cancer, dostęp: 03.11.2020.

[7] European Society for Medical Oncology — Magnitude of Clinical Benefit Scale Score Card. https://www.esmo. org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/score- card-158-1. Opublikowane 20 kwietnia 2020. Zaktualizowane 20 sierpnia 2020. Dostęp: 9 września 2020. European Society for Medical Oncology — Magnitude of Clinical Benefit Scale Score Card. https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/ esmo-mcbs-scorecards/scorecard-161-1, opublikowane 20 kwietnia 2020. Dostęp: 09.09.2020.

[8] Program lekowy Leczenie raka piersi. https://www. gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne, dostęp: 05.11.2020.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.