Fundusze unijne pomogą w rozwoju szpitali oraz ratownictwa medycznego

opublikowano: 15-04-2015, 00:00

W ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 ponad 468 milionów euro posłuży finansowaniu rozwoju publicznej infrastruktury zdrowotnej w Polsce.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Na wsparcie finansowe mogą liczyć szpitale o znaczeniu ponadregionalnym oraz jednostki ratownictwa medycznego. Najwięcej pieniędzy otrzymają inwestycje w tych regionach Polski, gdzie infrastruktura zdrowotna jest obecnie słabiej rozwinięta. Dzięki programowi zwiększy się m.in. liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych.

Środki unijne z programu Infrastruktura i Środowisko mają otrzymać 43 szpitale ponadregionalne oraz 90 jednostek ratownictwa medycznego. Zakładana liczba osób leczonych rocznie w jednostkach, które otrzymają wsparcie, wynosi ponad 2 miliony.
Najważniejsze będą szpitale o znaczeniu ponadregionalnym, które zajmują się chorobami uznanymi za najistotniejsze problemy zdrowotne osób dorosłych. Do najpoważniejszych schorzeń zostały zaliczone choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-szkieletowo-mięśniowego, oddechowego oraz choroby psychiczne. Szpitale będą mogły uzyskać w ramach programu wsparcie na roboty budowlane oraz zakup wyposażenia dla oddziałów leczenia stacjonarnego i całodobowego w zakresie oddziałów szpitalnych dziecięcych, ginekologicznych i położniczych. Możliwe będzie także dofinansowanie pracowni i jednostek diagnostycznych współpracujących z tymi szpitalami.

Kryteria wyboru projektów zostały tak zaplanowane, aby promować działania na rzecz reorganizacji i restrukturyzacji usług zdrowotnych. W programie znajdzie się również miejsce na termomodernizację jednostek szpitalnych, ale tylko tych obiektów, które zostaną w odpowiedni sposób zaklasyfikowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach map potrzeb zdrowotnych.

Zgodnie z warunkami programu, wnioski o dofinansowanie na rozwój lub modernizację infrastruktury mogą składać podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz szpitale, których organami założycielskimi są ministerstwa, uczelnie medyczne oraz instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych. Warto podkreślić, że pod uwagę będą brane jedynie te podmioty, które posiadają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych

Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego

Program Infrastruktura i Środowisko ma na celu utworzenie dodatkowych jednostek państwowego ratownictwa medycznego tam, gdzie obecnie jest ich zbyt mało. Beneficjentami będą również istniejące szpitalne oddziały ratunkowe oraz centra urazowe oraz te szpitale, które posiadają oddziały wyspecjalizowane w procedurach niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Szpitale mogą wykorzystać wsparcie zarówno na rozwój istniejących, jak i tworzenie nowych centrów oraz oddziałów, a zwłaszcza stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Program daje beneficjentom możliwość rozwoju transportu medycznego, w tym zakup całego niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego, z wyłączeniem zakupu karetek pogotowia i helikopterów. Celem programu jest takie wzmocnienie systemu ratownictwa, aby wyrównać dostęp pacjentów do pomocy ratowniczej na terenie całego kraju. Chodzi o dążenie do osiągnięcia standardu, tzw. złotej godziny — aby czas od momentu zdarzenia do rozpoczęcia leczenia szpitalnego nie przekraczał 60 minut.

Warto podkreślić, że ratownictwo medyczne w Polsce wciąż nie jest równomiernie rozwinięte i wyposażone. Istnieją województwa, gdzie brakuje szpitalnych oddziałów ratunkowych, a wyposażenie już istniejących SOR-ów wciąż nie jest wystarczające. Przyjęte na potrzeby programu kryterium, aby na jeden SOR przypadało średnio 150 tysięcy mieszkańców, jest obecnie na znacznych obszarach naszego kraju niespełnione. W dodatku około 3/4 istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych mieści się w miastach powiatowych. To sprawia, że mieszkańcy obszarów wiejskich mają znacznie trudniejszy dostęp do usług ratownictwa medycznego, mierzony odległością do najbliższego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów.

Szpitalne oddziały ratunkowe, oprócz prac remontowych czy wyposażania w sprzęt, wymagają także inwestycji związanych z budową lub remontem lądowisk dla helikopterów ratunkowych. Oprócz lądowisk przyszpitalnych, wiele baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wymaga rozbudowy i modernizacji, tak aby lotnicze służby ratownicze mogły dysponować dłuższym czasem operacyjnym oraz szybciej docierać na miejsce zdarzenia.

Rozwój infrastruktury szpitali ponadregionalnych

Przewidziane w programie dofinansowanie szpitali ponadregionalnych oznacza prowadzenie inwestycji głównie w dużych miastach, ponieważ tam są zlokalizowane te podmioty. Ich funkcja nie ogranicza się do świadczenia usług dla lokalnej społeczności. Odgrywają istotną rolę w świadczeniu wysokospecjalistycznych usług dla mieszkańców całego kraju, funkcjonują jako ośrodki referencyjne dla szczególnie trudnych i skomplikowanych terapii oraz dysponują dużym potencjałem naukowo-badawczym. Są to w dużej liczbie szpitale kliniczne, a zatem wykorzystywane do kształcenia lekarzy oraz uczestniczące w opracowywaniu nowych procedur i terapii.

Społeczne korzyści z dofinansowania infrastruktury

Zdaniem unijnych ekspertów, w Polsce utrzymują się duże różnice regionalne w dostępności do usług zdrowotnych. Dlatego Komisja Europejska chce, aby inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia ułatwiały do niej dostęp dla grup i osób zmarginalizowanych. Jednocześnie inwestycje w infrastrukturę instytucji ochrony zdrowia są uzupełnieniem wpływu programu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludzi (drogowe, ekologiczno-chemiczne, związane z katastrofami naturalnymi).

Jak będzie wyglądał proces oceny wniosków

Przy wyborze projektów, które otrzymają dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko najważniejszą rolę odgrywać będzie Komitet Sterujący. Ma on za zadanie akceptować plany działań oraz dopilnować, aby kwalifikacja projektów była spójna z celami programu i zasadami wsparcia unijnego. Drugim istotnym kryterium będzie zgodność wybieranych projektów z potrzebami poszczególnych szpitali, jednostek ratunkowych i lokalizacją, określonymi w mapach potrzeb zdrowotnych oraz w Wojewódzkich Planach Działań Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mapy te są aktualnie opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia.

Ważnym kryterium oceny inwestycji w ratownictwie medycznym będzie efektywność kosztowa, a zatem wpływ uzyskanego wsparcia na dostępność i skuteczność świadczonych usług. Przy ocenie wniosków o dofinansowanie promowani będą wnioskodawcy, którzy wykazują najlepszą efektywność finansową i przyczyniają się do ograniczenia kosztów systemu. Drugim kryterium oceny będzie zwiększenie dostępności do pomocy medycznej, wyrażane m.in. odległością do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub centrum urazowego oraz liczbą mieszkańców przypadających na dany SOR lub CU. Ocenie podlegać będzie także wpływ inwestycji na podniesienie skuteczności udzielania pomocy, określanej np. czasem potrzebnym na dotarcie zespołu ratowniczego do miejsca zdarzenia oraz przewiezienia pacjenta do oddziału ratunkowego, a także poprawa precyzji diagnostyki medycznej, jakości i trafności metod leczenia, a także poprawa zaawansowania technologicznego stosowanych procedur.
Podobne kryteria, a zatem efektywność kosztowa, dostępność i skuteczność będą stosowane do oceny wniosków o dofinansowanie rozwoju infrastruktury szpitali ponadregionalnych. W ich przypadku efektywność kosztowa będzie mierzona relacją osiąganych efektów leczenia do jego kosztów, stopnia wykorzystania istniejącej i budowanej infrastruktury. Promowane będą szpitale o wysokiej efektywności finansowej, które będą mogły ją dalej podnosić dzięki dofinansowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, zwiększających efektywność energetyczną (np. zmniejszenie zużycia energii lub modernizacja energetyczna budynków). Założeniem programu jest także to, aby finansowane projekty przyczyniały się do obniżania kosztów systemu ochrony zdrowia.

Poprawa dostępności do świadczonych usług w odniesieniu do szpitali mierzona będzie stopniem wykorzystania łóżek, skróceniem czasu hospitalizacji, reorganizacji i restrukturyzacji oraz stopnia wykorzystania infrastruktury. Dodatkowym kryterium oceny wniosków będzie dostosowywanie szpitali do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i dzieci. Z kolei przy ocenie skuteczności obliczane będą takie parametry, jak obniżanie ryzyka zakażeń szpitalnych, poprawa szybkości, precyzji i zaawansowania technologicznego wykonywanej diagnostyki, jak również poprawa jakości i trafności wdrażanych metod leczenia.

Więcej informacji o poszczególnych programach regionalnych udzielają punkty informacyjne. Dane kontaktowe do nich znajdują się na stronie http://www.fundusze europejskie.gov.pl/punkty

Kryteria merytoryczne, według których oceniane będą wnioski składane w programie Infrastruktura i Środowisko

1.  Kompletność i spójność dokumentacji, czyli wniosku i załączników.
2.  Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej. Wnioski muszą być zgodne z opublikowanymi „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” oraz z metodyką przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, opisaną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
3.  Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności. Poprawność przypisania wydatków jest opisana w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków”.
4.  Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu lub działania Programu Infrastruktura i Środowisko. Wymagane są dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, dokumentacja techniczna, potrzebne decyzje i pozwolenia administracyjne. Szczegółową listę wymaganych dokumentów opublikuje instytucja organizująca konkurs, w ogłoszeniu o konkursie.
5.  Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. W przypadku umów zawieranych w procedurze zamówień publicznych zgodność ta jest zapewniona przez działanie według założeń ustawy. Przy innych umowach beneficjent musi udowodnić posiadanie odpowiednich procedur wewnętrznych.
6.  Wykonalność finansowa projektu. Analizie podlegać będzie sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz potwierdzone i wiarygodne źródła współfinansowania projektu.
7.  Pomoc publiczna. Sprawdzana będzie zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej.
8.  Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Wnioski muszą być zgodne z ustawami: „O ochronie przyrody”, „Prawo ochrony środowiska”, „Prawo wodne” oraz „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie”.
9.  Trwałość projektu. Projekt będzie sprawdzany pod względem zgodności z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013. Chodzi o utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez 5 lat od opłacenia projektu, zachowanie jego charakteru i bez zmian własności.
10.  Zachowanie zasady zapobiegania dyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn.
11.  Zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to minimalizowania wpływu inwestycji na środowisko naturalne.
12.  Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe (jeśli dotyczy).
13.  Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy).
Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.