Epidemia COVID-19: wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

  • PAP
opublikowano: 04-05-2020, 11:34
aktualizacja: 03-07-2020, 13:07

Jednym z kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce jest otwarcie przedszkoli i żłobków. W związku z tym główny inspektor sanitarny opublikował szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla tych placówek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

4 maja rozpoczął się drugi zapowiadany etap znoszenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w Polsce. Zgodnie z decyzją premiera otwarte zostały centra handlowe, hotele, biblioteki i muzea. Z kolei od 6 mają mogą być otwarte żłobki i przedszkola. W związku z tym GIS opublikował szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne m.in. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków.

Zgodnie z zaleceniami GIS dla żłobków i przedszkoli, w jednej grupie nie powinno być więcej niż 12 dzieci.
iStock

2 lipca przedstawiono aktualizację wytycznych epidemiologicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne GIS dla żłobków - w jednej grupie może być maksymalnie 25 dzieci

Zgodnie z zaleceniami GIS, jedna grupa może liczyć maksymalnie 25 dzieci (wcześniej 12 dzieci). Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Sanepid zaleca też, by do jednej grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.

Ponadto dzieci mają przebywać w jednej wyznaczonej i stałej sali, która powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - od 3 do 5 dzieci na 16 m2

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. Wcześniej minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mna jedno dziecko i każdego opiekuna. 

GIS przypomina, że do przestrzeni tej nie wlicza się:

  • pomieszczenia/ń kuchni,
  • zbiorowego żywienia,
  • pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów).

W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.

GIS zwraca uwagę, aby nie sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali powinno wyliczyć się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - usunięcie z sali zabawek, których nie można dezynfekować 

Ponadto w sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek. Z kolei wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze - należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

Poza tym dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - należy zachować odpowiedni dystans 

Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

GIS wydał także zalecenie, aby personel pomocniczy i kuchenny, nie kontaktował się z dziećmi i z opiekunami grup.

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - jeden termometr na podmiot

Sanepid rekomenduje też zakup przynajmniej jednego termometru na podmiot (we wcześniejszych wytycznych - na grupę), najlepiej bezdotykowego. Dodatkowo zaleca placówce, by miała zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci. Powinna też otrzymać ich zgodę na zmierzenie temperatury dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

W takim przypadku należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu

Ponadto zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

Wcześnie dzieci mogły przebywać na świeżym powietrzu, ale tylko w obrębie placówki. Wyjścia grup poza teren placówki, np. na spacer do parku, nie były zalecane.

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - częste mycie rąk i inne zalecenia higieniczne

Główny inspektor sanitarny zwraca też uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni.

Już przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

Sanepid jednocześnie zaznacza, aby przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.

Zaleca się również wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

Sanepid rekomenduje też monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GID wskazuje, że przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - środki ochrony osobistej dla personelu

Po za tym personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej:

  • jednorazowe rękawiczki,
  • maseczki na usta i nos,
  • fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków dot. żywienia - zmianowe wydawanie posiłków

GIS odnosi się też do zasad w przygotowywaniu, dostarczaniu i spożywaniu posiłków.

Nie można korzystać z fontann i źródełek wody pitnej, a dzieci powinny korzystać z innych dystrybutorów wody pod okiem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

W miarę możliwości należy zapewnić odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególnie też należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C. lub je wyparzać. 

Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych. GIS rekomenduje ich zmianowe wydawanie.

Zaleca również czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Do żłobków i przedszkoli mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci

Sanepid zaznacza, że do przedszkola czy żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

Opiekunowie również muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W pracę z dziećmi powinny być zaangażowane osoby poniżej 60. roku życia, bez żadnych problemów zdrowotnych. 

Ponadto w wytycznych GIS zaznaczono, że osoby trzecie powinny przebywać w placówce tylko w uzasadnionych przypadkach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

Wytyczne GIS dotyczące podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika żłobka lub przedszkola

Sanepid wydał też wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wśród personelu placówki.

Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych oraz przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

Sanepid zauważył też, że w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a dzieci: nie wiadomo, jaka jest rola najmłodszych w transmisji SARS-CoV-2

Epidemia COVID-19. W sytuacji przymusowej izolacji dziecko potrzebuje rutyny

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.