Epidemia COVID-19: powrót do szkoły od września 2020 r. na nowych zasadach

  • PAP
opublikowano: 14-08-2020, 10:30

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał projekty rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania – przekazał resort.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

12 sierpnia 2020 r. odbyła się konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz zastępcy głównego inspektora sanitarnego Izabeli Kucharskiej, podczas której omówiono zasady bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych.

MEN określiło, na jakich zasadach  będzie przebiegała nauka w szkole od września 2020 r.
Steve Riot/Pixabay

Minister edukacji narodowej: Obecna sytuacja epidemiczna pozwala na przywrócenie standardowych zajęć w większości szkół

"Większość powiatów w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, która pozwala na to, aby dyrektorzy przygotowywali się do powrotu tradycyjnych zajęć w szkołach. Jedynie w tych kilku powiatach "żółtych" i "czerwonych" mogą być dodatkowe obostrzenia" - powiedział Dariusz Piontkowski.

Szef MEN dodał także, że "obecna sytuacja epidemiczna według Ministerstwa Zdrowia i głównego inspektora sanitarnego pozwala na to, aby w zdecydowanej większości szkół, przedszkoli, żłobków można było przywrócić standardowe zajęcia polegające na bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami".

Dariusz Piontkowski podkreślił, że jego zdaniem "bezpieczny powrót do szkół" jest możliwy "dzięki współpracy kliku ministerstw i kilku instytucji, które w tej sprawie się ze sobą kontaktują". Dodał, że MEN podejmując decyzję o powrocie do szkół kierowało się "nie tylko polskimi doświadczeniami, ale również tym, co dzieje się w różnych krajach Europy i świata".

Szef resortu edukacji narodowej przedstawił również procedurę postępowania, gdy w szkole pojawią się przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformował, że wówczas wdrażany będzie model mieszany (model B) lub taki, w którym wszystkie zajęcia szkolne w pełni będą odbywały się zdalnie (model C).

"Jednak w modelu mieszanym oraz modelu zdalnym dyrektor szkoły taką decyzję może podjąć dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz inspektora sanitarnego" - zaznaczył Dariusz Piontkowski.

Wyjaśnił, że model mieszany będzie wdrażany np. wtedy, gdy poszczególni uczniowie lub ich grupy znajdą się w kwarantannie i wówczas - po pozytywnej opinii inspektora sanitarnego - będą oni zdalnie kontynuowali kształcenie.

CZYTAJ TEŻ: Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie.

Szef MEN poinformował, że kształcenie na odległość będzie również organizowane dla uczniów z chorobami przewlekłymi, którzy otrzymają zaświadczenie lekarskie o tym, że ich choroba może być jeszcze bardziej niebezpieczna w przypadku kontaktu z osobami zakażonymi i że jest wyraźne wskazanie medyczne, które powinno zadecydować o ograniczeniu kontaktu z rówieśnikami.

"Przy czym proszę pamiętać, że (...) uczeń, który będzie miał tego typu zalecenie, nie powinien np. chodzić do sklepu, wyjeżdżać na wakacje i leżeć na plaży, nie powinien być na boisku itd. Ta opinia lekarska ma także swoje dalsze konsekwencje. Ona będzie w bardzo mocny sposób ograniczała swobodę poruszania się tego ucznia i rodzic powinien się poważnie zastanowić, czy w każdym przypadku powinien usilnie zabiegać o taką opinię" - podkreślił Piontkowski.

Izabela Kucharska: Każda placówka szkolna powinna mieć dedykowaną izolatkę

Z kolei Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, zaapelowała, aby dziecko, u którego pojawią się objawy grypopodobne, pozostało w domu i odbyło konsultacje z lekarzem.

"Natomiast w przypadku wystąpienia objawów u dziecka już w szkole, w trakcie zajęć, zalecane jest, by każda placówka szkolna miała dedykowaną izolatkę, czyli miejsce, w którym takie dziecko będzie mogło bezpiecznie przebywać do czasu podjęcia decyzji konsultowanej z dyrektorem i rodzicem, czy może ono kontynuować naukę, czy jednak powinno pojechać do domu" - wyjaśniła Izabela Kucharska.

Wśród innych wytycznych MEN i GIS wskazano m.in., że w szkołach będą obowiązywać ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a także częste mycie rąk - bezzwłocznie po przyjściu do szkoły. Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. 

Ponadto do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły.

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS, uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły. Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Przy obecnych przyrostach zakażeń szkoły powinny pozostać zamknięte

"Otwarcie szkół we wrześniu przy obecnej sytuacji epidemiologicznej grozi lawinowym wzrostem przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2" - uważa prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego w takiej sytuacji szkoły powinny pozostać zamknięte, a uczniowie objęci zdalnym nauczaniem.

Jak ocenił szef ludowców podczas środowego briefingu w Krakowie, "rząd szykuje nam scenariusz izraelski", w którym po otwarciu szkół, pomimo zastosowania rygorów sanitarnych, doszło do lawinowego przyrostu zakażeń koronawirusem.

"Jak dzisiaj słyszę ministra edukacji narodowej, że wszystko jest przygotowane i bezpieczne, a właśnie mamy kolejne rekordowe dni pod względem nowych przypadków (…), to pokazuje, że nie jesteśmy gotowi, nie powinny być otwarte szkoły. Polska powinna być przygotowana dużo lepiej do zdalnego nauczania, powinni być zabezpieczeni rodzice pod względem finansowym, którzy będą musieli zostać z dziećmi, a dzieci i nauczyciele przygotowani do zdalnego nauczania" - zaznaczył lider PSL.

Dodał, że powrót dzieci i młodzieży do szkół zbiegnie się z rozpoczęciem jesiennego sezonu grypowego. 

"Przy tej liczbie przypadków otwarcie szkół grozi ogromnym ryzykiem w połączeniu z sezonowością kolejnej choroby, która nas czeka, czyli grypy" - ocenił Kosiniak-Kamysz, z wykształcenia doktor nauk medycznych.

Dlatego - argumentował lider PSL - rząd powinien natychmiastowo wpisać szczepionkę przeciwko grypie na listę leków refundowanych i udostępnić ją bezpłatnie szczególnie dla osób z grup ryzyka.

Szef ludowców zadeklarował, że przedstawiciele Koalicji Polskiej "są do dyspozycji przy opracowaniu programu nauczania zdalnego, bo słabe wyniki matur pokazują, że nauczanie zdalne nie było przygotowane i trzeba z tego wyciągnąć wnioski".

13 sierpnia 2020 r. potwierdzono 811 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. To drugi najwyższy dzienny bilans zachorowań. Od początku pandemii zachorowało już ponad 54 tysiące Polaków. 

CZYTAJ TEŻ: COVID-19 w Polsce: liczba zakażeń koronawirusem i zgonów [AKTUALIZACJA]

Koronawirus SARS-CoV-2 a powrót do szkół od września 2020 r. - bezpieczeństwo 

Wśród zmienionych aktów prawnych jest m.in. projekt rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przy czym zmiany dotyczą tylko części odnoszącej się do bezpieczeństwa.

Przepisy zakładają, że dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

Ponadto zapisy projektu rozporządzenia ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będzie możliwe także zawieszenie wszystkich zajęć lub tylko tych poszczególnych, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

Koronawirus SARS-CoV-2 a powrót do szkół od września 2020 r. - czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozwala on na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

Zmiany wprowadza także projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły - po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego - będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem takiego kształcenia. Jak podaje resort, będzie ono możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

Koronawirus SARS-CoV-2 a powrót do szkół od września 2020 r. - organizacja kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Zdaniem resortu zmian wymagało także rozporządzenie MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Taka decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą organu prowadzącego.

Koronawirus SARS-CoV-2 a powrót do szkół od września 2020 r. - możliwość zawieszenia innych form wychowania przedszkolnego

Zmieniono także rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Określono w nim, że zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego mogą być zawieszone przez organ prowadzący lub dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa - w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną - za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. O zawieszeniu zajęć należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny - zaznaczył resort.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Małe dzieci mogą zakażać koronawirusem SARS-CoV-2 łatwiej niż dorośli [BADANIE]

Nieszczepione dziecko w przedszkolu i szkole – czy stanowi zagrożenie?

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: PAP/MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.