Dyrektorzy samorządowych ZOZ-ów muszą złożyć oświadczenia majątkowe

Sławomir Molęda
opublikowano: 01-04-2003, 00:00

Do 30 kwietnia br. dyrektorzy gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej są zobowiązani do składania wójtom, starostom i marszałkom województw oświadczeń o stanie swojego majątku. 2 marca br. upłynął termin składania przez dyrektorów oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich krewnych na danym terenie i umowach cywilnoprawnych przez nich zawartych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Złożone oświadczenia i informacje mają być udostępnione publicznie: tymczasowo na stronach internetowych organu założycielskiego, a w przypadku ich braku - do wglądu w siedzibie urzędu. Obowiązki te wynikają z zaostrzonych przepisów antykorupcyjnych ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw, uchwalonych 23 listopada 2002 r. z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Powód - przeciwdziałanie korupcji
Nowe przepisy rozciągają zakres zastosowania kontroli antykorupcyjnej m.in. na kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające samorządowymi osobami prawnymi. Obejmują zatem zarówno dyrektorów SP ZOZ-ów, które są samorządowymi osobami prawnymi, jak i dyrektorów publicznych ZOZ-ów niesamodzielnych, prowadzonych w formie samorządowej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego. Składane przez nich oświadczenia majątkowe mają dotyczyć majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenia mają zawierać informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, posiadanych udziałach i akcjach, nabyciu mienia publicznego w drodze przetargu, prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z poszczególnych źródeł, o mieniu i zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych (w tym o zaciągniętych kredytach i pożyczkach).
Został tylko miesiąc na oświadczenie
Pierwsze oświadczenie wraz z kopią swojego zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedni należy złożyć do 30 kwietnia w 2 egzemplarzach swojemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście albo marszałkowi województwa. Dyrektorzy obejmujący stanowisko po 31 grudnia 2002 r. składają pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia dołączyć należy informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, o ile była prowadzona (uwaga: w świetle nadal obowiązującego art. 50c ustawy o zawodzie lekarza wykonywanie prywatnej praktyki nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast w myśl art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej - jest).
Kolejne oświadczenia składane są co roku, do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
Jawne dane
Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonuje, oprócz samorządu, właściwy urząd skarbowy. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat i przez ten czas może być porównywane z kolejnymi oświadczeniami i PIT-ami. W przypadku podejrzenia o zatajenie lub podanie nieprawdy kieruje się do dyrektora właściwego urzędu kontroli skarbowej wniosek o kontrolę oświadczenia w trybie ustawy o kontroli skarbowej.
Wójt (burmistrz itp.) przedstawia do 30 października radzie gminy (radzie powiatu, sejmikowi wojewódzkiemu) informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z ich opisem i wskazaniem osób oraz o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami.
Wzory formularzy oświadczeń majątkowych określił prezes Rady Ministrów w załącznikach do rozporządzeń z 26 lutego 2003 r., opublikowanych w Dz. U. nr 34, poz. 282, 283 i 284.
Krewni pod lupą
Przepisy antykorupcyjne obejmują również najbliższych krewnych dyrektorów. Ich małżonkowie nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie małżonków na te funkcje są z mocy prawa nieważne. Ponadto w trybie analogicznym do oświadczenia majątkowego dyrektorzy obowiązani są do złożenia:
1) oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych (rodzice i dziadkowie), zstępnych (dzieci i wnuki) oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, powiatu albo województwa, w którym działa ich ZOZ;
2) oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez tych krewnych z organami samorządu, samorządowymi jednostkami organizacyjnym lub osobami prawnymi, wykraczających poza korzystanie z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących;
3) informacji o zatrudnieniu oraz o zmianie stanowiska swojego krewnego na terenie danej gminy (powiatu, województwa) w samorządowej jednostce organizacyjnej albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 proc. udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, które nastąpiły w okresie pełnienia funkcji dyrektora.
Sankcje za nieujawnienie
Powyższe informacje oraz informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o miejscu zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości. W przyszłości mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej - katalogu internetowym utworzonym pod adresem www.bip.gov.pl.
Niezłożenie wymaganych oświadczeń i informacji w terminie powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone, do dnia ich złożenia oraz zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w tych oświadczeniach powoduje odpowiedzialność karną przewidzianą za składanie fałszywych zeznań.Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw nr 214 z 17 grudnia 2002 r. poz. 1806.
Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.