Do wręczenia wypowiedzenia wystarczą świadkowie

  • Sławomir Molęda
opublikowano: 03-10-2013, 09:51

Zatrudniam lekarza internistę. We wrześniu 2003 r. skończyła się umowa cywilnoprawna, o czym zupełnie zapomniałem, a lekarz nie zgłosił się po nową. Obecnie moja współpraca z tym lekarzem układa się bardzo źle, chciałbym go zwolnić. Czy mam sporządzić nową umowę? Jeśli tak, to z jaką datą? Pracownik pracuje cały czas, mój zakład ma umowę z NFZ. W umowie jest zapisane, że każda ze stron może ją wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Co będzie, jeśli pracownik ostatniego dnia miesiąca nie podpisze wypowiedzenia? — zadaje pytania właściciel i kierownik NZOZ-u.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Sporządzanie nowej umowy tylko po to, by ją rozwiązać, nie jest konieczne. Może natomiast okazać się wskazane z uwagi na zagrożenia związane z ukrytym stosunkiem pracy. Wypowiedzenie umowy nie wymaga podpisu drugiej strony. Wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia przy świadkach.

Porozumienie bez słów

Umowa cywilnoprawna, w odróżnieniu od umowy o pracę, nie musi być zawierana na piśmie. Kodeks cywilny nie stawia wymogu zachowania formy pisemnej dla skutecznego zawarcia umowy ani nie nakazuje potwierdzać na piśmie żadnych ustaleń. Umowa cywilnoprawna może więc być zawarta ustnie, jak i w sposób dorozumiany, poprzez wykonanie gestów lub czynności, które wyrażają wolę jej zawarcia przez obie strony. Przykładem może być umowa kupna zawierana w sklepie samoobsługowym, gdy klient wybiera towar, udaje się do kasy i płaci, a kasjerka bez słowa przyjmuje pieniądze. Podobnie jest w analizowanym przypadku. Kontynuacja współpracy po wygaśnięciu zawartej umowy świadczy o tym, że strony porozumiały się bez słów, zawierając kolejną umowę. Jeśli brak dodatkowych ustaleń, można przyjąć, że nowa umowa dotyczy przedłużenia współpracy na dotychczasowych warunkach, uzgodnionych w umowie, która wygasła.

Karalne podrabianie

Zawarcie umowy na piśmie nie jest zatem konieczne. Natomiast spisanie jej z datą wsteczną, czyli antydatowanie, byłoby nielegalne. Sporządzenie nowej umowy w celu upozorowania, że została zawarta w formie pisemnej 10 lat temu, jest równoznaczne z podrobieniem dokumentu. Umowa pisemna jest dokumentem prywatnym, który powinien poświadczać autentyczną datę jego sporządzenia. Antydatowanie umów jest przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów. Warto przy tym wiedzieć, że same przygotowania do podrobienia dokumentu, takie jak złożenie drugiej stronie umowy propozycji antydatowania, są również karalne. Zawarcie umowy ustnej można potwierdzić na piśmie, lecz pismo takie należałoby opatrzyć datą aktualną. To samo dotyczy zawarcia nowej umowy na piśmie.

Meandry korzystnych rozwiązań

Zawarcie nowej umowy byłoby wskazane wtedy, gdyby warunki dotychczasowej umowy odpowiadały zatrudnieniu pracowniczemu. Chodzi przede wszystkim o podporządkowanie lekarza regulaminowi pracy albo poleceniom kierownika. Gdyby jego praca nie była wykonywana w sposób samodzielny, to lekarz mógłby skutecznie zablokować swoje zwolnienie, występując do sądu z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Uwzględnienie takiego powództwa prowadziłoby do uznania, że umowa cywilnoprawna była de facto umową o pracę, a ponieważ została milcząco przedłużona bez wyznaczenia okresu współpracy, to była umową na czas nieokreślony. To z kolei sprawiłoby, że jej rozwiązanie wymagałoby nie tylko zachowania pracowniczych okresów wypowiedzenia, ale i podania uzasadnienia, które lekarz mógłby skutecznie kwestionować przed sądem.

Aby uniknąć takich trudności, należałoby zawrzeć umowę wykluczającą podporządkowanie pracownicze, z elementami charakterystycznymi wyłącznie dla umów cywilnoprawnych, jak chociażby możliwość wykonywania pracy przez zastępcę. Jeśli wykluczenie podporządkowania nie byłoby możliwe, to korzystniej jest zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Zawierając ją na okres dłuższy niż 6 miesięcy, można dopuścić możliwość wcześniejszego rozwiązania z dwutygodniowym wypowiedzeniem, które nie wymaga uzasadnienia.

Wypowiedzenie umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli o rozwiązaniu umowy. Nie wymaga uzgodnienia, jak w przypadku rozwiązania za porozumieniem stron. Trzeba tylko złożyć oświadczenie tak, by druga strona mogła się z nim zapoznać. Podpisanie go przez drugą stronę nie jest zatem konieczne, bo służy jedynie jako dowód otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli strona odmawia podpisu, wystarczy przywołać świadków. Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej powinno odbyć się na warunkach określonych w umowie. Jeżeli umowa przewiduje miesięczny okres wypowiedzenia, to jej rozwiązanie następuje po upływie miesiąca od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeśli umowa nie ogranicza możliwości wypowiedzenia do określonych powodów, to wypowiedzenie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

PODSTAWA PRAWNA
1. art. 60 i 353(1) Kodeksu cywilnego;
2. art. 270 Kodeksu karnego;
3. art. 22 § 1(1), art. 30 § 4 i art. 33 Kodeksu pracy.



Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.