Diagności laboratoryjni wreszcie doczekają się przyjęcia ustawy o medycynie laboratoryjnej? Projekt trafił do Sejmu

EG/Sejm
opublikowano: 12-07-2022, 17:15

Do Sejmu trafił projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który ma zastąpić dotychczasowe przepisy w tym zakresie, czyli ustawę o diagnostyce laboratoryjnej. Jest to projekt rządowy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Projekt został skierowany do oceny Biura Legislacyjnego Sejmu.
Projekt został skierowany do oceny Biura Legislacyjnego Sejmu.
iStock

Rządowy projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej reguluje kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nowe zasady będą też dotyczyły nadzoru i kontroli laboratoriów oraz organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w ramach praktyki zawodowej

W projekcie ustawy uwzględnia się przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w ramach praktyki zawodowej, co do tej pory nie było możliwe. Projekt przewiduje także uznanie za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego:

 • pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych,
 • zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
 • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia
 • uczestniczenie w czynnościach związanych z udzielaniem akredytacji oraz przyznawaniem certyfikatów i notyfikacji laboratoriom.

Dla kogo tytuł diagnosty laboratoryjnego?

Zgodnie z nowymi regulacjami, tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium będzie:

 • diagnosta laboratoryjny
 • lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
 • lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii,
 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
 • osoby, które uzyskały tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej.

Osobami uprawnionymi do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium są również osoby, które:

 • posiadają tytuł zawodowy technika analityki medycznej,
 • posiadają tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna
 • osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub biotechnologii, lub biotechnologii medycznej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

Studia na ww. kierunkach są prowadzone jako studia pierwszego i drugiego stopnia, natomiast kierunki, które są lub mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Projekt ustawy reguluje także kwestie dotyczące zakładania przez wnioskodawców konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Konto w SMK zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie diagnosta laboratoryjny, kierownik specjalizacji, konsultant wojewódzki w ochronie zdrowia, konsultant krajowy w ochronie zdrowia, kierownik jednostki szkolącej lub osoba przez niego upoważniona.

Warunkiem dokonywania przez te osoby czynności za pomocą SMK, jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja jej uprawnień.

Diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Za specjalizację zapłaci minister zdrowia

W projekcie ustawy przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana przez ministra zdrowia z budżetu państwa. Minister będzie też musiał zapewnić minimalną liczbę miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków.

Obecnie minister zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym diagnostów laboratoryjnych. Jednakże do tej pory opłatę za szkolenie specjalizacyjne ponosił diagnosta laboratoryjny, który zdecydował się na specjalizację.

Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje minister zdrowia za pośrednictwem dyrektora CMKP. Natomiast kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego jest prowadzona przez zespół kontrolny powoływany przez dyrektora CMKP.

Nowym rozwiązaniem w projekcie ustawy jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego diagnoście laboratoryjnemu legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Kto będzie mógł zostać kierownikiem laboratorium

Projekt ustawy wprowadza wymagania kwalifikacyjne dla kierownika laboratorium. Na stanowisku kierownika laboratorium może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie:

 • diagnosta laboratoryjny
 • lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
 • lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii,
 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
 • Kierownikiem laboratorium może być ww. osoba posiadającą tytuł specjalisty w jednej z dziedzin specjalizacji zgodnej z profilem laboratorium, odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie laboratorium, po spełnieniu wymogów określonych w projekcie ustawy.

Funkcję kierownika laboratorium można będzie pełnić w pełnym wymiarze godzin pracy w jednym laboratorium.

Zmiany w funkcjonowaniu samorządu zawodowego

Projekt ustawy wprowadza także zmiany w zakresie funkcjonowania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, dotyczące uznania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za organ samorządu zawodowego, a także wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców. Obecnie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie został wymieniony wśród organów samorządu zawodowego, choć instytucja ta została uregulowana bezpośrednio po organach samorządu.

Wyłączne uprawnienia diagnostów laboratoryjnych

Projekt ustawy reguluje również kwestie dotyczące czynności medycyny laboratoryjnej, do wykonywania których uprawnieni są jedynie diagności laboratoryjni.

Specyficzne dla diagnostów laboratoryjnych jest wykonywanie czynności medycyny laboratoryjnej, tj.:

 • badań laboratoryjnych materiału biologicznego, w szczególności analitycznych, mikrobiologicznych, immunologicznych, genetycznych, cytomorfologicznych i toksykologicznych,
 • działań zmierzających do ustalenia zgodności tkankowej
 • wykonywania oceny jakości i wartości diagnostycznej badań laboratoryjnych oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań laboratoryjnych.

Odpowiedzialność zawodowa diagnostów laboratoryjnych

Ważnym elementem projektu ustawy wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta jest także stworzenie możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód diagnosty laboratoryjnego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w projekcie ustawy zasadami wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia uprawniony będzie samorząd zawodowy.

Projekt został skierowany do oceny Biura Legislacyjnego Sejmu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Alina Niewiadomska: liczymy na przyspieszenie prac nad ustawą o medycynie laboratoryjnej

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.