Czy dyrektorowi przysługuje nagroda jubileuszowa?

Sławomir Molęda
opublikowano: 30-09-2008, 00:00

„Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową dla dyrektora SP ZOZ-u po 40 latach pracy?" - zapytała czytelniczka. Odpowiada ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Pracownikowi SP ZOZ-u po 40 latach pracy przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Skorzystanie przez dyrektora SP ZOZ-u z tego uprawnienia uzależnione jest od rozstrzygnięcia, czy jest on pracownikiem SP ZOZ-u i czy przyznania mu nagrody jubileuszowej nie zabrania ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwana ustawą kominową.

Status kierownika

Kwestionowany wcześniej pogląd, że dyrektor zatrudniony na podstawie powołania lub umowy o pracę jest pracownikiem SP ZOZ-u, należy obecnie uznać za ustalony. Za poglądem tym przemawiają dwie podstawowe okoliczności: wykonywanie pracy na rzecz SP ZOZ-u i pokrywane wynagrodzenia dyrektora ze środków własnych SP ZOZ-u. Wątpliwości w tym zakresie budziło to, że dyrektora SP ZOZ-u zatrudnia podmiot, który utworzył zakład. Trzeba jednak przyjąć, że nie czyni tego w imieniu własnym, lecz w imieniu SP ZOZ-u, działając jako tzw. organ założycielski. Kodeks pracy dopuszcza, by za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywała wyznaczona do tego osoba. W tym wypadku podmiot założycielski został wyznaczony do zatrudnienia kierownika przez art. 44 ust. 4 ustawy o ZOZ-ach.
Na poważne trudności napotykamy przy rozstrzygnięciu dotyczącym tzw. ustawy kominowej. Przeciwko przyznaniu dyrektorowi SP ZOZ-u prawa do nagrody jubileuszowej przemawia kategoryczne brzmienie art. 5 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że osobom objętym ustawą, w tym kierownikom SP ZOZ-ów, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Przy czym wymienia wyjątek, który dotyczy kierowników SP ZOZ-ów i pozwala im przyznać nagrodę roczną (ust. 3). Z tego nasuwa się dość oczywisty wniosek, że dyrektorowi SP ZOZ-u, oprócz wynagrodzenia miesięcznego może zostać przyznana tylko nagroda roczna. Takie stanowisko zająłem w swoim poradniku „Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej". Potwierdza je teza wyrażona przez Sąd Najwyższy w wyroku 2 września 2003 r., która brzmi: „Przepis art. 5 ustawy kominowej ma charakter ściśle bezwzględnie obowiązujący i poza przewidzianymi w nim wyjątkami, dopuszcza przyznanie pracownikowi jedynie wynagrodzenia miesięcznego".

Inna interpretacja przepisów

Z ustawy kominowej można mimo to wyprowadzić argumenty, które mogą posłużyć podważeniu tego stanowiska. Jednoznaczna wymowa art. 5 została bowiem zachwiana w dwóch miejscach. W art. 7 oraz w definicji świadczeń dodatkowych. Art. 7 stanowi, że osobom objętym ustawą nie przysługuje prowizja od zysku, nagroda z zakładowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. Gdyby art. 5 miał być tak bezwzględnie obowiązujący, jak przyjmuje się w powyższym stanowisku, to art. 7 byłby po prostu zbędny.
Z kolei świadczeniami dodatkowymi, o których mowa w art. 5 ust. 2, są świadczenia z tytułu zatrudnienia: bytowe, socjalne, komunikacyjne itp. - inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, układach zbiorowych bądź w odrębnych przepisach. Nagroda jubileuszowa przysługująca na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie może być uznana za świadczenie dodatkowe, bo nie jest świadczeniem innym bądź wyższym niż ustalone w przepisach. Skoro tak, to wykluczenie możliwości przyznania świadczeń dodatkowych kierownikom SP ZOZ-ów, nie dotyczy nagród jubileuszowych z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Zdecyduje wójt

Posługując się tymi argumentami, Ministerstwo Zdrowia, a w ślad za nim - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wydało interpretacje, w myśl których ustawa kominowa nie wyłącza uprawnień dyrektorów SP ZOZ-ów do nagród jubileuszowych.
W tej sytuacji podanie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie nie jest możliwe. Decyzję o przyznaniu nagrody jubileuszowej musi w tym konkretnym przypadku podjąć wójt, jako zwierzchnik służbowy dyrektora SP ZOZ-u. Jeżeli jej nie podejmie, to dyrektorowi przysługuje odwołanie do sądu pracy. Jako pozwanego powinien wskazać SP ZOZ reprezentowany przez wójta.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.