Czy deklaracje dotyczą wszystkich szefów samorządowych ZOZ-ów?

Sławomir Molęda
opublikowano: 07-05-2003, 00:00
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W artykule "Dyrektorzy samorządowych ZOZ-ów muszą złożyć oświadczenia majątkowe" (Puls Medycyny nr 7/2003) poinformowałem o obowiązku składania przez dyrektorów oświadczeń o stanie swojego majątku i innych informacji oraz o zakazie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, wynikającym z przepisów ustawy z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 214, poz. 1806).
Tymczasem prof. dr hab. Jan Zimmermann, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał opinię, zgodnie z którą obowiązek składania oświadczeń majątkowych oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie dotyczy dyrektorów wojewódzkich SP ZOZ-ów.
Przypomnę, że przepisy nakładające ów obowiązek i zakaz nie wskazują wprost na dyrektorów SP ZOZ-ów, lecz na "osoby zarządzające gminną/powiatową/wojewódzką osobą prawną". Prof. J. Zimmermann zajmuje stanowisko, że obowiązek i zakaz nie dotyczą dyrektorów wojewódzkich SP ZOZ-ów, ponieważ nie są one wojewódzkimi osobami prawnymi. Wskazuje na przepis art. 47 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, definiujący pojęcie wojewódzkiej osoby prawnej. Brzmi on następująco:
"Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo".
Istnieją zatem dwie możliwości uznania osoby prawnej za wojewódzką: przyznanie jej takiego statusu oraz utworzenie wyłącznie przez województwo. Obie możliwości, zdaniem prof. J. Zimmermanna, odpadają: skoro wojewódzkie SP ZOZ-y nie zostały przez żaden przepis określone jako wojewódzkie osoby prawne, to taki status nie został im przyznany; a przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przewidują, że SP ZOZ może być utworzony także przez inne organy i jednostki samorządu, nie tylko (wyłącznie) przez województwo.
O ile do wykładni pierwszej części przepisu art. 47 ust. 2 nie mam żadnych zastrzeżeń, o tyle wykładnia części drugiej budzi moje wątpliwości. Według mnie słowo "wyłącznie" zostało przez prof. J. Zimmermanna nieprawidłowo odniesione. Nie dotyczy ono moim zdaniem wyłączności uprawnień do tworzenia danych osób prawnych, lecz wyłączności w ich tworzeniu, tzn. bez udziału innych podmiotów. Innymi słowy: nie ma znaczenia to, czy tylko województwo uprawnione jest do tworzenia SP ZOZ-ów - znaczenie ma to, że SP ZOZ nie może być tworzony przez organ państwowy czy jednostkę samorządową w kooperatywie z inną jednostką. Nie może powstać SP ZOZ wojewódzko-gminny czy wojewódzko-ministerialny. SP ZOZ musi od początku zachować jednorodny charakter. W omawianym przypadku oznacza to, że może być tworzony włącznie przez województwo i dzięki temu może być uznawany za wojewódzką osobę prawną.
Jeśli przyjmiemy wykładnię prof. J. Zimmermanna za właściwą, to za zwolnionych z obowiązku składania oświadczeń i z zakazu prowadzenia działalności gospodarczej powinniśmy uznać również dyrektorów powiatowych SP ZOZ-ów, ponieważ w ustawie o samorządzie powiatowym znajduje się analogiczna definicja powiatowej osoby prawnej (art. 46 ust. 2 ustawy). Chociaż w ustawie o samorządzie gminnym brak definicji gminnej osoby prawnej, to wykładnia prof. Zimmermanna powinna także objąć dyrektorów gminnych SP ZOZ-ów, przez uznanie braku definicji za lukę prawną i zastosowanie reguł wykładni ANALOGIA LEGIS [analogia z ustawy regulującej zbliżony stan faktyczny, przy tożsamym RATIO LEGIS (clou ustawy)]. Wykładnia prof. J. Zimmermanna nie obejmie natomiast dyrektorów niesamodzielnych ZOZ-ów publicznych.
Dyrektorzy SP ZOZ-ów, którzy opierając się na wykładni prof. J. Zimmermanna zrezygnują ze składania oświadczeń i nie zaprzestaną działalności gospodarczej, powinni mieć na uwadze konsekwencje, jakie może spowodować ta decyzja. Opinia prof. Jana Zimmermanna nie stanowi bowiem obowiązującej wykładni prawa, a niezłożenie wymaganych oświadczeń i informacji w terminie powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone, do dnia ich złożenia oraz zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy. Zwolnienie dyscyplinarne następuje również za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Skąd zatem i kiedy będzie wiadomo, czy obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczy dyrektorów SP ZOZ-ów? W tej sprawie dyrektorzy powinni zwracać się z zapytaniem do swoich organów samorządowych, które mogą dokonywać pierwszych wiążących rozstrzygnięć. Podlegają one nadzorowi pod kątem zgodności z prawem sprawowanemu przez prezesa Rady Ministrów, wojewodów i regionalne izby obrachunkowe. Te organy mogą dokonywać rozstrzygnięć nadzorczych (w przypadku naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze) lub wskazywać na naruszenie prawa. Organom samorządowym przysługuje prawo zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do którego będą należały rozstrzygnięcia ostateczne.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.