Chemioterapia wciąż jest uniwersalnym leczeniem w raku jelita grubego

Monika Rachtan. Materiał powstał we współpracy z Servier Polska Sp. z o.o.
opublikowano: 07-10-2020, 09:40

W Polsce na raka jelita grubego zapada rocznie ponad 19 tys. osób. Dla pacjentów z zaawansowanym stadium tego nowotworu jest dostępna w programie lekowym od 2019 r. terapia oparta na połączeniu triflurydyny z typiracylem. Leczenie to cieszy się zaufaniem lekarzy oraz wpływa na wydłużenie życia chorych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

U pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu pokarmowego triflurydyna jest związkiem stosowanym od pół wieku. Łączy się ją z typiracylem w celu zatrzymania enzymu rozkładającego triflurydynę. Triflurydyna ma zupełnie inny mechanizm działania niż stosowane wcześniej fluoropirymidyny.

dr Barbara Radecka
Zobacz więcej

dr Barbara Radecka Fot. Archiwum

Zdaniem dr n. med. Barbary Radeckiej, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Oddziałem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii, leczenie cytostatyczne zaawansowanego raka jelita grubego, jest leczeniem uniwersalnym. „W dobie terapii molekularnie ukierunkowanych, również w raku jelita grubego coraz częściej próbujemy zastosować leki skierowane na określone cele molekularne. Chemioterapia wciąż jednak pozostaje leczeniem uniwersalnym oraz ma swoje wieloletnie zasługi” — uważa dr Radecka.

Od 1 listopada 2019 r. program lekowy dla chorych na raka jelita grubego poszerzono o zastosowanie triflurydyny z typiracylem w III i IV linii leczenia. Poprawiło to możliwości terapii objętej refundacją ze środków publicznych w Polsce i znów nieco zbliżyło do zaleceń europejskich.

Wyodrębniona grupa badana

„Lek został dopuszczony do obrotu na podstawie badania rejestracyjnego RECOURSE, przeprowadzonego w populacji chorych na raka jelita grubego, którzy uprzednio byli dość intensywnie leczeni. Musieli oni otrzymać co najmniej dwa schematy chemioterapii oraz wykazać oporność lub nietolerancję na leki uznane za standardowe w leczeniu raka jelita grubego. W badaniu tym oceniano skuteczność triflurydyny z typiracelem w porównaniu do placebo. Chorzy pozostawali w dobrym lub bardzo dobry stanie sprawności i wykazywali prawidłową funkcję krytycznych narządów” — wyjaśnia onkolog.

Zdecydowana większość chorych biorących udział w badaniu RECOURSE miała późny nawrót choroby, 1/5 populacji stanowili pacjenci z wyjściową chorobą uogólnioną lub z nawrotem po pierwotnym leczeniu nieprzekraczającym 18 miesięcy. „Znaczny odsetek omawianej populacji otrzymał triflurydynę z typiracylem w IV lub późniejszych liniach leczenia. To ważna informacja, oznacza bowiem, że u większości chorych w badaniu klinicznym lek był stosowany później niż obecnie w ramach programu lekowego” - dodaje.

Potwierdzona skuteczność kombinacji lekowej

Badanie RECOURSE wykazało statystycznie istotną poprawę w zakresie pierwszorzędowego kryterium oceny skuteczności, tj. czasu przeżycia całkowitego (OS), w grupie pacjentów, którzy otrzymywali połączenie triflurydyny z typiracylem. „Wykazano zmniejszenie względnego ryzyka zgonu o 32 proc. w porównaniu do grupy kontrolnej (HR=0,68; 95 proc. CI: 0,58-0,81; p<0,001) oraz wydłużenie mediany czasu przeżycia całkowitego o 1,8 miesiąca (7,1 miesiąca dla połączenia triflurydyny z typiracylem wobec 5,3 miesiąca dla placebo).

Do najczęściej (≥30 proc.) obserwowanych działań niepożądanych u chorych przyjmujących połączenie triflurydyny z typiracylem należały: neutropenia, nudności, uczucie zmęczenia, anemia i leukopenia” — przedstawiła wyniki dr Radecka.

Analiza podgrup wykazała, że korzyść w zakresie ogólnego przeżycia pod wpływem leczenia triflurydyną i typiracylem jest zgodna we wszystkich wcześniej zdefiniowanych grupach. „Można jednak zauważyć, że im bardziej przeleczeni pacjenci, tym ten zysk jest większy” — dodała ekspertka.

Nie oceniano jakości życia

Wyniki badania RECOURSE zostały opublikowane w 2015 r., gdy jeszcze nie obowiązywała skala ESMO, która nakazuje podczas badania rejestracyjnego wykonywać ocenę jakości życia pacjentów. Zdaniem onkolog, brak informacji o jakości życia chorych, biorących udział w badaniu, jest jego wielką wadą.

„W wynikach badań podano jednak inny parametr, który jest niejako punktem zastępczym dla oceny jakości życia, mianowicie pogorszenie stanu sprawności do poziomu 2 i więcej. Stosowanie terapii eksperymentalnej w porównaniu z placebo wiązało się z wydłużeniem czasu do pogorszenia tego stanu, a także z mniejszym odsetkiem pacjentów, u których to pogorszenie nastąpiło” — podała dr Radecka.

Przyjazny kardiologicznie cytostatyk

Według informacji ekspertki, głównym działaniem niepożądanym chemioterapii opartej na połączeniu triflurydyny z typiracylem jest toksyczność hematologiczna. „To działanie niepożądane, z którym potrafimy sobie dobrze radzić i nim zarządzać. Oprócz toksyczności hematologicznej, w grupie pacjentów przyjmujących lek odnotowywano wymioty, u części obserwowano biegunkę. Zdarzenia o szczególnym znaczeniu, które są typowe dla fluoropirymidyn, takie jak zespół ręka-stopa, zapalenie jamy ustnej, zmiany niedokrwienne mięśnia sercowego, występowały z podobną częstością, jak w grupie otrzymującej placebo. Można zatem powiedzieć, że połączenie triflurydyny z typiracylem jest przyjaznym cytostatykiem” — oceniła dr Radecka.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

W uzupełnieniu informacji o badaniu specjalistka dodała, że z powodu zdarzeń niepożądanych zakończyło leczenie ok. 3 proc. pacjentów stosujących terapię eksperymentalną, kilkanaście procent wymagało zmniejszenia dawki leku. „Łącznie u 54 proc. pacjentów nastąpiło opóźnienie dawki cytostatyku o 4 dni z powodu wystąpienia objawów niepożądanych” — powiedziała dr Radecka, wyjaśniając, że dla ponad połowy chorych triflurydyna z typiracylem nie była ostatnią linią leczenia, ponieważ zastosowano u nich kolejne linie leczenia systemowego.

Pozycjonowanie triflurydyny z typiracylem

Na podstawie wyników badania RECOURSE triflurydyna z typiracylem została zarejestrowana w leczeniu dorosłych chorych na przerzutowego raka jelita grubego, którzy wcześniej byli leczeni lub nie kwalifikują się do terapii dostępnymi lekami.

„Zalecenia NCCN (National Comprehensive Cancer Network) pozycjonują triflurydynę z typiracylem w kolejnych liniach leczenia, niezależnie od populacji. W programie lekowym obowiązują zapisy wyznaczające jej III lub IV linię leczenia — po udokumentowanej nieskuteczności wcześniejszych terapii zarejestrowanymi i dopuszczonymi w Polsce do obrotu lekami lub w przypadku braku możliwości zastosowania wyżej wymienionych metod. Oczywiście, gdyby pacjent miał za sobą większą liczbę linii leczenia, program jasno definiuje, że w V linii nie możemy tego leczenia zastosować. Choć przypomnę, że w badaniu rejestracyjnym to chorzy, którzy byli uprzednio intensywniej leczeni, odnosili większą korzyść z otrzymywania triflurydyny z typiracylem” — zauważa dr Radecka. Zaznacza także, że triflurydyna z typiracylem jest terapią doustną, co jest korzystne w przypadku przewlekłego leczenia. Lek podaje się zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, która dokładnie opisuje, w jaki sposób należy go dawkować i postępować w przypadku działań niepożądanych.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że połączenie triflurydyny z typiracylem jest chętnie stosowane przez specjalistów w kraju. Od 1 listopada 2019 do końca 2019 r. lek otrzymywało 275 chorych. „Leczenie triflurydyną z typiracylem jest terapią doustną przyjazną pacjentom, także w dobie pandemii. Spodziewam się zatem, że w danych pochodzących z bieżącego roku chorych przyjmujących tę terapię jest znacznie więcej” — przewiduje dr Radecka.

Polskie doświadczenia z połączeniem leków

Ekspertka przedstawiła dane zebrane przez polskich klinicystów, którzy stosowali triflurydynę z typiracylem jeszcze przed uruchomieniem programu lekowego. „W analizie retrospektywnej oceniliśmy profil pacjenta, a także bezpieczeństwo terapii oraz przeżycie do progresji w codziennej praktyce klinicznej. Nasza grupa 124 chorych nieco różniła się od populacji pacjentów z badania rejestracyjnego, choć lek był stosowany zgodnie z rejestracją. W badaniu mieliśmy tylko 20 proc. chorych, którzy byli w bardzo dobrym stanie sprawności, zdarzali się też pacjenci w stopniu 2 według skali ESMO. Pacjentów, którzy mieli chorobę wyjściowo uogólnioną bądź nawrót przed upływem 18 miesięcy, było dokładnie odwrotnie więcej niż w proporcjach występujących w badaniu rejestracyjnym. Nasi chorzy nie byli tak intensywnie przeleczni jak uczestniczący w badaniu rejestracyjnym. Również nie wszyscy nasi pacjenci otrzymali leczenie antyangiogenne” — relacjonowała dr Radecka.

Czas leczenia wynosił od 2 do 8 miesięcy, a chorzy otrzymywali lek od II do V linii leczenia. „Medianę czasu wolnego od progresji choroby powyżej 6 miesięcy w naszym badaniu osiągnęło 24 proc. chorych. Na dłuższe przeżycie bez progresji, według naszych obserwacji, wpływały: lewostronna lokalizacja pierwotnego guza, prawidłowe formy genów KRAS i BRAF, więcej niż 3 linie wcześniejszego leczenia, bardzo dobry stan sprawności i stosunek płytek do limfocytów przekraczający 130” — wymieniła onkolog.

Leczenie było przez pacjentów dobrze tolerowane, odsetki zdarzeń niepożądanych hematologicznych były zbliżone do tych opisanych w badaniu rejestracyjnym. „Mówiąc o badaniu prowadzonym przez polskich klinicystów, należy jednak pamiętać, że była to analiza retrospektywna, dotyczącą pacjentów, którzy nie byli precyzyjnie monitorowani pod kątem progresji choroby. Zatem rezultaty osiągnięte w naszej analizie mogły być lepsze, niż te uzyskane w badaniu klinicznym” — podsumowała ekspertka.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Rachtan. Materiał powstał we współpracy z Servier Polska Sp. z o.o.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.