Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta

opublikowano: 10-02-2019, 15:29
aktualizacja: 14-02-2019, 15:29

Bartłomiej Chmielowiec jest radcą prawnym i rzecznikiem praw pacjenta, inicjatorem licznych zmian w przepisach prawa.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Bartłomiej Chmielowiec zajmuje się przypadkami naruszeń praw pacjenta, poszukując jednocześnie dróg do usprawnienia procesów w systemie ochrony zdrowia. Urząd rzecznika praw pacjenta sprawuje od 30 października 2017 r. W tym czasie dał się poznać jako aktywny partner organizacji pacjentów, podmiotów leczniczych, organów samorządów zawodowych i wielu przedstawicieli środowiska związanego z opieką zdrowotną.

Bartłomiej Chmielowiec, RPP
Zobacz więcej

Bartłomiej Chmielowiec, RPP Materiały prasowe

Wcześniej był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, głównym specjalistą w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (d. Rzecznika Ubezpieczonych), koordynatorem Zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów i radcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najważniejsze dokonania RPP w 2018 roku

W ubiegłym roku wraz z zespołem ekspertów i przedstawicieli organizacji pacjentów Bartłomiej Chmielowiec przygotował kompleksową nowelizację ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zakłada ona wprowadzenie wielu ważnych zmian w obowiązujących przepisach, w tym prawa do tajemnicy medycznej, uregulowania katalogu obowiązków pacjenta, jak również utworzenia Rady Organizacji Pacjentów działającej przy rzeczniku praw pacjenta. Zwieńczeniem prac nad projektem było wspólne podpisanie dokumentu przez organizacje pozarządowe, które zdecydowały się poprzeć proponowane zmiany. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem został następnie przekazany do dalszych prac legislacyjnych i przedłożony prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi zdrowia.

Na podstawie zgłoszeń od pacjentów, instytucji i organizacji partnerskich oraz analiz własnych, rzecznik praw pacjenta skierował szereg wystąpień do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości czy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszenia dotyczyły m.in.: finansowania rejestrów medycznych, Narodowego Programu Chorób Rzadkich, podawania leków z darowizn w placówkach medycznych, mających umowę z NFZ czy niedoborów personelu pielęgniarskiego.

W 2018 r. Bartłomiej Chmielowiec aktywnie uczestniczył w procesie edukacji w systemie ochrony zdrowia. Był współtwórcą „Przewodnika RODO po służbie zdrowia”, przygotowywanego pod kierownictwem Ministerstwa Cyfryzacji. Skierował również pismo do rektorów uniwersytetów medycznych dotyczące konieczności zwiększenia zajęć praktycznych w obszarze komunikacji lekarzy z pacjentem.

W minionym roku podejmował także działania na rzecz pozytywnego postrzegania szczepień ochronnych a także ograniczania praktyk paramedycznych.

W 2018 r. współpraca rzecznika z organizacjami pozarządowymi nabrała szerszego wymiaru. Jej efektem jest m.in. realizacja projektu „Łączy nas pacjent”.  W ramach tej inicjatywy przedstawiciele organizacji pozarządowych od marca 2018 r. dyżurują na infolinii rzecznika, udzielając porad i informacji, w zakresie określonych jednostek chorobowych i swojej działalności. Wspólnie z organizacjami pacjentów Bartłomiej Chmielowiec wypracował również dobre praktyki w zakresie przejścia przewlekle chorych pacjentów uzyskujących pełnoletność pod opiekę specjalistów zajmujących się osobami dorosłymi. Aktywna współpraca z organizacjami pacjentów zaowocowała też wieloma wystąpieniami systemowymi m.in. w zakresie poradni stomijnych, zniesienia skierowań do okulisty i dermatologa, finansowania rejestrów medycznych czy wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Rok 2018 r. to także okres ścisłej współpracy z wieloma organami, instytucjami oraz placówkami medycznymi. Ich efektem stało się podpisanie porozumień z NFZ, PFRON, rzecznikiem finansowym a także Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Wielkim osiągnięciem współpracy z NFZ było utworzenie w listopadzie 2018 r. Telefonicznej Informacji Pacjenta – wspólnej infolinii obu instytucji działającej pod numerem 800-190-590. Współpraca ze Szpitalem MSWiA to pierwszy zaś tego rodzaju projekt rzecznika – stworzenie programu pilotażowego z placówką medyczną, którego efektem ma być poprawa stopnia przestrzegania praw pacjenta w tym szpitalu.

Rzecznik podjął również intensywną współpracę z Naczelną Radą Lekarską zarówno na gruncie proponowanych zmian systemowych, które poprawią komfort pacjentów w relacjach z personelem medycznym, jak i przyszłych akcji promujących profilaktykę i zdrowy tryb życia. Współpraca z NIZP-PZH i wyniki wspólnie przeprowadzonych badań ankietowych na infolinii rzecznika dotyczą możliwości powołania certyfikowanego portalu wiedzy dla pacjentów na wzór brytyjskiego „NHS Choices”. Rzecznik jest także członkiem zespołu powołanego przez Państwowy Fundusz Rozwoju, twórcę strony internetowej poświęconej badaniom klinicznym pacjentwbadaniach.pl W ramach tej współpracy wybrani przedstawiciele organizacji pacjentów dyżurujący na infolinii rzecznika rozszerzyli zakres udzielanych informacji również o badania kliniczne.

Nie do przecenienia są także działania Rzecznika dotyczące ochrony zdrowia psychicznego. Tylko w ubiegłym roku zwiększył liczbę podmiotów objętych działalnością rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego ze 109 na koniec 2017 roku do 200 na koniec 2018 roku. To także czas podjęcia realnego dialogu ze środowiskiem profesjonalistów zaangażowanych w tworzenie systemu opieki psychiatrycznej, co zaowocowało przyznaniem  Bartłomiejowi Chmielowcowi nagrody Złotej Synapsy w kategorii „ Przyjaciel Psychiatrii 2018” przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Bartłomiej Chmielowiec jest także inicjatorem  spotkań „U Rzecznika na Młynarskiej” stanowiących forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat istotnych obszarów polskiej psychiatrii. Pierwsze z nich – „Media przyjacielem psychiatrii” poświęcone było roli mediów w kreowaniu wizerunku osób doświadczających kryzysu psychicznego, drugie – „Sąd w psychiatrii. Psychiatria w sądzie” poświęcone roli wymiaru sprawiedliwości w leczeniu psychiatrycznym. Rzecznik jest także inicjatorem zmian dotyczących znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego regulujących stosowanie przymusu bezpośredniego. Zaangażował się również we współpracę z Biurem ds. Pilotażu NPOZP i intensywnie promuje ideę psychiatrii środowiskowej.

Wszystkie działania rzecznika opierają się także na spójnej i widocznej działalności edukacyjnej i komunikacyjnej. To m.in. dziesiątki szkoleń z zakresu praw pacjenta, przeprowadzane w placówkach medycznych na terenie całej Polski, udział rzecznika w wielu lokalnych imprezach o charakterze pomocowo-zdrowotnym, konferencjach naukowych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz kolejna edycja kampanii społecznej „Rzecznik praw pacjenta przypomina” emitowanej w prasie, radiu, telewizji oraz środkach komunikacji miejskiej.

W kolejnych latach Bartłomiej Chmielowiec zamierza konsekwentnie intensyfikować prace na rzecz polskich pacjentów, obok działań interwencyjnych, realizując strategiczne projekty wzmacniające pozycję pacjentów w systemie opieki zdrowotnej.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.