Apekarze, hurtownicy i importerzy pójdą na skargę do Trybunału

Ewa Szarkowska
opublikowano: 22-04-2002, 00:00

Najnowsze rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazów leków refundowanych i ich cen urzędowych oraz ustawa o cenach będą zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem przedstawicieli firm farmaceutycznych, aptekarzy i hurtowników, nowe przepisy naruszają sformułowaną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
,Nie zachowano koniecznego okresu vacatio legis, nie uwzględniono zasady ochrony ,interesów w toku" oraz zasady ,praw nabytych". Poza tym rozporządzenie w sprawie cen urzędowych narusza przepis ustawy o cenach, mówiący o tym, że minister ustalając cenę musi mieć na względzie równoważenie interesów konsumentów i przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem środkami farmaceutycznymi" - tłumaczy Robert Pachocki, członek Zarządu Izby Gospodarczej ,Farmacja Polska".
Hurtownicy i importerzy leków oceniają, że z powodu niewprowadzenia okresu przejściowego ich straty wyniosą ok. 50-60 mln złotych.
O stratach mówią też aptekarze. ,Mamy zapasy drogich leków onkologicznych, których, wobec zmiany ich statusu na leki szpitalne, nie możemy sprzedać nawet za pełną odpłatnością. Łudzimy się, że hurtownie przyjmą je od nas z powrotem. Jeśli nie, wszystkie pójdą w straty. Poza tym minister obwieścił, że z list zniknęło blisko 380 leków dlatego, że były nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Kto z pacjentów będzie teraz chciał je u nas kupić?" - mówi Leokadia Danek z Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zdaniem aptekarzy, ceny i listy zostały wymyślone w sposób perfidny dla aptek, powodując zmniejszenie marż przez przyjęcie innych wielkości opakowań.
Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych i w Izbie Gospodarczej ,Farmacja Polska" w swoim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego kwestionować będą także przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ich zdaniem, zapis określający delegację ministra zdrowia do ustalania limitów cen na leki nie zawiera żadnych wytycznych, w jaki sposób powinien to robić. ,Chcemy również zwrócić uwagę Trybunału na fakt, że minister zdrowia naruszył prawa nabyte i interesy w toku pacjentów. Osoby, które dysponowały receptami wystawionymi przez lekarza przed 10 kwietnia musiały kupić lek po wyższej cenie, mimo iż recepta ważna jest 14 dni w przypadku antybiotyku lub jeden miesiąc dla pozostałych leków" - podkreśla Irena Rej, prezes zarządu Izby Gospodarczej ,Farmacja Polska".

Co mówi Ustawa o cenach

Art. 7 ustęp 3
Do zadań Zespołu (ds. Gospodarki Lekami) należy przygotowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia stanowisk w zakresie ustalania wykazów oraz cen urzędowych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) poziomu cen w krajach o zbliżonej wysokości dochodu narodowego na jednego mieszkańca
2) konkurencyjności cenowej
3) wpływu leku na bezpośrednie koszty leczenia
4) wielkości realizowanych dostaw w okresie poprzedzającym złożenie wniosku lub informacji deklarowanych w okresie późniejszym
5) kosztów produkcji
6) udowodnionej skuteczności leków
7) znaczenia leku w zwalczaniu chorób o znacznym zagrożeniu epidemiologicznym i cywilizacyjnym
8) marży hurtowej
9) marży detalicznej.

Art. 7 ustęp 6
Zespół informuje przedsiębiorcę o przyczynach nieuwzględnienia jego wniosku o umieszczenie na wykazach (...) lub wnioskowanej przez niego ceny urzędowej. Przedsiębiorca może zwrócić się w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego stanowiska o ponowne rozpatrzenie wniosku lub informacji:
1) w zakresie ustalania wykazów - do ministra właściwego do spraw zdrowia
2) w zakresie ustalania ceny urzędowej - do ministra właściwego do spraw zdrowia działającego w porozumieniu w ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.