AOTMiT opublikowała raport dotyczący analizy kosztów i wyceny testów na obecność SARS-CoV-2

opublikowano: 30-04-2020, 14:37

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała raport dotyczący analizy kosztów i wyceny testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. AOTMiT, na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, zaproponowała ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Raport opracowano w związku ze zleceniem ministra zdrowia z 3 kwietnia 2020 w sprawie przygotowania analizy kosztów i przedstawienia jej wyników wraz z propozycją wyceny dla produktów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Raport AOTMiT o kosztach testów na koronawirusa - dane uzyskano od 27 jednostek

AOTMiT wyjaśnia, że wystąpiono do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, NIZP Państwowego Zakładu Higieny, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz trzech Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: w Gdańsku, Lublinie i Poznaniu z prośbą o pomoc przy ustaleniu przebiegu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 od momentu pobrania próbki do uzyskania wyniku tego testu oraz - jeśli to możliwe - podanie kosztów poszczególnych elementów tego procesu.

Ponadto - jak wyjaśnia AOTMiT - zwrócono się drogą mailową do 59 laboratoriów diagnostycznych, figurujących na liście Ministra Zdrowia jako uprawnione do wykonywania wspomnianych testów, z prośbą o przekazanie informacji na temat kosztu takiego badania.

Dodatkowo AOTMiT nawiązała współpracę z ekspertem pracującym jako analityk w jednym z laboratoriów wykonujących przedmiotowe testy. Zadanie eksperta polegało na opisaniu każdego z etapów procesu wykonania testu na wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR czasu rzeczywistego od momentu pobrania próbki do uzyskania wyniku, ze szczególnym uwzględnieniem danych kosztowych i ilości potrzebnego sprzętu i materiałów. Ekspert przygotował też opis wymagań laboratorium, które trzeba spełnić przy diagnostyce wirusa SARS-CoV-2 oraz krótką charakterystykę dostępnych obecnie na rynku testów diagnostycznych.

Detaliczne wyszczególnienie danych ilościowych i kosztowych przekazało 27 jednostek. 

Test na koronawirusa SARS-CoV-2: koszty testów do izolacji i testów RT-PCR

Autorzy raportu odrębnie oszacowali koszty testów do izolacji i testów RT-PCR. "Średnie koszty obu testów z danych przekazanych przez podmioty wyniosły odpowiednio 26,60 zł i 115,08 zł (razem 141,68 zł), jednak z uzyskanych informacji wynika, że większość tych podmiotów otrzymuje testy z Ministerstwa Zdrowia. Jeden z podmiotów poinformował, że uruchamia realizację testów także w opcji z własnym odczynnikiem zakupionym ze środków własnych (koszt tego testu na jedno badanie to 50,76 zł)" - czytamy w dokumencie.

Ile kosztują testy na koronawirusa SARS-CoV-2 kupowane przez Ministerstwo Zdrowia 

Agencja wystąpiła do Ministra Zdrowia z prośbą o przekazanie informacji o cenie zakupywanych testów. Jak zaznaczyła, otrzymała dane dotyczące poszczególnych zamówień, zawierające nazwę dostawcy, rodzaj testu, wolumen dostawy oraz cenę jednostkową netto (nie w każdym przypadku). W oparciu o te informacje obliczyła wartości średnie ważone liczbą zamówionych testów oraz ich cenami jednostkowymi netto.

Statystyki dotyczące cen (PLN) testów kupowanych przez MZ: 

W raporcie zaznaczono, że z informacji uzyskanych w trakcie gromadzenia i analizy danych wynika, iż "istnieją rozmaite praktyki w zakresie nie tylko pozyskiwania testów, ale również ich wykonywania. W odniesieniu do testów wskazać należy, że są one kupowane ze środków własnych, uzyskiwane z Ministerstwa Zdrowia, wykorzystywane tylko w części (np. tylko do badania RT-PCR, ponieważ część do izolacji materiału laboratorium posiada we własnych zasobach)".

Poza tym "niektóre laboratoria otrzymują również próbki, które zostały już poddane procesowi izolacji RNA".

Ze względu na powyższe oraz z uwagi na dużą rozpiętość kosztów testów "nie jest możliwe jednoznaczne oszacowanie kosztu świadczenia polegającego na wykonaniu testu wraz z kosztem odczynników" - zaznaczają autorzy raportu.

Koszt pracy personelu zaangażowanego w wykonywanie przedmiotowych testów na SARS-CoV-2

Agencja oszacowała także średni dobowy (przy założeniu 365 dni pracy w roku) koszt pracy personelu zaangażowanego w wykonywanie przedmiotowych testów, przeliczając je na trójzmianowy tryb pracy i zaktualizowano o mnożnik dotyczący wzrostu wynagrodzeń do roku 2020. Do zabezpieczenia całodobowej pracy przyjęto trzy zmiany, po dwa pełne etaty na jedną zmianę. Dane otrzymano od 9  świadczeniodawców posiadających aparaturę niezbędną do wykonywania badań techniką Real-time PCR.

Wynik kalkulacji kosztów przy założeniu efektywnej całodobowej pracy laboratorium i automatycznej izolacji RNA:

Wariant Koszty materiałowe Koszty pracy personelu Koszty infrastruktur Koszty całkowite bez testów
Oszacowany koszt wykonania jednego testu 44,45 5,09 7,73 57,27
Oszacowany koszt wykonania jednego testu powiększony o koszt powtórzeń i testów kontrolnych (3 proc.) 45,78 5,24 7,96  58,99

Autorzy raportu zaznaczają jednak, że "koszt pracy personelu zaangażowanego w wykonanie przedmiotowych badań jest mocno uzależniony od sposobu izolacji RNA (izolacja manualna lub automatyczna), od wydajności używanego termocyklera oraz od liczby analizowanych próbek w jednej partii".

Z analizy AOTMiT wynika, że "część laboratoriów izoluje RNA w sposób automatyczny, natomiast część w sposób manualny lub, ze względu na niedostateczne wyposażenie laboratorium, jedynie część próbek może być izolowana automatycznie. Dwa laboratoria dysponują sprzętem, który wykonuje zarówno izolację, jak i analizę próbek".

"Biorąc pod uwagę powyższe założyć należy, że w przypadku manualnej izolacji RNA w trakcie jednej zmiany jeden analityk jest w stanie wykonać około 30 testów. Przy analogicznej obsadzie jak dla wcześniejszych obliczeń (6 etatów na dobę), w trybie pracy całodobowej laboratorium wykona średnio 180 testów na dobę, co przełoży się na koszt jednostkowy" - czytamy w raporcie.

Wynik kalkulacji kosztów przy założeniu efektywnej całodobowej pracy laboratorium i manualnej izolacji RNA:

Wariant Koszty materiałowe Koszty pracy personelu Koszty infrastruktury Koszty całkowite bez testów
Oszacowany koszt wykonania jednego testu 44,45 14,13 21,47 80,05
Oszacowany koszt wykonania jednego testu powiększony o koszt powtórzeń i testów kontrolnych (3 proc.)  45,78 14,55  22,11  82,45

Test na koronawirusa SARS-CoV-2: koszt środków ochrony osobistej pracowników

W dokumencie odrębnie oszacowano koszt środków ochrony osobistej pracowników. Zużywane materiały zostały podzielone na następujące kategorie:

  • kombinezony,
  • rękawice nitrylowe,
  • rękawice gumowe,
  • maseczki ochronne (chirurgiczne),
  • maseczki ochronne (z filtrem),
  • okulary/gogle, przyłbice,
  • fartuch,
  • czepek,
  • ochraniacze.

"Dla każdej kategorii obliczono średnią cenę z cen podanych przez laboratoria oraz średnie zużycie w przeliczeniu na jeden wykonany test. Średni koszt przypadający na jedno wykonanie testu obliczono jako sumę iloczynów średnich cen i średniego zużycia, uzyskując kwotę 26,28 zł" - czytamy w raporcie.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2: analiza kosztów i wyceny

Zdaniem AOTMiT "biorąc pod uwagę wszystkie dokonane analizy przyjąć należałoby wycenę opartą o dane przekazane przez laboratoria i uwzględniającą 3-proc. narzut kosztów związany z koniecznością wykonania powtórek oraz testów kontrolnych – to jest 138,63 zł w przypadku wykonania samego badania".

Autorzy raportu zaznaczają jednak, że "z uwagi na duży rozrzut cen samych testów oraz wskazane wcześniej różne stosowane praktyki (zakup testu z własnych środków/ uzyskanie testu z Ministerstwa Zdrowia/ wykorzystanie jedynie części testu), trudno jest w sposób jednoznaczny wskazać wycenę świadczenia obejmującego wykonanie badania wraz z kosztem testu".

"Jednakże, przyjmując średnią cenę testu, obliczoną na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, proponuje się ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł. Jednocześnie, w przypadku pojawienia się na rynku testów o istotnie niższej cenie oraz możliwości powszechnego, szerokiego ich wykorzystania, wycena ta powinna zostać poddana rewizji" - czytamy w raporcie.

W tabeli przedstawiono wartości końcowe, powiększone o 3 proc. z tytułu wykonania powtórek badań oraz badań kontrolnych. 

Wynik kalkulacji kosztów po uwzględnieniu kosztu powtarzania testów na poziomie 3 proc.:

Wariant Koszty całkowite bez testów Koszty testów Koszty całkowite
1. Dane z laboratoriów 138,63 141,68 280,32
2. Przebieg ekspercki 120,59 138,54 259,12

Test na koronawirusa SARS-CoV-2: ich cena w innych krajach

W celu porównania poziomu finansowania analizowanych świadczeń z ich odpowiednikami w innych krajach, odnaleziono informacje dotyczące cen przedmiotowych testów za granicą pochodzących od 3 międzynarodowych producentów. Średnie ceny testów do izolacji kształtowały się na poziomie 25,03 zł/próbka, natomiast średnie cena testów do RT-PCR: 154,62 zł/próbka, co daje średni całkowity koszt testu na próbkę na poziomie 179,65 zł.

Raport dostępny pod adresem www.bipold.aotm.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szybkie testy antygenowe na koronawirusa SARS-CoV-2: "Wiązane są z nimi duże nadzieje"

Testy na koronawirusa SARS-CoV-2: przykład Islandii pokazuje korzyści z ich masowego wykonywania

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.