Aktualizacja danych dla NFZ jest niezależna od zapisów rejestrowych

Sławomir Molęda
opublikowano: 23-11-2011, 00:00

„Prowadzimy NZOZ z koleżankami w spółce cywilnej. NFZ wydał komunikat, w którym wezwał nas do uzupełnienia danych. Czy mamy podawać dane spółki, mimo że nie została ona jeszcze zarejestrowana jako podmiot leczniczy?” — pyta czytelniczka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Z dniem 1 lipca 2011 r. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, a prowadzące je podmioty, w tym także spółki cywilne — podmiotami leczniczymi. Zmiana statusu nastąpiła z mocy prawa i nie została uzależniona od dokonania zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. To samo dotyczy statusu świadczeniodawcy, który NZOZ-y utraciły na rzecz podmiotów założycielskich. Stały się one stronami kontraktów z mocy prawa, wchodząc w miejsce swoich NZOZ-ów.

Niezbędne do kontraktowania

Powyższe zmiany stanowią przyczynę wezwania świadczeniodawców do aktualizacji danych, jakie NFZ wystosował w komunikacie opublikowanym 10 października br. na swojej stronie internetowej. Chodzi o dane zamieszczane w portalu internetowym NFZ, który służy do komunikacji elektronicznej ze świadczeniodawcami. Fundusz oświadczył, że aktualizacja jest potrzebna do prawidłowego złożenia oferty i zawarcia kontraktu na rok 2012, a także umów wieloletnich. Ponadto NFZ poinformował o konieczności dołączenia do oferty oświadczenia o formie prawnej świadczeniodawcy i wpisach do właściwych rejestrów. Zaznaczył przy tym, że: „Oświadczenie powinno uwzględniać stan na dzień złożenia oferty z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w ustawie o działalności leczniczej”.

Wezwanie funduszu wiąże się z obowiązującym trybem postępowania dotyczącym zawierania kontraktów. Zarówno do złożenia oferty, jak i wniosku o zawarcie kontraktu w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna niezbędne jest zarejestrowanie profilu świadczeniodawcy na portalu NFZ oraz wczytanie do aplikacji ofertowej pliku z danymi świadczeniodawcy. To właśnie te dane wymagają aktualizacji, która polega na wprowadzeniu danych podmiotu tworzącego NZOZ w miejsce danych NZOZ-u. Dane te to: nazwa, NIP, REGON, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail) oraz wskazanie rodzaju podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku spółek, także cywilnych, rodzaj podmiotu to przedsiębiorca.

Do kiedy należy uzupełnić dane

Jeżeli chodzi o nowe oświadczenia, jakie trzeba będzie dołączać do ofert i wniosków, to jako formę prawną świadczeniodawcy należy wskazać podmiot leczniczy. Tam, gdzie mowa o rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, należy jako organ prowadzący rejestr podać wojewodę oraz numer rejestrowy zgodny z aktualnym wpisem. Ustawa o działalności leczniczej stanowi, że wpisy w dotychczasowych rejestrach stały się wpisami w nowym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Zarejestrowane podmioty mają czas do 1 lipca 2012 r. na dokonanie ich zmian w zakresie wynikającym z ustawy. Dlatego też NFZ nie wymaga aktualizowania danych w rejestrze, co wyraźnie zaznaczył, mówiąc o „uwzględnieniu przepisów przejściowych zawartych w ustawie o działalności leczniczej”. W dalszej części oświadczenia, która dotyczy wpisów do rejestrów działalności gospodarczej, należy zaznaczyć Ewidencję Działalności Gospodarczej i podać urzędy oraz numery, pod którymi zarejestrowani zostali wspólnicy spółki. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to nowa ewidencja, która od początku przyszłego roku zastąpi definitywnie dotychczasowe ewidencje działalności gospodarczej prowadzone przez gminy. Wpisy do centralnej ewidencji są prowadzone od 1 lipca br.

Warto zwrócić uwagę, że powyższe oświadczenia zastąpią dość uciążliwy obowiązek dołączania do ofert aktualnych zaświadczeń o wpisach do poszczególnych rejestrów. Dotyczy to zarówno NZOZ-ów, które uzyskały możliwość składania oświadczeń zamiast decyzji o wpisie do rejestru już w zeszłym roku, jak i praktyk zawodowych.

Zasady reprezentacji spółki

W świetle nowych warunków postępowania fundusz nie będzie również wymagał od oferentów dołączania kopii statutu ZOZ-u ani regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jednakże w odniesieniu do spółki cywilnej pozostanie wymóg złożenia kopii umowy spółki lub wyciągu z tej umowy, zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników w tym przedmiocie. Zamiast tych dokumentów można również złożyć kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności. Wymóg ten służy zidentyfikowaniu osób uprawnionych do reprezentowania spółki, które nie są, tak jak w przypadku spółek handlowych, wskazywane w rejestrze.

Na marginesie dodam, że wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki osobowej, w tym spółki cywilnej, i kierowania nią, stali się w myśl nowych przepisów kierownikami podmiotów leczniczych. Przejęli więc funkcje zarezerwowane dotąd dla kierowników NZOZ-ów. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia jej spraw, a w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników, także umocowany do jej reprezentowania w takich samych granicach, w jakich uprawniony jest do prowadzenia jej spraw. Uprawnienie to obejmuje zakres zwykłych czynności, a w czynnościach przekraczających ten zakres wymagana jest uchwała, chyba że wspólnicy postanowią inaczej. Oznacza to, że funkcję kierownika podmiotu leczniczego działającego w formie spółki cywilnej może pełnić każdy ze wspólników, a w sprawach przekraczających zwykły zarząd tylko wszyscy wspólnicy razem bądź osoby przez nich umocowane.


PODSTAWA PRAWNA

1) art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 205 i 217 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.);

2) art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

3) § 11 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 46/2011/DSOZ prezesa NFZ z 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

4) zał. nr 1 do zarządzenia nr 53/2011/DSOZ prezesa NFZ z 30 września 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5) § 3 ust. 5 pkt 2 i § 6 ust. 5 pkt 2 Regulaminu technicznego przygotowania oferty.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego - najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące lekarzy, pacjentów oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego - najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące lekarzy, pacjentów oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.