ABC konkursu

Sławomir Molęda
opublikowano: 28-02-2007, 00:00

Procedura konkursowa wymagana jest przy zatrudnieniu kierownika zakładu, zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem, ordynatora (w tym także kierownika kliniki lub oddziału klinicznego), naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek zakładu oraz pielęgniarki oddziałowej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na podkreślenie zasługuje wyjątek w przypadku stanowiska kierownika SP ZOZ-u, którego zatrudnienie nie wymaga przeprowadzenia konkursu. Konkurs na stanowisko kierownika zakładu lub jego zastępcy ogłasza organ założycielski, na stanowiska ordynatorskie w klinikach - rektor właściwej uczelni albo dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), na pozostałe stanowiska - kierownik ZOZ-u.
Zanim jednak nastąpi ogłoszenie o konkursie, organ ogłaszający ma obowiązek powołać komisję konkursową. Do niej należy bowiem przeprowadzenie konkursu, w tym opracowanie i przyjęcie projektu ogłoszenia o konkursie.
Odrębne reguły dotyczą konkursów na stanowiska ordynatorskie w klinikach, które są nie tylko ogłaszane, ale i przeprowadzane przez rektora albo przez dyrektora CMKP, na zasadach określonych w statucie uczelni albo w statucie CMKP. W pozostałych zakładach publicznych obowiązują reguły wyznaczone rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z 19 sierpnia 1998 r. [Dz.U. nr 115, poz. 749; zm. Dz.U. z 2000 r. nr 45, poz. 530] - (RozKon) - który przedstawiam poniżej.
Opracowanie projektu ogłoszenia o konkursie należy do kompetencji komisji konkursowej. Wiąże ją w tym zakresie § 7 ust. 1 RozKon, wyznaczający minimalną treść ogłoszenia, na którą składają się: nazwa i adres ZOZ-u, stanowisko objęte konkursem, kwalifikacje wymagane od kandydata, miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów oraz przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur. Wymagane kwalifikacje określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 29 marca 1999 r. (Dz.U. nr 30, poz. 300). Wymagań tych nie można zawyżać z uwagi na brzmienie § 8 RozKon. Wymagane dokumenty wymienione zostały w § 11 ust. 1 RozKon.
Termin złożenia dokumentów nie może być krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Ogłoszenie o konkursie powinno nastąpić w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia powołania komisji konkursowej. Przepis § 7 ust. 3 RozKon nakazuje, aby ogłoszenie nastąpiło na dwa sposoby: przez opublikowanie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz podanie do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie zakładu. W przypadku konkursu na stanowisko ordynatora dodatkowym warunkiem jest zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Lekarskiej.
Mając na uwadze cel publikacji ogłoszenia, jakim jest dotarcie do możliwie szerokiego kręgu kandydatów, należy przyjąć, że także te wymogi stanowią minimum, wobec czego dopuszczalne jest opublikowanie dodatkowych ogłoszeń w innych pismach, zwłaszcza branżowych, bądź w innej formie. Decyduje o tym organ ogłaszający, czyli organ założycielski lub kierownik ZOZ-u. Treść ogłoszenia powinna ponadto znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Nieopracowanie bądź nieprzyjęcie projektu ogłoszenia przez komisję konkursową albo niezachowanie wymagań minimum co do treści ogłoszenia i sposobów publikacji skutkuje nieważnością postępowania konkursowego. Wniosek w tej sprawie zgłasza się do organu ogłaszającego w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Stwierdzenie nieważności postępowania obliguje organ ogłaszający do wszczęcia w ciągu 2 miesięcy nowego konkursu.

Podstawa prawna:
1) art. 44a ust. 1-2a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89),
2) art. 8 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.